2461-IBPP2.4512.619.16.2.AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu ...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 lipca 2016 r. (data wpływu 5 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 23 września 2016 r. znak: B.F.1.3020.B/2.2016 (data wpływu 3 października 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu „....

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 września 2016 r. znak: B.F.1.3020.B/2.2016 (data wpływu 3 października 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 19 września 2016 r. znak: 2461-IBPP2.4512.619.2016.1AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i składa deklaracje VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe, figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, będąc jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną wykonuje zadania do wykonywania których został powołany, nałożone na Powiat i określone w ustawach w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym Dz.U.2015.144), stanowiące publicznoprawną sferę swej działalności, (art. 4.1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym), których zakres obejmuje także jak określono w art. 4 ustęp 1 punkt 6 zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zarząd Dróg Powiatowych został na mocy Uchwały Rady Powiatu z 24 czerwca 1999r., utworzony jako jednostka zarządzająca drogami powiatowymi publicznymi. Z tytułu zarządzania drogami publicznymi, na mocy decyzji administracyjnych pobierane są, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, a wynikające z Ustawy o drogach publicznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń nie związanych z budową przebudową czy remontem dróg.

Obok publicznoprawnej sfery działalności Powiat występuje także jako strona czynności cywilnoprawnych, takich jak; najem lokali na cele użytkowe, refakturowanie opłat za media, czynsze dzierżawne obwodów łowieckich i inne sporadyczne, takie jak; wynajem sali konferencyjnej.

W dniu 07 czerwca 2016r., Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą:

1.„ ...’’(całkowity koszt operacji 2.541.478,98 koszty kwalifikowane operacji 2.541.478,98 wnioskowana kwota pomocy 1.617.143,00).

Przedmiotowa droga, to droga powiatowa, publiczna, natomiast otrzymane w ramach działania środki zostaną przeznaczone na realizację zadania którego cel określa się jako: Cel planowanej operacji: „Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców poprzez przebudowę 5,521 km drogi powiatowej ...”.

Początek zakresu robót - km 0+030, natomiast koniec - km 5+576. Z przedmiotowego odcinka wyłączony jest zakres pasa drogi wojewódzkiej nr 872 tj. odcinek 4+130 do km 4+154,55 o długości 24,55 m. Łącznie do przebudowy objęto odcinek o długości 5521,45 m na dz. nr. ewid. 23 obręb K, dz. nr. ewid. 88, 628, obręb H gm. M. Droga łączy ze sobą miejscowość K z miejscowością H.

W ramach projektowanej przebudowy drogi przewiduje się wykonanie poszerzenia jezdni na odcinkach: w km0+030 do km1+094; km4+010 do km4+130; km4+154 do km5+353 do 5,5m, natomiast na odcinku w km5+353 do km5+57 do 4,5m zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Na całym odcinku należy wykonać pobocza z kruszywa. Zaprojektowano remont zjazdów indywidualnych. Zjazdy indywidualne dostosowano do istniejących bram do posesji. Istniejące zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej należy przełożyć dostosowując je do projektowanej jezdni. Pozostałe zjazdy wykonać z kruszywa grubości 20cm. Pod zjazdami zaprojektowano zgodnie z planem sytuacyjnym wymianę przepustów. Przepusty wymienić na fi 400mm z PEHD (zakończenie przepustów ściankami betonowymi). Należy dokonać remontu przepustów w poprzek jezdni. Przepusty rurowe poprzez wymianę na nowe, natomiast przepust w km 2+854,4 poprzez uzupełnienie ubytków w betonie.

W wyniku tej operacji powstanie droga publiczna ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności elementu wybudowanej infrastruktury.

Powiat w ramach realizowanego projektu będzie nabywał usługi a faktury będą wystawiane na Powiat. Grunty, na których planowana jest inwestycja, stanowią własność Powiatu.

Planowana inwestycja będzie obejmować przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową zjazdów. Przebudowa nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfort pieszych. W związku z tym wpływ ulicy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emisji hałasu oraz wibracji, wpływu ulicy na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Realizując ten projekt Powiat będzie realizował zadania własne.

Otrzymana kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będą uwzględniały podatek VAT jako koszt kwalifikowalny zgodnie z przepisami prawnymi określającymi zasady przyznawania tych środków.

Przedmiotem zapytania jest zdarzenie przyszłe - budowa drogi publicznej powiatowej gdzie w opinii podatnika o zaliczeniu danej drogi do kategorii drogi publicznej decydują względy techniczne i prawne gdzie drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Przebudowa drogi powiatowej - drogi publicznej podejmowana przez Powiat w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, finansowana jest z budżetu Powiatu i otrzymanego dofinansowania na realizację operacji - inwestycji, natomiast rezultat będzie służył zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Powiat budując drogę powiatową - publiczną wykonuje zadania publiczne do wykonywania których został powołany. W opinii podatnika powyższy stan powoduje, iż nie może on występować w tej sferze w charakterze podatnika VAT. Rezultat w/w działania służy ogółowi społeczeństwa przy czym brak jest związku zakupu z jakąkolwiek sprzedażą opodatkowaną gdyż poniesione w związku z tą budową wydatki nie są związane z wykonywaniem przez wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT.

