2461-IBPP3.4512.837.2016.1.LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia
22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 listopada 2016 r. (data wpływu 25 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina) otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020 (RPO ) na realizację projektu pn. „...”. W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie interpretacji „Czy Gminie jako ostatecznemu Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Celem ogólnym projektu jest rozwój elektronicznej administracji w gminie w zakresie elektronizacji usług publicznych oraz udostępnienia usług elektronicznych poprzez budowę przyjaznych dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i administracji samorządowej narzędzi. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miasta i Gminy. dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości i prostych w obsłudze usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotem projektu jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli (A2C), biznesu (A2B) i administracji (A2A) oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych.

Aby osiągnąć cele projektu, zaplanowane zostały następujące zadania:

  1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – w ramach działania została przygotowana dokumentacja związana z projektem m.in. wstępna koncepcja projektu, specyfikacja techniczna sprzętu, analiza i koncepcja techniczna systemów teleinformatycznych, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza ryzyka projektu, kosztorys inwestycyjny.
  2. Elektronizacja procesu prowadzenia dialogu społecznego – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny, udostępnionych on-line zostanie 6 usług o 4. stopniu dojrzałości umożliwiających m.in. korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz 1 usługa o 3. stopniu dojrzałości dla sektora administracji samorządowej; w ramach zadania nastąpi instalacja, konfiguracja, testowanie i uruchomienie elektronicznego systemu dialogu społecznego w tym Subregionalnego Systemu Analiz Samorządowych.
  3. Uruchomienie systemu komunikacji mobilnej – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny, udostępniona on-line zostanie 1 usługa o 4. stopniu dojrzałości. System komunikacji mobilnej umożliwi otrzymywanie przez użytkowników szerokiego zakresu informacji niezależnie do miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń – i w tym znaczeniu będzie realizował cele cyfryzacji, zwiększając dostępność urzędu dla klientów. W rezultacie realizacji działania na platformie ePUAP zostanie udostępnione e-usługa. Wpisanie się do bazy danych systemu komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną (klasyfikacja: Inne). Usługobiorcami będą wszystkie osoby chcące otrzymywać informacje za pomocą systemu komunikacji mobilnej.
  4. Uruchomienie e-usług finansowych – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny, udostępnionych on-line zostanie 6 usług o 5. stopniu dojrzałości; portal informacyjno-płatniczy dla klientów Urzędu (mieszkańców i przedsiębiorców) będzie stanowił portal dostępu do informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz oferował możliwość zapłaty tych zobowiązań.

Portal będzie zintegrowany z systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi w Urzędzie oraz systemami wyższego i niższego rzędu (platforma ePUAP, systemy bankowości elektronicznej). W ramach portalu będzie możliwe składanie elektronicznych formularzy, otrzymywanie elektronicznych decyzji i postanowień, otrzymywanie spersonalizowanych informacji o wysokości zobowiązań, kierowanie upomnień o braku płatności, realizację płatności, automatyczne naliczanie odsetek, przypominanie o zbliżających się terminach płatności, informowanie o zobowiązaniach przeterminowanych, naliczonych odsetkach i kosztach upomnień oraz o wszczęciu egzekucji. W rezultacie realizacji działania na platformie ePUAP zostanie udostępnionych 6 e-usług na 5. poziomie dojrzałości: prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego, podatku rolnego, zobowiązań z tytułu dzierżawy, zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych.
Usługi będą skierowane do podatników poszczególnych podatków lokalnych i opłat zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

  1. Uruchomienie systemu obiegu dokumentów – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny. W ramach działania nastąpi instalacja, konfiguracja, testowanie i uruchomienie systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy. W ramach EOD zostaną zastosowane moduły usprawniające obieg dokumentów informacji wewnątrz urzędu mające wpływ na szybkość załatwiania sprawy przez klienta.
  2. Wdrożenie e-usług publicznych dla urzędu – w ramach zadania udostępnionych on-line zostanie 16 usług o 3. stopniu dojrzałości, ramach działania zostaną przygotowane ustandaryzowane projekty dokumentów niezbędnych przy świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną. Lista e-usług uruchomionych w ramach zadania:
  3. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 2. Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej 3. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 4. Wypisy i wy rysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki / terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 8. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publiczne do wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu 9. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium 10. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 11. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium 12. Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników 13. Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
  4. Koszty pośrednie.

W ramach zadania będą rozliczane koszty obsługi projektu, które nie są bezpośrednio związane z realizacją zadania (ww. działaniami).

Udostępniane e-usługi beneficjentom ostatecznym polegają na udzielaniu informacji mających charakter nieodpłatny lub podlegających opłacie o charakterze publicznoprawnym. Zadania realizowane w ramach przedmiotowego projektu należą do zadań własnych gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gmina nie zamierza wykorzystywać przedmiotu realizowanego projektu dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT. Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT należy stwierdzić, że Gmina nabywając towary i usługi w celu realizacji opisanego we wniosku przedsięwzięcia, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Realizowane w ramach projektu zadania należą do zadań własnych gminy dotyczących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań o charakterze publicznoprawnym, nawet jeśli pobierają z tego tytułu opłaty o tym samym charakterze. Organy władzy publicznej są natomiast podatnikami podatku VAT przy wykonywaniu czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...?

Zdaniem Wnioskodawcy

Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących prac i usług związanych z realizacją projektu: „...” z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że nie uznaje się podatników władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z całości unormowań zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w tym zwłaszcza w art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów’) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie”) Gmina wnioskuje, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą

Z treści przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Działania podjęte podczas realizacji projektu: „...” nie stanowią czynności zmierzających do wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, gdyż wszystkie powstałe usługi publiczne będą udostępniane nieodpłatnie, na rzecz społeczności lokalnej. Zakupione towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie osiągała żadnego przychodu związanego ze świadczeniem e-usług wynikających z realizacji projektu. Zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2–6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy o VAT regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy, dokumentujących nabywane w celu realizacji ww. projektu towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nabywając towary i usługi w celu realizacji opisanego przedsięwzięcia nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Realizowane w ramach projektu zadania należą do zadań własnych gminy. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani możliwości zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawca z tego tytułu nie ma możliwości otrzymania zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., powyższe wynika z faktu, że środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.