3063-ILPP3.4512.41.2017.2.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2017 r. (data wpływu 1 lutego 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2017 r. (data wpływu 24 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „(...)”. Pismem z dnia 24 marca 2017 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat, jako Lider porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „(...)” (data zawarcia 21 grudnia 2018 r., zwane dalej Porozumieniem), zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020.

Głównym celem Projektu, który na mocy Porozumienia, będzie realizowany wspólnie przez wszystkie Powiaty Województwa oraz Województwo jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), prowadzonych przez Partnerów.

Realizacja wspólnego Projektu ma ponadto na celu konsolidację i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów potencjałów i zasobów do rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych oraz budowę na ich podstawie baz danych tematycznych, obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów, a także zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów w różnych architekturach, oprogramowaniach i formatach źródłowych.

Realizacja będzie oparta o następujące etapy:

 • rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji;
 • digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów;
 • rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).

Działania podejmowane w ramach wspomnianego celu przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego UP – Zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie.

Planowany projekt jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców regionu, odnośnie interakcji z podmiotami publicznymi – aby mogła się odbywać za pośrednictwem Internetu w jak największym stopniu.

Rozwój e-usług publicznych planowanych w ramach niniejszego projektu umożliwi jednakowy dostęp do danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa zarówno mieszkańcom wsi jak i dużych ośrodków miejskich, szybsze załatwianie spraw, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia w regionie.

Korzystanie z efektów ww. projektu (baz danych) będzie nieodpłatne, zarówno dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (także w zakresie wymiany i wprowadzania danych), jak i innych podmiotów (w tym osób fizycznych oraz prawnych).

Beneficjentem projektu będzie Powiat. Faktury wystawiane będą na Powiat – czynnego podatnika VAT.

W ramach ww. porozumienia na realizację przedmiotowego projektu przekazywane są przez Partnerów porozumienia do budżetu Powiatu środki finansowe (jako partycypacja w części wkładu własnego dla ww. projektu) jako dotacje celowe z budżetów Partnerów porozumienia. Ww. kwoty nie stanowią zapłaty za żadne dostawy, czy też usługi świadczone przez podatnika na rzecz ww. organów. Beneficjent ani urząd (podatnik) nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług w ramach projektu, a nadto zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wymiana zawartych w ww. bazach danych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań – publikacja danych do wglądu w ramach Centrum Usług Wspólnych. Po zrealizowaniu projektu utworzone zbiory danych stanowić będą własność poszczególnych Partnerów porozumienia.

Nawiązując do odpłatności udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (podstawa prawna – art. 40b ustawy Pgik), organ udostępniając materiały pobiera opłatę będącą nieopodatkowaną należnością budżetową o charakterze publiczno-prawnym, której kalkulacja jest wyliczana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (podstawa prawna – art. 40e ustawy Pgik). Zatem organ nie wystawia faktury VAT związanej z realizacjami zadań z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto strumienie środków finansowych jakie płacą Wnioskodawcy nie wynikają z projektu, ponieważ są one tylko i wyłącznie związane z zapisami ustawy Pgik i są całkowicie niezależne od realizacji projektu – nie są efektem projektu.

Powiat będzie składał wniosek w ramach X Osi priorytetowej – (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pismem z dnia 24 marca 2017 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Efekty przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystywane m.in. do udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwany dalej pzgik). Jest to jedyny element całego przedsięwzięcia, który może generować opłaty związane z udostępnianiem materiałów pzgik.

Udostępnianie materiałów pzgik uregulowane jest zapisami art. 40a – 40j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm., zwana dalej pzgik), zgodnie z którymi udostępnianie materiałów pzgik jest bezpłatne (art. 40a ust. 2) oraz odpłatne.

Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) opłaty pobierane za udostępnianie materiałów pzgik są daninami publicznymi.

