2461-IBPP1.4512.753.2016.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przez Gminę zadania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przez Gminę zadania.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina Miejska) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT. Ponadto Gmina Miejska na mocy art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wykonuje zadania powiatu.

Gmina 22 czerwca 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i zamierza zrealizować program. W ramach realizacji przedmiotowego projektu wyremontowane i doposażone zostaną pracownie w trzech szkołach: ZSBI; CKZiU oraz ZS2.

W celu rozwiązania problemów uniemożliwiających kształcenie na wysokim, dostosowanym do realnych potrzeb rynku pracy, poddano analizie ww. placówki oświatowe przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Ustalono, iż konieczny jest remont/rozbudowa oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów:

  • technik mechatronik m.in. w obrabiarki CNC z pełnym wyposażeniem technologicznym oraz uruchomienie dobrze wyposażonej pracowni komputerowej ze specjalistycznym oprogramowaniem;
  • technik pojazdów samochodowych m.in. w wózki narzędziowe, wielozadaniowe stoły warsztatowe, przyrząd do geometrii kół, analizator spalin i dymomierz, tester A., przyrząd do ustawiania świateł;
  • informatyk, technik procesów cyfrowych i technik organizacji reklamy m.in. w zestawy komputerowe z nowoczesnymi i aktualnymi systemami operacyjnymi, specjalistycznym oprogramowaniem, urządzenia do drukowania i projektowania graficznego w szczególności dla technika procesów cyfrowych;
  • technik przemysłu mody m.in. w zestawy komputerowe oraz nowoczesne maszyny do szycia;
  • technik fototechnik m.in w pracownię fotograficzną; stanowiska komputerowe, wyposażone w systemy operacyjne i programy wykorzystywane w branży wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do obróbki grafiki wektorowej, rastrowej oraz wideo. Pracownie będą stanowiły doskonałe wprowadzenie do systemu pracy, który obowiązuje w największych, profesjonalnych agencjach multimedialnych w Polsce i na świecie;
  • technik logistyk m.in. w komputery, tablice interaktywne.

W ZS2 planowany jest remont 3 pracowni i serwerowni. W zakresie prac remontowych we wszystkich nowych pracowniach zaplanowano wymianę stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę wykładziny, a także modernizację instalacji elektrycznej i informatycznej. Ponadto w pracowni fotograficznej zaplanowano instalację klimatyzacji. Równocześnie planowany jest zakup wyposażenia do pracowni logistycznej, multimedialnej, fotograficznej oraz do serwerowni.

W CKZIU planowany jest remont 2 pracowni. W zakresie prac remontowych we wszystkich tych pracowniach zaplanowano wymianę stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę wykładziny, a także modernizację instalacji elektrycznej i informatycznej. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia do pracowni projektowania odzieży i reklamy.

W ZSBI planowany jest remont 4 pracowni. W zakresie prac remontowych we wszystkich tych pracowniach zaplanowano wymianę stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę wykładziny, a także modernizację instalacji elektrycznej, informatycznej i montaż instalacji klimatyzacji. Równocześnie planowany jest zakup wyposażenia do pracowni cyfrowych technologii graficznych i pracowni projektów multimedialnych, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych i pracowni mechatronicznej. Ponadto, poza przeprowadzonymi pracami remontowymi, z uwagi na brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury, w ZSBI zaistniała konieczność dokonania rozbudowy szkoły o pracownię dla technika pojazdów samochodowych z 3 wyposażonymi stanowiskami do diagnozy samochodów.

Powyższe przedsięwzięcia pozwolą na realizację podstawy programowej i przełożą się bezpośrednio na polepszenie warunków kształcenia, a tym samym na podniesienie jakości edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Dzięki realizacji projektu absolwenci szkół zdobędą kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy między innymi w przemyśle samochodowym, odzieżowym, poligraficznym, w szeroko rozumianej branży ICT (np. na stanowiskach wymagających serwisowania sprzętu informatycznego, projektowania sieci, tworzenia stron www) oraz w branży logistycznej. Wszystkie pracownie utworzone, zmodernizowane i wyposażone w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nie będą wykorzystywane do kształcenia osób dorosłych.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska. W ramach realizacji projektu kwalifikowane będą środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł.

Inwestycja wykonywana będzie w ramach zadań własnych Powiatu. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c.

Nabywane towary i usługi w ramach przedmiotowego projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu dokumentowane będą fakturami VAT.

Właścicielem powstałego w wyniku realizacji projektu majątku będzie Gmina Miejska.

Gmina zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 710 ze zm.) w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana nie jest uznawana za podatnika, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zatem nabyte towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Tym samym nie jest spełniony podstawowy warunek zawarty w art. 86 ust 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizacja przez Gminę zadania daje możliwość obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina stoi na stanowisku, iż w przedmiotowym stanie faktycznym nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 , art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to przysługuje podatnikowi o tyle, o ile nie zachodzą przesłanki negatywne, sprecyzowane w art. 88 ustawy o VAT. Dodatkowo prawo to przysługuje w pełnym zakresie, o ile nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 90 i 91 ustawy o VAT.

Odnosząc się do warunku nabywania towarów i usług przez podatnika, kwestia ta została uregulowana w art. 15 ustawy o VAT. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższa inwestycja wykonywana będzie w ramach zadań własnych miasta na prawach powiatu, towary i usługi nabywane w ramach przedmiotowego projektu nie są i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Podmioty te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina 22 czerwca 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i zamierza zrealizować program. W ramach realizacji przedmiotowego projektu wyremontowane i doposażone zostaną pracownie w trzech szkołach: ZSBI; CKZIU oraz ZS2.

W celu rozwiązania problemów uniemożliwiających kształcenie na wysokim, dostosowanym do realnych potrzeb rynku pracy, poddano analizie ww. placówki oświatowe przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Ustalono, iż konieczny jest remont/rozbudowa oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla poszczególnych zawodów: technik mechatronik; technik pojazdów samochodowych; informatyk, technik procesów cyfrowych i technik organizacji reklamy; technik przemysłu mody; technik fototechnik; technik logistyk.

W ZS2 planowany jest remont 3 pracowni i serwerowni oraz zakup wyposażenia; w CKZIU planowany jest remont 2 pracowni oraz zakup wyposażenia; w ZSBI planowany jest remont 4 pracowni oraz zakup wyposażenia. Ponadto, poza przeprowadzonymi pracami remontowymi, z uwagi na brak możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury, w ZSBI zaistniała konieczność dokonania rozbudowy szkoły o pracownię dla technika pojazdów samochodowych z 3 wyposażonymi stanowiskami do diagnozy samochodów.

Powyższe przedsięwzięcia pozwolą na realizację podstawy programowej i przełożą się bezpośrednio na polepszenie warunków kształcenia, a tym samym na podniesienie jakości edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Wszystkie pracownie utworzone, zmodernizowane i wyposażone w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nie będą wykorzystywane do kształcenia osób dorosłych. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska. W ramach realizacji projektu kwalifikowane będą środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł.

Nabywane towary i usługi w ramach przedmiotowego projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu dokumentowane będą fakturami VAT.

Właścicielem powstałego w wyniku realizacji projektu majątku będzie Gmina Miejska.

Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej oraz zwolnionych od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro wszystkie pracownie utworzone, zmodernizowane i wyposażone w ramach projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi w ramach przedmiotowego projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych – to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Zatem mając na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.