IBPBII/1/415-581/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawczynię obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku od środków finansowych otrzymanych na podstawie porozumienia z Uniwersytetem (pracodawcą) z budżetu projektu (...) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 1 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 10 lipca 2014 r.), uzupełnionym 18 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 10 września 2014 r. znak: IBPB II/1/415-581/14/BJ wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 18 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W roku 2011 Wnioskodawczyni, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie była uczestnikiem projektu (...), w ramach którego odbyła staż międzynarodowy dla kadry dydaktycznej uczelni medycznych. Staż odbył się w dniach od 30 października 2011 r. do 27 listopada 2011 r. w całości w M. w Niemczech (na Uniwersytecie). Uczestnictwo w stażu zostało poprzedzone zakończonym pozytywnie procesem rekrutacyjnym w jednostce macierzystej.

Wspomniany projekt, w którym Wnioskodawczyni uczestniczyła był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

We wrześniu 2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wnioskodawczynią i Uniwersytetem. Przedmiotem Porozumienia było określenie praw i obowiązków stron w związku z odbywaniem przez Wnioskodawczynię stażu międzynarodowego dla kadry dydaktycznej na Uniwersytecie w M., finansowanego z budżetu projektu.

W związku z zakwalifikowaniem Wnioskodawczyni i jej udziałem w ww. stażu, a także na podstawie zawartego Porozumienia na konto bankowe Wnioskodawczyni w dniu 30 września 2011 r. wpłynęła kwota 14 900 zł wpłacona przez Uniwersytet.

Uniwersytet wystawił PIT-8C na kwotę 14 900 zł za rok 2011, uwzględniając całość sumy jako przychód Wnioskodawczyni. Tak też zostało uwzględnione przez Wnioskodawczynię w PIT-36 za rok 2011. Jednak zgodnie z zawartym Porozumieniem wypłacona przez Uniwersytet kwota stanowiła „pokrycie zryczałtowanych kosztów udziału beneficjenta w stażu”.

Po otrzymaniu pieniędzy od Uniwersytetu Wnioskodawczyni była zobowiązana do dokonania szeregu opłat, w tym pokryła: opłatę za staż bezpośrednio dla instytucji szkolącej (Uniwersytet w M.), koszty zakwaterowania w hotelu wskazanym przez organizatora, koszty podróży, koszty ubezpieczenia oraz koszty wyżywienia podczas pobytu w M.

Wyjazd miał charakter podróży służbowej. Odbywając staż Wnioskodawczyni wykonywała czynności związane z obowiązkami służbowymi. W szczególności polegały one na zdobywaniu praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć ze studentami w oparciu o nowoczesne metody nauczania oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela akademickiego. Zdobyte umiejętności mają przyczynić się do poprawy jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie.

Na czas wyjazdu na staż międzynarodowy, jako pracownik Uniwersytetu, Wnioskodawczyni otrzymała urlop szkoleniowy zgodnie z obowiązującymi zasadami wyjazdów służbowych. Dieta na czas wyjazdu nie została wypłacona.

Otrzymana z budżetu projektu kwota 14 900 zł nie stanowiła ani przychodu ani dochodu Wnioskodawczyni, lecz przeznaczona była do wykorzystania zgodnie z zasadami porozumienia na zwrot kosztów odbywanego stażu (szkolenia) niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych.

Staż Wnioskodawczyni odbyła w dniach od 30 października 2011 r. do 27 listopada 2011 r. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W piśmie z 15 września 2014 r. (data wpływu do Organu – 18 września 2014 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

  1. Świadczenie było stypendium stażowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Zostało wypłacone jednorazowo 30 września 2011 r. w wysokości 14 900 zł, po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego do udziału w projekcie.
  2. Zgodnie z zawartym we wrześniu 2011 r. porozumieniem pomiędzy Wnioskodawczynią i przedstawicielami uczelni otrzymane środki finansowe stanowiły „.pokrycie zryczałtowanych kosztów udziału beneficjenta w stażu”. Opłaty za staż w instytucji szkolącej, zakwaterowanie, koszty podróży, ubezpieczenie oraz wyżywienie Wnioskodawczyni musiała dokonać samodzielnie, po przelaniu przez uczelnię pieniędzy na jej konto bankowe.
  3. Projekt, w ramach którego wypłacono świadczenie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
  4. Staż Wnioskodawczyni odbyła w dniach od 30 października 2011r. do 27 listopada 2011 r. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na czas wyjazdu na staż międzynarodowy jako pracownik Uniwersytetu Wnioskodawczyni otrzymała urlop szkoleniowy zgodnie z obowiązującymi zasadami wyjazdów służbowych. Dieta na czas wyjazdu nie została wypłacona.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczynię obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku od środków finansowych otrzymanych na podstawie porozumienia z Uniwersytetem (pracodawcą) z budżetu projektu (...) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki...

Wnioskodawczyni uważa, że nie obowiązuje ją obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku od środków finansowych otrzymanych na podstawie porozumienia z Uniwersytetem (pracodawcą), z budżetu projektu (...) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ponieważ uzyskane środki nie stanową dochodu, a jedynie kwotę stanowiącą częściowy zwrot kosztów szkolenia niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych.

Na czas wyjazdu na staż międzynarodowy jako pracownik Uniwersytetu Wnioskodawczyni otrzymała urlop szkoleniowy zgodnie z obowiązującymi zasadami wyjazdów służbowych. Dieta na czas wyjazdu nie została wypłacona.

Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem podczas odbywania przez Wnioskodawczynię stażu dla kadry dydaktycznej na Uniwersytecie w M. w dniach od 30 października 2011 r. do 27 listopada 2011 r. W szczególności z otrzymanej kwoty Wnioskodawczyni pokryła koszty kursu (przelew bezpośrednio dla instytucji szkolącej), koszty zakwaterowania, koszty podróży (bilety lotnicze zakupione w biurze podróży wskazanym przez Uniwersytet), koszty ubezpieczenia, jak również koszty wyżywienia podczas pobytu w M. Dlatego też otrzymana od Uniwersytetu w dniu 30 września 2011 r. kwota 14 900 zł nie stanowiła dochodu Wnioskodawczym, lecz przeznaczona była do wykorzystania zgodnie z zasadami zawartego porozumienia na zwrot kosztów odbywanego stażu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni w 2011 roku była uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W ramach projektu wypłacono jej stypendium stażowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wypłacone Wnioskodawczyni (tj. uczestnikowi projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) środki pieniężne – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane środki stanowią przychód Wnioskodawczyni w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. To, że wyjazd miał charakter podróży służbowej i odbywając staż Wnioskodawczyni wykonywała czynności związane z obowiązkami służbowymi pozostaje bez wpływu na przedmiotowe zwolnienie.

W konsekwencji na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tego tytułu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazano we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.