2461-IBPP3.4512.549.2016.1.KS | Interpretacja indywidualna

Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu
2461-IBPP3.4512.549.2016.1.KSinterpretacja indywidualna
 1. podatek naliczony
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2016 r. (data wpływu 12 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Uniwersytet (Wnioskodawca) zawarł umowę o dofinansowaniu projektu pt. „...” nr ... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Priorytetowa II „...” Działanie 2.1 „...” z Województwem ... reprezentowanym przez Zarząd Województwa ... na lata 2014-2020.

Okres trwania projektu oraz kwalifikowalności wydatków – 1 kwietnia 2016 r. – 30 kwietnia 2018 r.

Opis projektu:

Projekt ma za zadanie digitalizację zbiorów analogowych znajdujących się w posiadaniu Studenckiego Studia Radiowego „...”. Radio Uniwersytetu od 1969 r. aż do połowy lat 90, wykorzystywało w swojej pracy analogowe magnetyczne taśmy szpulowe, na których zapisywano prowadzone audycje, reportaże oraz inne materiały dźwiękowe. Obecnie w radiu znajduje się około 1500 woluminów, z czego 650 zawiera materiały istotne z punktu widzenia kultury studenckiej, a także całej społeczności akademickiej.

Realizacja projektu zakłada digitalizację nagrań, a następnie udostępnienie ich w formie cyfrowego repozytorium połączonego z serwisem internetowym ułatwiającym wyszukiwanie treści. Materiały cyfrowe będą przechowywane w ramach serwerów Uniwersytetu. Udostępnienie materiałów zdigitalozowanych będzie odbywało się za pomocą powszechnego, otwartego dostępu do serwisu którego dowolni użytkownicy będą mogli odsłuchać nagrania archiwalne przygotowane przez SSR „...”. Ściągnięcie wybranych materiałów lub ich fragmentów będzie wymagało zalogowania się do serwisu i zaakceptowania zasad udostępniania materiałów. Dostęp nieograniczony do materiałów (z koniecznością jego raportowania) otrzymają członkowie SSR „...”. Materiały analogowe również będą dostępne dla osób zainteresowanych po uzyskaniu zgody na dostęp.

Zadania w ramach projektu:

 • Przygotowanie procesu digitalizacji – zakup sprzętu, oprogramowania oraz konserwacja urządzeń,
 • Digitalizacja zasobów analogowych radia „...” – wynagrodzenia pracowników, utworzenie strony www,
 • Przygotowanie pomieszczenia do przechowywania taśm szpulowych – zakup regałów oraz klimatyzatora przenośnego.

Stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uczelnia prowadzi sprzedaż zwolnioną przedmiotowo (usługi edukacyjne), jak również opodatkowaną (wynajem pomieszczeń sprzedaż książek, usługi krótkotrwałego zakwaterowania, realizuje projekty badawcze w celu komercjalizacji ich efektów, inne) oraz niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (usługi edukacyjne, badania statutowe, finansowane z dotacji).

W związku z tym, iż Uczelnia prowadzi działalność mieszaną z części zakupów podatek VAT naliczony podlega częściowemu odliczeniu w oparciu o proporcję sprzedaży według zasad ściśle określonych w przepisach prawa.

Wnioskodawca w ramach projektu:

 • wydatkuje realizuje oraz rozlicza zakupy zgodnie ze swoim harmonogramem zadań, indywidualnie i na swoją rzecz,
 • faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na rzecz projektu przez Uczelnię są wystawiane na Wnioskodawcę (nabywca faktur).

Wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, którego efektem jest:

 • zabezpieczenie cennych nagrań dźwiękowych z lat 1969-1994,
 • przygotowanie infrastruktury i opracowanie procedur związanych z archiwizowaniem, katalogowaniem i udostępnianiem materiałów przygotowanych przez SSR „...

są kwalifikowane przez Uczelnię na efekty realizowanego projektu i do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie uczelni podatek należny.

Efekt projektu będzie wykorzystywany przez społeczność akademicką oraz społeczność Regionu bezpłatnie. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy tj. większa dostępność e-usług publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w odniesieniu do projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z tym, iż wydatki związane z realizacją projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 Uniwersytet ...:

 • kwalifikuje do czynności niepodlegających opodatkowaniu,
 • efekt projektu nie będzie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług,
 • nie wystąpi komercjalizacja efektu projektu,

Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z treści wniosku wynika, że w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Realizacja projektu zakłada digitalizację nagrań, a następnie udostępnienie ich w formie cyfrowego repozytorium połączonego z serwisem internetowym ułatwiającym wyszukiwanie treści. Efekt projektu będzie wykorzystywany przez społeczność akademicką oraz społeczność Regionu bezpłatnie. Z okoliczności faktycznych wynika ponadto, że faktury dokumentujące nabywane towary i usługi na rzecz projektu przez Uczelnię są wystawiane na Wnioskodawcę (nabywca faktur). Wnioskodawca wskazał również, że wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie uczelni podatek należny. Wydatki na nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu są kwalifikowane przez Uczelnię do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących nabywane w celu realizacji ww. projektu towary i usługi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wszystkie nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT generujących po stronie uczelni podatek należny, a efekt projektu będzie wykorzystywany przez społeczność akademicką oraz społeczność Regionu bezpłatnie. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonane w ramach projektu pn. „...” ani w całości ani w części.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo podkreślić należy, że Organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.