2461-IBPP2.4512.667.16.1.RSz | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „...”
2461-IBPP2.4512.667.16.1.RSzinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. gmina
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zadania publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 25 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 19 września 2016 r. znak: ... (data wpływu 20 września 2016 r.) oraz pismem z 30.09.2016r. (data wpływu 30 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 19 września 2016 r. znak: ... (data wpływu 20 września 2016 r.) oraz pismem z 30.09.2016r. (data wpływu 30 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina J. (dalej jako: Wnioskodawca lub „Gmina”) jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza zrealizować własne zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „ ...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „...” Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, który jest realizowany w oparciu o umowę zawartą w dniu 5 lipca 2016 roku pomiędzy Województwem X, reprezentowanym przez Zarząd Województwa X pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa X na lata 2014-2020, a Gminą X.

Przedmiotowy projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014 - 2020 przy udziale wkładu własnego Gminy J. kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania z EFRR oraz pokrycia wszystkich kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją zadania w Gminie. Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą ..... zł, z czego współfinansowane UE w kwocie nieprzekraczającej ... zł oraz wkład własny w wysokości ... zł.

Celem Projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Centrum elektronicznych usług publicznych będzie stanowił dedykowany portal dla klientów urzędu, którymi mogą być zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy czy konkretnie podatnicy lub inwestorzy.

Oferowane w ramach portalu usługi będą równoważne co do wykonywanych usług w standardowym trybie, jednakże cały proces będzie odbywał się automatycznie z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych bez konieczności wizyty klienta w siedzibie Urzędu, Portal będący centrum usług publicznych będzie udostępniał następujące grupy usług:

 • informacje publiczne;
 • informacje spersonalizowane przeznaczone dla konkretnych podmiotów i obywateli udostępniane po uwierzytelnieniu.

Dodatkowo w ramach portalu będzie można skierować interesanta na dedykowane formularze elektroniczne udostępnione na platformach elektronicznych usług ePUAP lub SEKAP. Dodatkową zaletą będzie możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności oraz indywidualne informowanie i konieczności dokonanie czynności administracyjnych dla wybranych klientów.

W ramach niniejszego projektu zastanie udostępnionych:

 • 7 Usług na poziomie dojrzałości 5 (personalizacja);
 • 1 Usługa na poziomie dojrzałości 4 (transakcja);
 • 13 Usług na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja);
 • 7 Usług na poziomie dojrzałości 1 (informacja).

Dokonywane w ramach realizacji projektu pn. „...” zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT, jak również nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku. Projekt, o którym mowa we wniosku, obejmuje wyłącznie działanie Gminy J. niepodlegające opodatkowaniu.

Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT.

Biorąc pod uwagę art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług brak jest związku wchodzących w skład mienia towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Podstawą prawną działania Gminy jest Uchwała Nr ... z dn. 23 września 2015 r. Rady Gminy J. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy J., w której w załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2029 wprowadzono w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nowe przedsięwzięcie pod nazwą „...” współfinansowanego ze środków UE z realizacją w latach:

 • 2015 r. kwota 6 950,00 zł;
 • 2016 r. kwota 570 042,66 zł;
 • 2017 r. kwota 570 042,00 zł.

Ponadto, w piśmie z 19 września 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe, w następujący sposób:

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu udokumentowane będą fakturami VAT, na których jako nabywca wskazana będzie Gmina J..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „...”, będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo odliczenia podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych stawkami VAT. Usługi e-administracji oraz zwiększenie dostępu dla obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line odbywać się będzie nieodpłatnie, tzn. że z tego tytułu Gmina nie będzie osiągać dochodów. Udostępnione e-usługi uruchomione w ramach projektu, nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych i dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi na realizację tego zadania. Powyższe wynika z faktu, że nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że za podatnika podatku VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem jednostka samorządu terytorialnego działa w charakterze podatnika wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy działalności w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Rozważając możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowego projektu, należy wskazać, że w świetle art. 86 ustawy o VAT, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację tego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na gruncie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że Gmina, dokonując zakupów celem realizacji ww. projektu, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie zostaną spełnione warunki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że realizowany projekt będzie wykonywany w ramach zadań własnych Gminy J.. Zatem, na gruncie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że Gmina, dokonując zakupów celem realizacji ww. projektu, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Ponadto, rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć również na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie podatnika od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z okoliczności sprawy dokonywane w ramach realizacji projektu pn. „...” zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych stawkami VAT, jak również nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z tego podatku. Projekt, o którym mowa we wniosku, obejmuje wyłącznie działanie Gminy J. niepodlegające opodatkowaniu. Realizowany projekt należy do zadań własnych Gminy, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a pozyskane w ramach tego projektu elementy majątku nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu udokumentowane będą fakturami VAT, na których jako nabywca wskazana będzie Gmina J..

W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, który zostanie naliczony w związku wydatkami poniesionymi w celu realizacji projektu pn. „...”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.