1462-IPPP1.4512.872.2016.1.MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2016 r. (data wpływu 21 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Wnioskodawca) jest państwową osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy. Zgodnie z art. tego aktu prawnego Wnioskodawca realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w ramach programów rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: przedsiębiorczości, w tym mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; eksportu; rozwoju regionalnego; działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich; rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Wnioskodawca uczestniczy m.in. w realizacji projektu Komisji Europejskiej (KE) "European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters" podjętej w celu realizacji założeń Small Business Act ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME), z dnia 29 października 2014 r., C (2014) 8044, w zakresie usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje. Jest to projekt, celem którego jest stworzenie europejskiej sieci konsultantów i mentorów, wspierających przedsiębiorstwa, które napotykają na bariery rozwojowe lub są zagrożone upadłością. Dzięki wczesnemu zdiagnozowaniu problemów możliwe będzie podjęcie odpowiednich działań naprawczych lub przeprowadzenie procesu upadłości tak, aby zminimalizować negatywne skutki dla wszystkich interesariuszy - właścicieli firmy, pracowników i wierzycieli.

Jest to projekt pilotażowy, który realizowany będzie w wybranych krajach członkowskich. KE dokonała wyboru projektu w drodze konkursu, który został ogłoszony 22 marca br. i rozstrzygnięty w lipcu br. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Wnioskodawca. Liderem konsorcjum jest Biznes Development Center Central Denmark (Dania). W skład konsorcjum wchodzą również: Danish Ministry of Businnes and Growth (Dania), Team-U (Niemcy), Fedaration Asturiana de Empresarios (Hiszpania), Small Enterprises Institute of the Hellenie Confederation of Professionals (Grecja), Craftsmen and Merchant, Athens Chamber of Tradesmen (Grecja), Fundacja Firmy Rodzinne (Polska), Unione Industriale de Torin (Włochy), Federacion Nacional de Associaciones de Trabajadores Autonomos (Hiszpania), Regional Government of Madrid (Hiszpania), Eurochambres (Belgia), European Small Business Alliance (Belgia), Dyzo i Unizo (Belgia).

Do zadań członków konsorcjum, realizujących projekt należy: (1) informowanie o możliwościach wsparcia, (2) stworzenie sieci konsultantów, i mentorów, (3) identyfikacja przedsiębiorców w trudnej sytuacji, (4) organizacja procesu wsparcia (5) prowadzenie działań destygmatyzujących zjawisko porażki biznesowej.

Koszty wygenerowane w trakcie realizacji projektu są pokrywane w 75% grantu KE a w 25% ze środków dotacji podmiotowej Wnioskodawca (środki budżetu państwa).

W związku z realizacją zadań projektu Wnioskodawca zatrudnia personel merytoryczny w składzie: koordynator projektu, oraz koordynator ds. sieci konsultantów i koordynator ds. sieci prawników (mentorów) oraz finansuje wynagrodzenie konsultantów i działań upowszechniających.

Budżet projektu (część Wnioskodawca) wynosi 367 085 euro (z czego 259 148 euro przeznaczone jest na finansowanie usług konsultacyjnych dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji). Umowa grantowa wyróżnia następujące kategorie kosztów kwalifikowanych: koszty osobowe, podróże i diety, inne koszty. Zgodnie z art. 6.4 umowy grantowej kwota podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba, że partner projektu (instytucja pośrednicząca) może wykazać, że odzyskanie podatku VAT nie jest możliwe.

Wnioskodawca realizowała wcześniej inne projekty finansowane ze środków UE, np. projekt pn. Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, w ramach którego uzyskała interpretację indywidualną o numerze IPPP1/443-551/13-2/AW, potwierdzającą, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w zakupach towarów i usług służących realizacji projektu "European NetWork for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters" ?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w opisanym przypadku. Dokonywane zakupy towarów i usług nie służą czynnościom opodatkowanym. Nie ma też związku pomiędzy czynionymi zakupami, a jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi. Zatem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT zawarty w zakupach podatek nie podlega odliczeniom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "European NetWork for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters". Projekt (jak wskazał Zainteresowany) nie będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych. W zakresie realizacji projektu nabywane towary i usługi nie będą związane z działalnością opodatkowaną.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z podstawowych warunków uprawniających do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "European NetWork for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters".

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.