2461-IBPB-2-2.4511.874.2016.1.KRB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia stażowego wypłacanego na rzecz studenta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 września 2016 r. (data otrzymania 16 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia stażowego wypłacanego na rzecz studenta – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia stażowego wypłacanego na rzecz studenta.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, działający jako niepubliczna uczelnia akademicka bierze udział w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „X” w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, w ramach którego realizuje następujące projekty:

  1. projekt „A”,
  2. projekt „B”,
  3. projekt „C”, realizowane w Partnerstwie z Fundacją z siedzibą w K.

Głównym celem ww. projektów jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wnioskodawca w ramach powyższego projektu będzie zobligowany zawierać trójstronne umowy o staż dotyczące organizacji i odbycia stażu zawodowego będące umowami cywilnoprawnymi.

Stronami takiej umowy będzie Uczelnia-Organizator Stażu, student/studentka wybranego kierunku niniejszej Uczelni (Stażysta) oraz przedsiębiorstwo, firma lub instytucja, w której będzie realizowany staż (Pracodawca). Przedmiotem umowy będzie organizacja i odbycie stażu zawodowego w danym przedsiębiorstwie.

Staż kierowany będzie do studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunkach: finanse, zarządzanie, kosmetologia, fizjoterapia. Staże w ramach projektu mają trwać do 3 miesięcy.

Zgodnie z treścią standardów dotyczących kosztów w realizacji projektu, każdemu stażyście będzie wypłacane przez Organizatora Stażu na koniec każdego miesiąca stażu (z dołu) wynagrodzenie stażowe stanowiące ekwiwalent za działania stażysty wymienione w umowie trójstronnej o staż mającej charakter umowy cywilnoprawnej, a finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenie stażowe w oparciu o treść standardów przygotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma być w całości zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy od wypłaconego świadczenia z tytułu odbywania stażu zawodowego (wynagrodzenia stażowego) studentom w ramach realizowanego projektu w programie „X” w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia stażowego, które należy traktować jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponieważ wynagrodzenie stażowe jest wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a studentka/student odbywający staż jest uczestnikiem takiego projektu, w związku z tym na podstawie przytoczonych przepisów, wynagrodzenia stażowe podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczenia – wynagrodzenia stażowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom projektu wynagrodzenie stażowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu w programie „X” – będą stanowiły dla uczestników projektu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Tym samym Wnioskodawca realizując projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej może stosować w odniesieniu do przychodów z tego tytułu (tj. wynagrodzenia stażowego) zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy. Zatem środki przekazane uczestnikom programu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczeń.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.