IBPB-2-1/4511-89/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy kwoty otrzymane przez uczniów (na podróż i wsparcie indywidualne), a także wartość świadczeń rzeczowych (otrzymane podręczniki, słowniki, ubrania) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podlegają zwolnieniu od tego podatku?
IBPB-2-1/4511-89/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. programy
  2. projekt
  3. uczestnicy
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 28 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 10 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń dla uczniów – uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń dla uczniów – uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 26 czerwca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4511-89/15/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 10 lipca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie Projektu: „(...)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z EFS.

Umowa podpisana jest z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z listy rezerwowej Projektu Erasmus+. W ramach umowy 43 uczniów średniej szkoły zawodowej wyjeżdża na 3-tygodniową praktykę do Hiszpanii. W związku z powyższym, celem dojazdu na miejsce przeznaczenia (z X do S. i z powrotem) uczeń otrzymuje środki na dojazd w wysokości 1509,91 zł. Ponadto, celem utrzymania się na miejscu, uczeń otrzymuje tzw. wsparcie indywidualne w wysokości 5.314,05 zł, na które składają się: koszty noclegów (zakwaterowania), wyżywienia, przejazdów na miejscu (jeśli wystąpią) oraz tzw. „kieszonkowe”, które stanowi różnicę pozostającą po opłaceniu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów na miejscu.

Celem przygotowania się do wyjazdu oraz efektywnego odbycia praktyki uczeń otrzymuje także na własność podręcznik do nauki języka hiszpańskiego oraz słownik. Ponadto w celach reprezentacyjnych każdy uczeń otrzyma koszulkę z logo szkoły.

W piśmie z 6 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura – 10 lipca 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że uczniowie są uczestnikami wskazanego we wniosku projektu. Projekt finansowany jest z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Program, o którym mowa we wniosku nie jest programem rządowym. W związku z brakiem w polskim systemie prawnym definicji „stypendium” jako takiego, w przekonaniu Wnioskodawcy środki otrzymane w ramach programu służą tylko do utrzymania w czasie pobytu za granicą i nie pełnią roli stypendium. Wskazany we wniosku projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z EFS – (...).

Uczniowie wyjeżdżając na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii otrzymują zryczałtowane środki w celu sfinansowania: dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca praktyki, noclegów, wyżywienia. Ponadto otrzymują „kieszonkowe” stanowiące różnicę między środkami otrzymanymi a wydanymi na utrzymanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwoty otrzymane przez uczniów (na podróż i wsparcie indywidualne), a także wartość świadczeń rzeczowych (otrzymane podręczniki, słowniki, ubrania) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podlegają zwolnieniu od tego podatku...

W związku z brakiem możliwości określenia podstawy prawnej i konkretnych wytycznych ze strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, z którą została podpisana umowa finansowa projektu, Wnioskodawca uważa, że środki przekazane uczniom nie powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w ramach ogólnodostępnego szkolnictwa zawodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie Projektu: „(...)”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z EFS. Projekt finansowany jest z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Umowa podpisana jest z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z listy rezerwowej Projektu Erasmus +. W ramach umowy 43 uczniów średniej szkoły zawodowej wyjeżdża na 3-tygodniową praktykę do Hiszpanii. Uczniowie są uczestnikami wskazanego projektu. Uczniowie wyjeżdżając na praktyki zawodowe otrzymują zryczałtowane środki w celu sfinansowania: dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca praktyki, noclegów, wyżywienia. Ponadto otrzymują „kieszonkowe” stanowiące różnicę między środkami otrzymanymi a wydanymi na utrzymanie.

Celem przygotowania się do wyjazdu oraz efektywnego odbycia praktyki uczeń otrzymuje także na własność podręcznik do nauki języka hiszpańskiego oraz słownik. Ponadto w celach reprezentacyjnych każdy uczeń otrzyma koszulkę z logo szkoły.

Wnioskodawca uważa, że środki przekazane uczniom nie powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Stosownie do art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z pózn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c tej ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż przekazane uczniom (tj. uczestnikom projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) środki pieniężne oraz świadczenia rzeczowe – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Rację ma więc Wnioskodawca, że środki przekazane uczniom nie powinny zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.