Zgodnie z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) daniny publiczne, a zatem także opłaty za udostępnianie materiałów pzgik nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną następujące elementy:

 • Nowy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie - w ramach projektu dokonany zostanie zakup oraz instalacja nowych serwerów wraz z oprogramowaniem służących do obsługi baz danych pzgik oraz generowania usług sieciowych WMS, WFS służących przekazywaniu i udostępnianiu danych baz danych pzgik do zasialania Centrum Usług Wspólnych oraz udostępnianiu danych pzgik podmiotom jako dane referencyjne dla innych rejestrów;
 • Stworzona zostanie „bramka dostępowa” na portalu Centrum Usług Wspólnych, której celem będzie uproszczenie i ułatwienie dostępu do materiałów pzgik dla stałych klientów, czyli podmiotów, które z racji wykonywanych zadań często wnioskują o dane pzgik - do tej grupy klientów zaliczamy m.in. geodetów, komorników, projektantów, rzeczoznawców oraz służb mundurowych, organów podlegających wojewodzie, a także służb specjalnych;
 • Portal e-usług województwa wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych, który stanowił będzie bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przy wykorzystaniu Systemu WZGiK.
 • System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja wspólnego projektu ma ponadto na celu konsolidację i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów potencjałów i zasobów do rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych oraz budowę na ich podstawie baz danych tematycznych, obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów, a także zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów w różnych architekturach, programowaniach i formatach źródłowych.

Należy podkreślić, że projekt zapewni realizację w szerokim zakresie następującego celu szczegółowego określonego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3: Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług publicznych.

Jego realizacja będzie oparta o następujące przedsięwzięcia:

 • rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji;
 • digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów;
 • rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).

Działania podejmowane w ramach wspomnianego celu przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego UP – Zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie.

Planowany projekt jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców regionu, odnośnie interakcji z podmiotami publicznymi – aby mogła się odbywać za pośrednictwem Internetu w jak największym stopniu.

Rozwój e-usług publicznych planowanych w ramach niniejszego projektu umożliwi jednakowy dostęp do danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa zarówno mieszkańcom wsi jak i dużych ośrodków miejskich, szybsze załatwianie spraw, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia w regionie.

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Przygotowanie studium wykonalności;
 2. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu;
 3. Zarządzanie projektem;
 4. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
 5. Dostarczenie centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego (CUW);
 6. Zapewnienie systemu do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
 7. Dostarczenie infrastruktury informatycznej;
 8. Promocja projektu.

W ramach pkt 5. Dostarczenie centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego (CUW) zostaną stworzone e-usługi służące m.in. odpłatnemu udostępnianiu materiałów pzgik (zasady udostępniania opisane wyżej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Powiat prosi o potwierdzenie faktu, że brak możliwości odliczania podatku VAT wynika z faktu, iż beneficjent w ramach realizowanego projektu nie prowadzi działalności gospodarczej, a więc w tym zakresie nie jest czynnym podatnikiem VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odliczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak możliwości odliczenia podatku VAT wynika z faktu, że realizowany projekt nie jest związany z prowadzoną przez Powiat odpłatną działalnością gospodarczą, a więc w tym zakresie nie występuje jako czynny podatnik podatku VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odzyskania. Wymieniony w części G pkt 82 stan faktyczny jest związany z bieżącą działalnością organu, dlatego też nie ma możliwości odliczania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy organy te podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. podmiot musi być organem władzy publicznej lub urzędem obsługującym ten organ,
 2. podmiot ten został powołany do czynności związanych z realizacją zadań nałożonych na niego przepisami prawa i takie czynności wykonuje.

A zatem, wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, iż organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Generalnie zatem wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

W myśl zapisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z poźn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 2 ust.2 ww. ustawy powiat ma osobowość prawną.

Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. W ust. 4 ww. artykułu podano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz - art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) - Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (ust. 3 ww. artykułu).