Mając na uwadze realizację wymogu określonego zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zwraca się uprzejmie z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie stanowić jeden z załączników wniosku o płatność. Interpretacja zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy będzie stanowić jeden z załączników wniosku o płatność (cyt.: „Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji powinien wystąpić do organu uprawnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) o wydanie interpretacji indywidualnej w prawie braku możliwości odzyskania VAT, którą koniecznie należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność (formularz ORD-IN, art. 14b § 7 ustawy z 29 sierpnia 1997r., o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.)).

Zakres oświadczenia o kwalifikowalności VAT, które należy złożyć, obligatoryjnie jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych odnosi się do stwierdzenia iż wnioskodawca realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT z podaniem powodu gdzie należy podać podstawę prawną (artykuł, ustęp, pkt) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Projekt: „...” będzie realizowany w okresie: do końca 2016r., przy czym: wniosek o przyznanie pomocy złożony 29.01.2016r. zakłada planowany termin zakończenia operacji na grudzień 2016r. Umowa o przyznaniu pomocy zawarta w dniu 23 czerwca 2016r. pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem K w § 8, określa, iż wniosek o płatność składany jest po zakończeniu realizacji całości operacji, w terminie od 2016-12-01 do dnia 2016-12-31. Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową, wykonawca zobowiązał się wykonać w terminie do 28.10.2016r.

Efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 23 września 2016 r.):

Czy Powiatowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek naliczony, zawarty w fakturach zakupowych związany z wszelkimi zakupami w ramach realizowanego projektu: „...”?

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane w piśmie z 23 września 2016 r.):

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z w/w zakupami, zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu.

Podatnik stoi na stanowisku, iż Powiat w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT i brak jakiegokolwiek związku zakupu ze sprzedażą opodatkowaną VAT w opinii podatnika powoduje całkowity brak prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z w/w zakupami, zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2011.177.1054 j.t. Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy, w art. 15 ustęp 1 określa kto jest podatnikiem podatku VAT, i tak: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Ponadto w art. 15 ust. 6 nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Natomiast art. 86. 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 1.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nakłady na budowę drogi publicznej stanowią realizację zadań własnych powiatu i w opinii podatnika dotyczą działań ukierunkowanych na zapewnienie dóbr publicznych mieszkańcom efekty tych prac nie służą czynnościom cywilnoprawnym (działalności gospodarczej) opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, oraz w tym zakresie Powiat Kolbuszowski nie działa w charakterze podatnika gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późniejszymi zmianami art. 15 ust. 6, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Podatnik stoi na stanowisku, iż przedmiotowa operacja, inwestycja, podejmowana przez Powiat Kolbuszowski w opinii wnioskodawcy podejmowana jest w imieniu własnym na własną odpowiedzialność i finansowana z budżetu Powiatu oraz przy udziale dofinansowania przyznanego w dniu 7 czerwca 2016r., przez Zarząd Województwa, który podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Budowa tub modernizacja dróg lokalnych” natomiast jej celem jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie dróg powiatowych (zadanie własne powiatu). Przedmiotowa operacja - inwestycja - droga publiczna ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W opinii podatnika efekty tych prac nie służą i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, gdyż w tym zakresie powiat nie działa w charakterze podatnika podatku VAT co skutkuje, iż Wnioskodawcy nie przysługuje jakiekolwiek prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z w/w zakupami, zawarty w fakturach zakupowych w ramach realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowa zasada dotycząca odliczania podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań ale działania te podejmuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji pod nazwą: „ ...”.

W wyniku tej operacji powstanie droga publiczna ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Nie planuje się przekazania prawa własności elementu wybudowanej infrastruktury. Powiat w ramach realizowanego projektu będzie nabywał usługi a faktury będą wystawiane na Powiat. Grunty, na których planowana jest inwestycja, stanowią własność Powiatu. Realizując ten projekt Powiat będzie realizował zadania własne.

Przebudowa drogi powiatowej - drogi publicznej podejmowana przez Powiat w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, finansowana jest z budżetu Powiatu i otrzymanego dofinansowania na realizację operacji - inwestycji, natomiast rezultat będzie służył zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Powiat budując drogę powiatową - publiczną wykonuje zadania publiczne do wykonywania których został powołany. W opinii podatnika powyższy stan powoduje, iż nie może on występować w tej sferze w charakterze podatnika VAT. Rezultat w/w działania służy ogółowi społeczeństwa przy czym brak jest związku zakupu z jakąkolwiek sprzedażą opodatkowaną gdyż poniesione w związku z tą budową wydatki nie są związane z wykonywaniem przez wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT.

Projekt „...” będzie realizowany w okresie: do końca 2016r., przy czym: wniosek o przyznanie pomocy złożony 29.01.2016r. zakłada planowany termin zakończenia operacji na grudzień 2016r. Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową, wykonawca zobowiązał się wykonać w terminie do 28.10.2016r. Efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W świetle powołanego na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy oraz w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia w całości bądź w części podatku naliczonego w fakturach zakupowych dokumentujących nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.