IBPB-1-2/4510-121/16/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowanie przepisu art. 9a ust. 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-121/16/BGinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. dokumentacja
 3. oddział
 4. plac budowy
 5. projekt
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 7. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowanie przepisu art. 9a ust. 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 - stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowanie przepisu art. 9a ust. 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje kompleksowe usługi inwestycyjne oraz remontowe (projekt, montaż, uruchomienie obiektu, prace kontrolno-pomiarowe) w branży elektrycznej dla budownictwa, energetyki, ochrony środowiska, przemysłu i górnictwa. Wnioskodawca realizuje zarówno nowe obiekty, jak też modernizuje już istniejące, bez konieczności dokonywania wyłączeń obiektów z ruchu.

W ramach swojej działalności Wnioskodawca zawarł 6 stycznia 2015 r. umowę ramową o współpracy (dalej: „Umowa ramowa”) z Podmiotem A z siedzibą w Niemczech (dalej: „Zleceniodawca”). Na podstawie Umowy ramowej Wnioskodawca wykonał oraz będzie wykonywał prace instalacyjne polegające na montażu instalacji elektrycznych u finalnych odbiorców Zleceniodawcy (dalej: „Prace instalacyjne”). Prace instalacyjne są wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia zawartego na bazie Umowy ramowej (dalej: „Zlecenie”).

Zlecenie określa między innymi:

 • numer i nazwę danego projektu,
 • zakres prac do wykonania na danym projekcie,
 • szacunkową wysokość wynagrodzenia za realizację danego projektu i sposób kalkulacji wynagrodzenia,
 • osoby kontaktowe przy realizacji danego projektu,
 • miejsce wykonania danego projektu oraz nazwę finalnego odbiorcy Zleceniodawcy,
 • sposób wystawiania rachunków za wykonane prace oraz termin płatności,
 • okres wykonywania danego projektu,
 • okres gwarancji udzielanej przez Wnioskodawcę.

Prace instalacyjne wykonywane w ramach danego Zlecenia określane są dalej jako: „Projekt”.

Wnioskodawca wykonał w szczególności następujące Projekty w ramach umowy zawartej ze Zleceniodawcą:

 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot B (termin: 19.01.2015-13.06.2015; miejsce wykonywania Projektu: S, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot C (termin: 20.04.2015-10.07.2015; miejsce wykonywania Projektu: K, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot D (termin: 20.07.2015 - 24.07.2015 oraz 10.08.2015 - 14.08.2015; miejsce wykonywania Projektu: A, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot E (termin: 31.08.2015 - nadal, planowany termin zakończenia prac: 31.03.2016; miejsce wykonywania Projektu: W, Niemcy);
 • finalny odbiorca Zleceniodawcy: Podmiot F (termin: 02.11.2015 - 13.11.2015; miejsce wykonywania Projektu: L, Niemcy).

Każde ze Zleceń zawartych na podstawie Umowy ramowej dotyczy konkretnego Projektu i nie jest powiązane z innym Zleceniem zawieranym ma podstawie Umowy ramowej w celu realizacji innego Projektu. W szczególności rozpoczęcie realizacji jednego Projektu nie jest uzależnione od zakończenia poprzedniego, ani w żaden inny sposób nie warunkuje jego wykonania.

Pracownicy Wnioskodawcy wykonując Prace instancyjne na danym Projekcie nocują w pobliżu miejsca wykonania tego Projektu. Dodatkowo, w przypadku potrzeby dokonania zakupów koniecznych dla wykonywania zleconych Prac instalacyjnych w ramach danego Projektu, również zakupy dokonywane są w pobliżu miejsca wykonania tego Projektu.

Jak dotychczas poszczególne miejsca wykonywania Projektów realizowanych w ramach ww. umowy ramowej były zlokalizowane w różnych miastach w Niemczech.

Prace instalacyjne w ramach danego Projektu nie trwają dłużej niż 12 miesięcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy do przedstawionego stanu faktycznego znajdują zastosowanie przepisy art. 9a ust. 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 – stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, do przedstawionego stanu faktycznego nie znajdują zastosowania przepisy art. 9a ust. 1-5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

W ocenie Wnioskodawcy, przepisy art. 9a ust. 1-5 updop nie znajdują zastosowania do stanu faktycznego. Oznacza to w szczególności, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 9a ust. 5b updop, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, prowadzących działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem, przypisanych do tego zagranicznego zakładu.

Jak wskazano powyżej, Prace instalacyjne wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach każdego z Projektów powinny być rozpatrywane jako odrębne place budowy w rozumieniu przepisów polsko - niemieckiej UPO.

Mając na uwadze, że Prace instalacyjne w ramach danego Projektu nie trwają dłużej niż 12 miesięcy, to na podstawie art. 5 ust. 3 polsko-niemieckiej UPO nie powstanie zakład Wnioskodawcy w Republice Federalnej Niemiec.

Tym samym, Wnioskodawca nie prowadzi działalności przez zakład położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem na podstawie art. 9a ust. 5b updop (a contrario), przepisy art. 9a ust. 1-5 updop nie znajdują zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań nr 1, 2 (stan faktyczny) oraz pytań nr 1 - 3 (zdarzenie przyszłe) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.