2461-IBPP2.4512.124.2017.1.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj.:
- opracowaniem dokumentacji projektowej,
- wykonaniem robót budowlanych,
- przeprowadzeniem promocji projektu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2017 r. (data wpływu 8 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Projekt pn. „...” otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO ... 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Zakres rzeczowy inwestycji, który został wykonany, obejmował zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Projekt przewiduje również wprowadzenie innowacyjnego systemu umożliwiającego zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy. Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2014 r., a zakończy się w kwietniu 2016 r.

Inwestycja realizowana jest w formule PPP. Partnerem prywatnym jest Sp. z o.o.

Gmina jest pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w tej formule i jako pierwsza będzie posiadać w l00% własną sieć oświetlenia.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:

 • zmniejszenie emisji CO2 o 684,84 t/r;
 • zmniejszenie zapotrzebowania energii na oświetlenie uliczne o 823,63 MWh/r;
 • możliwość realizacji zadań własnych w zakresie oświetlenia zewnętrznego całkowicie na własnym mieniu, poprawa estetyki miasta oraz bezpieczeństwa zarówno przechodniów, jak i innych użytkowników dróg;
 • znaczna poprawa poziomu natężenia oświetlenia ulic i placów miejskich.

Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści długofalowe (oddziaływania projektu):

 • poprawę jakości życia na terenie Gminy i całego Subregionu Centralnego,
 • ogólną poprawę bezpieczeństwa zdrowia i życia osób przebywających na terenie gminy,
 • zabezpieczony interes gminy i jej mieszkańców związany z uniezależnianiem się od operatora energetycznego.

Gmina zobowiązana jest zaspakajać zbiorowe potrzeby swojej wspólnoty. Zadanie to realizowane jest poprzez zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych, w tym dróg znajdujących się na terenie Gminy. Obowiązki gminy w tym zakresie wynikają z następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r., poz. 1515).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1057, z późn. zm.). Obowiązki Gminy w tym zakresie są realizowane przez Partnera Prywatnego – Sp. z o.o., który zaprojektował i wybudował sieć oświetlenia ulicznego, będącą po wykonaniu inwestycji własnością Gminy, oraz zapewni jej utrzymywanie i zaopatrywanie w energię elektryczną dla jej potrzeb. Takie rozwiązanie gwarantuje największe korzyści społeczno-ekonomiczne zarówno dla Gminy, jak i jej mieszkańców.

Projekt przewiduje związanie umową na okres 10 lat. W zakresie prac utrzymania infrastruktury oświetleniowej Gmina wymaga, aby Partner po zakończeniu robót budowlanych utrzymywał wykonaną inwestycję w okresie 10 lat w stanie pozwalającym na utrzymanie poziomu gwarantowanych przez niego oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 672,876 MWh w każdym roku i tym samym emisji CO2.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci oświetlenia ulicznego wraz ze sporządzeniem projektów, dokumentacji oraz infrastrukturą drogową. Kolejne wydatki, jakie zostaną poniesione w ramach projektu, dotyczyć będą przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7.

Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj.:

 • opracowaniem dokumentacji projektowej,
 • wykonaniem robót budowlanych,
 • przeprowadzeniem promocji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte przez Gminę w ramach realizacji projektu usługi i towary nie są, i nie będą związane z działalnością opodatkowaną i w związku z art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Gmina jako podatnik podatku VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy organy te podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Generalnie zatem wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, który realizuje projekt pn. „...”. Gmina otrzyma dofinansowanie z EFRR w ramach RPO .. 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Zakres rzeczowy inwestycji, który został wykonany, obejmował będzie zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Projekt przewiduje również wprowadzenie innowacyjnego systemu umożliwiającego zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy. Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2014 r., a zakończy się w kwietniu 2016 r. Inwestycja realizowana jest w formule PPP. Partnerem prywatnym jest Sp. z o.o. Gmina jest pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w tej formule i jako pierwsza będzie posiadać w 100% własną sieć oświetlenia.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:

 • zmniejszenie emisji CO2 o 684,84 t/r,
 • zmniejszenie zapotrzebowania energii na oświetlenie uliczne o 823,63 MWh/r,
 • możliwość realizacji zadań własnych w zakresie oświetlenia zewnętrznego całkowicie na własnym mieniu, poprawa estetyki miasta oraz bezpieczeństwa zarówno przechodniów, jak i innych użytkowników dróg,
 • znaczna poprawa poziomu natężenia oświetlenia ulic i placów miejskich.

Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści długofalowe (oddziaływania projektu):

 • poprawę jakości życia na terenie Gminy i całego Subregionu Centralnego,
 • ogólną poprawę bezpieczeństwa zdrowia i życia osób przebywających na terenie gminy,
 • zabezpieczony interes gminy i jej mieszkańców związany z uniezależnieniem się od operatora energetycznego.

Gmina zobowiązana jest zaspakajać zbiorowe potrzeby swojej wspólnoty. Zadanie to realizowane jest poprzez zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych, w tym dróg znajdujących się na terenie Gminy. Obowiązki Gminy w tym zakresie są realizowane przez Partnera Prywatnego –Sp. z o.o., który zaprojektował i wybudował sieć oświetlenia ulicznego, będącą po wykonaniu inwestycji własnością Gminy, oraz zapewni jej utrzymywanie i zaopatrywanie w energię elektryczną dla jej potrzeb. Takie rozwiązanie gwarantuje największe korzyści społeczno-ekonomiczne zarówno dla Gminy, jak i jej mieszkańców. Projekt przewiduje związanie umową na okres 10 lat. W zakresie prac utrzymania infrastruktury oświetleniowej Gmina wymaga, aby Partner po zakończeniu robót budowlanych utrzymywał wykonaną inwestycję w okresie 10 lat w stanie pozwalającym na utrzymanie poziomu gwarantowanych przez niego oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 672,876 MWh w każdym roku i tym samym emisji CO2.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci oświetlenia ulicznego wraz ze sporządzeniem projektów, dokumentacji oraz infrastrukturą drogową. Kolejne wydatki, jakie zostaną poniesione w ramach projektu, dotyczyć będą przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu. Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „...”, tj. opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlanych, przeprowadzeniem promocji projektu.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina realizuje ww. projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie Gmina działa w ramach reżimu publiczno-prawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie nabywa niezbędnych do realizacji inwestycji towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane Zadanie inwestycyjne nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego projektu – jak wskazał Zainteresowany – nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj. opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlanych, przeprowadzeniem promocji projektu.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną odstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.