2461-IBPP2.4512.992.2016.2.RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w części lub w całości w odniesieniu do projektu pn. „...”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... 2014-2020, dla poddziałania Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu P.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura za pośrednictwem platformy ePUAP 9 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2017 r. znak:... (data wpływu 15 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w części lub w całości w odniesieniu do projektu pn. „..”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, dla poddziałania Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu P. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w części lub w całości w odniesieniu do projektu pn. „....”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, dla poddziałania Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu P..

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lutego 2017 r. znak: ... (data wpływu 15 lutego 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 lutego 2017 r. znak: 2461-IBPP2.4512.992.2016.1.RSz o pełnomocnictwo.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (Wnioskodawca) jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT zamierza realizować wspólnie z Gminą P. projekt pn. „..”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu P.. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostanie zawarta pomiędzy Gminą P. - Liderem projektu a Województwem X. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, będzie polegał na montażu 1054 szt. kolektorów, słonecznych, 359 szt. instalacji wykorzystujących energię cieplną z OZE dla odbiorców indywidualnych w Gminach - na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych i obiektach publicznych na terenie Gmin P.

Na realizację projektu Gminy pozyskały środki z RPO na lata 2014-2020 w wysokości 85%. Bezpośrednimi Beneficjentami projektu są Gminy P. jako Jednostki Samorządu Terytorialnego. Gminy działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i w oparciu o statuty Gmin Gminy występują w roli zamawiającego i pozostaną właścicielem majątku powstałego w ramach projektu w okresie trwałości projektu.

Produktami projektu zarządzać będzie UG P. oraz UG P..

Liderem projektu jest Gmina P., Partnerem jest Gmina P.. Lider jest bezpośrednio odpowiedzialny za właściwe, zgodne z prawem wykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt, ich rozliczenie oraz wykazanie osiągniętych efektów. Inwestycja nie ma charakteru dochodowego, w związku z czym nie przewiduje się osiągnięcia w jej wyniku przychodu. Zgodnie z zaplanowaną realizacją projektu wkład własny zostanie wniesiony przez beneficjentów ostatecznych projektu, tj. właścicieli budynków objętych projektem, w formie wkładu prywatnego w zakresie 15% wartości zamontowanych instalacji solarnych. W ramach pozostałych wydatków projektu wkład własny gwarantują solidarnie Partnerzy projektu, zgodnie z zaplanowanym zakresem pracy. Koszty projektu zostały oszacowane na podstawie zgłoszonego i przyjętego do realizacji zapotrzebowania przez beneficjentów ostatecznych.

Wartość projektu wynosi 4 417 647,03 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 754 999,97 zł, co stanowi 85% wartości projektu,
  • wkład własny Gmin wynosi 662 647,06 zł, co stanowi 15% wartości projektu.

W ramach wydatków na realizację projektu wyodrębniono:

  • prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne (zaprojektuj i wybuduj),
  • usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem.

Poza beneficjentami projektu na realizacji zadania skorzystają beneficjenci pośredni, czyli użytkownicy obiektów mieszkalnych oraz użytkownicy budynków użyteczności publicznej objętych projektem.

Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektu będą przeprowadzane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w formie przetargu nieograniczonego. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie w wyniku zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza. Projektem zostanie objętych 180 budynków w Gminie P. i 179 budynków w Gminie P. o łącznej pow. absorbera i apertury kolektorów 1960,44 m2. Instalacje z odnawialnego źródła energii wykonywane będą w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych i użytkowników budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin P... i będą stanowiły własność Gmin przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat. W tym okresie Gminy będą dokonywały obsługi gwarancyjnej i serwisowej, nie obciążając tym zainteresowanych beneficjentów.

Właściciele budynków wyrazili zgodę na zamontowanie zestawów solarnych na nieruchomościach co zostało sformalizowane w umowie zawierającej zapisy dotyczące nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości niezbędnej do zainstalowania zestawu instalacji solarnej.

Po upływie okresu trwałości projektu, tj. 5 lat kompletny zestaw solarny zamontowany na nieruchomości przejdzie na własność właściciela nieruchomości. Forma w jakiej nastąpi nieodpłatne przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowane odrębną umową.

Beneficjenci biorący udział w projekcie zobowiązują się, w trakcie trwania umowy, do właściwej eksploatacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego, zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami eksploatacji urządzeń jak również zaniechania dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek instalacji bez wiedzy i zgody Gmin - właściciela instalacji.

Gmina będzie zawierała umowy cywilnoprawne z właścicielami budynków regulujące wzajemne zobowiązania pomiędzy stronami. Zgodnie z zapisami w umowach właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na uczestnictwo w projekcie i dobrowolnie zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji projektu w wysokości 15% kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objętego refundacją ze środków RPO, dotyczącego zainstalowania na jego budynku mieszkalnym instalacji solarnej.

Koszt mieszkańca obejmuje:

  • zakup i montaż instalacji,
  • inspektora nadzoru,
  • przygotowanie specyfikacji technicznych - elementy te stanowią koszty całkowite projektu.

Beneficjent zobowiązuje się do wpłaty na rachunek bankowy Gminy kwoty stanowiącej wkład własny do projektu. Niedokonanie przez właściciela wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczne będzie z jego rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy. Świadczenie dokonane na rzecz mieszkańców będzie miało charakter kompleksowy, tzn. Gmina dostarczy oraz zapewni montaż urządzeń.

Czynności wykonywane przez Gminę w ramach projektu, za które dokonywane są indywidualne wpłaty mieszkańców, są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Planowany termin zakończenia projektu: 31.08.2017 r.

Koszty w wysokości 15% wartości kosztorysowej stanowią całkowite nakłady jakie beneficjent musi ponieść, aby stać się uczestnikiem projektu oraz właścicielem instalacji po 5 letnim okresie trwałości projektu.

Całokształt działań ma posłużyć redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery, oraz zwiększyć udział produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatku został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanym czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z uwagi na fakt, że Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z ww. projektu, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn. „....”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, dla poddziałania Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu P. przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”. Gminie P. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części.

W związku z powyższym za koszty kwalifikowalne należy uznać wydatki brutto (wraz z naliczonym podatkiem VAT).

W wyniku wykonania projektu Gmina nie będzie uzyskiwała dochodu. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również zaakcentować, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Jak wynika z powyższego ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z całości unormowań zawartych w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), w tym zwłaszcza z art. 2 ust. 1 („Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”), art. 6 ust. 1 („Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”) oraz art. 9 ust. 2 („Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie”) trzeba wyprowadzić wniosek, że w działalności gminy należy wyróżnić wykonywanie działań publicznych i wykraczającą poza te działania działalność gospodarczą. O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że czynności wykonywane przez Gminę w ramach projektu, za które dokonywane są indywidualne wpłaty mieszkańców, są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania opisanego we wniosku projektu, nabywać je będzie z przeznaczeniem do działalności gospodarczej i tym samym działała będzie w charakterze podatnika podatku VAT.

Konfrontując przedstawiony opis sprawy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa stwierdzić należy, że odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy – czynności wykonywane przez Gminę w ramach realizacji przedmiotowego projektu są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług. Tym samym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w zakresie w jakim ponoszone wydatki w związku z realizacją projektu będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, iż „Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do pozostałych partnerów projektu, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Należy podkreślić, że interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania oraz stanowiska.

Wszelkie inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, (w szczególności prawidłowość opodatkowania czynności realizowanych w ramach projektu) nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, interpretacja traci ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które nie stanowią przepisów podatkowych.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a,
43-300 Bielsko-Biała.