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:

 1. Głównego Geodety Kraju – w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 2. marszałków województw – w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
 3. starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Stosownie do art. 40a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
 2. Nie pobiera się opłaty m.in. za:
  1. udostępnianie zbiorów danych:
   1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
   2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
   3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
   4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;
  2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
   1. w celu edukacyjnym.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako Lider porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „(...)” (data zawarcia 21 grudnia 2018 r., zwane dalej Porozumieniem), zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020. Głównym celem Projektu, który na mocy Porozumienia, będzie realizowany wspólnie przez wszystkie powiaty województwa oraz Województwo jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGIK), prowadzonych przez Partnerów. Realizacja wspólnego Projektu ma ponadto na celu konsolidację i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów potencjałów i zasobów do rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych oraz budowę na ich podstawie baz danych tematycznych, obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów, a także zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów w różnych architekturach, oprogramowaniach i formatach źródłowych.

Realizacja będzie oparta o następujące etapy:

 • rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji;
 • digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów;
 • rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp).

Działania podejmowane w ramach wspomnianego celu przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego UP – Zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie.

Planowany projekt jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców regionu, odnośnie interakcji z podmiotami publicznymi – aby mogła się odbywać za pośrednictwem Internetu w jak największym stopniu. Rozwój e-usług publicznych planowanych w ramach niniejszego projektu umożliwi jednakowy dostęp do danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa zarówno mieszkańcom wsi jak i dużych ośrodków miejskich, szybsze załatwianie spraw, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia w regionie. Korzystanie z efektów ww. projektu (baz danych) będzie nieodpłatne, zarówno dla organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (także w zakresie wymiany i wprowadzania danych), jak i innych podmiotów (w tym osób fizycznych oraz prawnych). Beneficjentem projektu będzie Powiat. Faktury wystawiane będą na Powiat – czynnego podatnika VAT. W ramach ww. porozumienia na realizację przedmiotowego projektu przekazywane są przez Partnerów porozumienia do budżetu Powiatu środki finansowe (jako partycypacja w części wkładu własnego dla ww. projektu) jako dotacje celowe z budżetów Partnerów porozumienia. Ww. kwoty nie stanowią zapłaty za żadne dostawy czy też usługi świadczone przez podatnika na rzecz ww. organów. Beneficjent ani urząd (podatnik) nie będzie świadczył żadnych odpłatnych usług w ramach projektu, a nadto zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wymiana zawartych w ww. bazach danych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań – publikacja danych do wglądu w ramach Centrum Usług Wspólnych. Po zrealizowaniu projektu utworzone zbiory danych stanowić będą własność poszczególnych Partnerów porozumienia. Nawiązując do odpłatności udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (podstawa prawna - art. 40b ustawy pgik), organ udostępniając materiały pobiera opłatę będącą nieopodatkowaną należnością budżetową o charakterze publiczno-prawnym, której kalkulacja jest wyliczana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (podstawa prawna - art. 40e ustawy pgik). Zatem organ nie wystawia faktury VAT związanej z realizacjami zadań z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto strumienie środków finansowych jakie płacą Wnioskodawcy nie wynikają z projektu, ponieważ są one tylko i wyłącznie związane z zapisami ustawy pgik i są całkowicie niezależne od realizacji projektu – nie są efektem projektu. Powiat będzie składał wniosek w ramach X Osi priorytetowej – (...) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Efekty przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystywane m.in. do udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwany dalej pzgik). Jest to jedyny element całego przedsięwzięcia, który może generować opłaty związane z udostępnianiem materiałów pzgik. Udostępnianie materiałów pzgik uregulowane jest zapisami art. 40a – 40j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm., zwana dalej pgik), zgodnie z którymi udostępnianie materiałów pzgik jest bezpłatne (art. 40a ust. 2) oraz odpłatne.

Zgodnie z zapisami art. 5 ust 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) opłaty pobierane za udostępnianie materiałów pzgik są daninami publicznymi.

