IBPBII/1/415-585/13/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawczynię obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium wypłaconego na podstawie porozumienia z pracodawcą, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 31 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 25 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 15 lipca 2013 r. znak: IBPB II/1/415-585/13/BJ wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 25 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W roku 2012 Wnioskodawczyni, asystent Uniwersytetu (pracodawca), była uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach projektu wypłacono jej stypendium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Stypendium zostało wypłacone na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wnioskodawczynią a Uniwersytetem, reprezentowanym przez: (...). Przedmiotem Porozumienia było określenie praw i obowiązków stron w związku z odbywaniem przez Wnioskodawczynię stażu międzynarodowego dla kadry dydaktycznej w Monachium, finansowanego z budżetu projektu. Porozumienie zostało zawarte na czas od 04 listopada 2012 r. (początek stażu) do 31 grudnia 2012 r.

Wyjazd miał charakter podróży służbowej. Odbywając staż Wnioskodawczyni wykonywała czynności związane z obowiązkami służbowymi. W szczególności polegały one na zdobywaniu praktycznej umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami w oparciu o nowoczesne metody dydaktyki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela akademickiego, nawiązywaniu kontaktów zawodowych z pracownikami dydaktycznymi uczelni partnerskich. Pracodawca poniósł koszty oddelegowania i wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę za czas odbywania stażu. Stypendium nie stanowiło dochodu Wnioskodawczyni, a jedynie kwotę częściowego zwrotu kosztów szkolenia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych.

W piśmie z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu – 25 lipca 2013 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że jest asystentką naukowo-dydaktyczną w (...) Uniwersytetu. Ponieważ jako asystentka oprócz działalności naukowej prowadzi również zajęcia ze studentami fizjoterapii, aplikowała na międzynarodowy staż dydaktyczny odbywający się na Uniwersytecie (...) w Monachium (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). Po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Wnioskodawczyni została zakwalifikowana do wyjazdu. Całość kosztów pokryła uczelnia przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia było to „pokrycie zryczałtowanych kosztów udziału beneficjenta w stażu”. Opłaty za staż, zakwaterowanie, koszty podróży, ubezpieczenie oraz wyżywienie Wnioskodawczyni musiała jednak dokonać samodzielnie, po przelaniu przez uczelnię pieniędzy na jej konto bankowe.

W związku z tym, w dniu 12 września 2012 r. na konto bankowe Wnioskodawczyni wpłynęła kwota 15 800 zł, wpłacona przez Uniwersytet (...), a na przelew tej kwoty uczelnia wystawiła PIT-8B. Kwota ta nie stanowiła dochodu Wnioskodawczyni, lecz przeznaczona była do wykorzystania zgodnie z zasadami porozumienia - zwrot kosztów odbywanego stażu.

Staż Wnioskodawczyni odbyła w dniach 03 listopada 2012 r. – 02 grudnia 2012 r. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na czas wyjazdu na staż międzynarodowy jako pracownik Uniwersytetu Wnioskodawczyni otrzymała urlop szkoleniowy zgodnie z obowiązującymi zasadami wyjazdów służbowych. Dieta na czas wyjazdu nie została wypłacona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczynię obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium wypłaconego na podstawie porozumienia z pracodawcą, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie obowiązuje ją odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium wypłaconego na podstawie porozumienia z pracodawcą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, ponieważ uzyskane środki nie stanową dochodu, a jedynie kwotę stanowiącą częściowy zwrot kosztów szkolenia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni w 2012 roku była uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach projektu wypłacono jej stypendium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż wypłacone Wnioskodawczyni (tj. uczestnikowi projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) stypendium – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozpatrywanej sprawie – jak wynika z treści wniosku - Wnioskodawczyni była uczestnikiem przedmiotowego projektu. To, że wyjazd miał charakter podróży służbowej i odbywając staż Wnioskodawczyni wykonywała czynności związane z obowiązkami służbowymi pozostaje bez wpływu na przedmiotowe zwolnienie.

W konsekwencji na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tego tytułu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazano we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono dokument źródłowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny (weryfikacji); jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem przedstawionym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.