Zgodnie z zapisami art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług daniny publiczne, a zatem także opłaty za udostępnianie materiałów pzgik nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną następujące elementy:

 • Nowy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie - w ramach projektu dokonany zostanie zakup oraz instalacja nowych serwerów wraz z oprogramowaniem służących do obsługi baz danych pzgik oraz generowania usług sieciowych WMS, WFS służących przekazywaniu i udostępnianiu danych baz danych pzgik do zasialania Centrum Usług Wspólnych oraz udostępnianiu danych pzgik podmiotom jako dane referencyjne dla innych rejestrów;
 • Stworzona zostanie „bramka dostępowa” na portalu Centrum Usług Wspólnych, której celem będzie uproszczenie i ułatwienie dostępu do materiałów pzgik dla stałych klientów, czyli podmiotów, które z racji wykonywanych zadań często wnioskują o dane pzgik - do tej grupy klientów zaliczamy m. in. geodetów, komorników, projektantów, rzeczoznawców oraz służb mundurowych, organów podlegających wojewodzie, a także służb specjalnych.
 • Portal e-usług województwa wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych, który stanowił będzie bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy wykorzystaniu Systemu WZGiK;
 • System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Realizacja wspólnego projektu ma ponadto na celu konsolidację i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów potencjałów i zasobów do rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych oraz budowę na ich podstawie baz danych tematycznych, obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów, a także zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów w różnych architektach, programowaniach i formatach źródłowych. Należy podkreślić, że projekt zapewni realizację w szerokim zakresie następującego celu szczegółowego określonego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3: Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług publicznych.

Jego realizacja będzie oparta o następujące przedsięwzięcia:

 • rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji;
 • digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów;
 • rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).

Działania podejmowane w ramach wspomnianego celu przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego UP – Zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie.

Planowany projekt jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców regionu, odnośnie interakcji z podmiotami publicznymi – aby mogła się odbywać za pośrednictwem Internetu w jak największym stopniu.

Rozwój e-usług publicznych planowanych w ramach niniejszego projektu umożliwi jednakowy dostęp do danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa zarówno mieszkańcom wsi jak i dużych ośrodków miejskich, szybsze załatwianie spraw, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia w regionie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Przygotowanie studium wykonalności;
 2. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu;
 3. Zarządzanie projektem;
 4. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
 5. Dostarczenie centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego (CUW);
 6. Zapewnienie systemu do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
 7. Dostarczenie infrastruktury informatycznej;
 8. Promocja projektu.

W ramach pkt 5. Dostarczenie centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego (CUW) zostaną stworzone e-usługi służące m. in. odpłatnemu udostępnianiu materiałów pzgik (zasady udostępniania opisane wyżej).

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy Powiat dokonując zakupu towarów i usług na potrzeby projektu, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

Jak wskazał w opisie sprawy Wnioskodawca efekty przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykorzystywane m.in. do udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego jedynym elementem całego przedsięwzięcia, który może generować opłaty związane z udostępnianiem materiałów z pzgik. Pobieranie opłat za udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartografii – Wnioskodawca wykonuje działania mieszczące się w zakresie zadań własnych Powiatu. Zatem w rozpatrywanej sprawie pobierane przez Powiat daniny o charakterze publicznoprawnych nie stanowią zapłaty za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Analizując przedstawiony opis stanu sprawy należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca wskazał, że głównym celem ww. projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGIK), prowadzonych przez Partnerów. Realizacja wspólnego Projektu ma ponadto na celu konsolidację i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów potencjałów i zasobów do rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych oraz budowę na ich podstawie baz danych tematycznych, obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów, a także zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów w różnych architekturach, oprogramowaniach i formatach źródłowych.

Projekt realizowany jest w latach 2014-2020. i w tym okresie Powiat dokonuje zakupów niezbędnych do jego zrealizowania. Projekt zakłada rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji; digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.).

Należy stwierdzić, że Wnioskodawca realizując przedstawiony we wniosku projekt pod nazwą „(...)”, którego jedynym efektem generującym opłaty jest udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie działa w charakterze podatnika VAT, a nabytych towarów i usług nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.