1061-IPTPP3.4512.50.2016.2.JM | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ....., ponieważ efekty projektu będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
1061-IPTPP3.4512.50.2016.2.JMinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. projekt
 3. uczelnie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ..... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu .....

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami, podstawowym przedmiotem działalności Uczelni jest: kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych. Tak więc podstawowa działalność Politechniki .... to usługi edukacyjne – zwolnione z VAT usługi badawcze finansowane ze środków budżetowych służące rozwojowi nauki – niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi – opodatkowane wg. Podstawowej stawki VAT.

Realizując statutowe cele działalności Politechnika .... bierze udział w realizacji projektu ..... Projekt jest realizowany na Politechnice .... od 2008 r. W okresie 2015-2020 projekt ten jest realizowany przez Politechnikę .... w ramach Konsorcjum: .... (EENEP). W skład konsorcjum EEENEP poza Politechniką .... wchodzą: .... Fundacja Rozwoju – Koordynator Konsorcjum oraz partnerzy: ... Fundacja Rozwoju Regionalnego, Park Naukowo-Technologiczny .... sp. z o.o., Uniwersytet ...., ... Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt .... jest realizowany w ramach Programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (COSME), który jest kontynuacją Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013. Adresatami działalności konsorcjum EENEP są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy oraz podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą.

Działania realizowane przez konsorcjum EENEP są zdefiniowane w Programie COSME w art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i mają na celu poprawę dostępów do rynków międzynarodowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i obejmują m. in.: usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych, wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych w Unii Europejskiej oraz poza UE, doradztwo w zakresie możliwości finansowania, wsparcie transferu innowacji i technologii, zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE. W szczególności działania w projekcie obejmują: świadczenie usług informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym, organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, organizację misji handlowych i spotkań brokerskich, udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Ponadto, w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne tj. opracowywanie i zlecanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikację artykułów w mediach. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy tj. udział w szkoleniach dla personelu projektu, wdrażanie dobrych praktyk opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiana personelu itp.

Sieć .... działa od 01.01.2008 r., w latach 2008-2014 sieć działała w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013. W latach 2015-2020 sieć działa w ramach Programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (COSME), który jest kontynuacją Programu CIP. Usługi sieci ..... są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym, a wydatki ponoszone przez Politechnikę .... w ramach realizacji projektu, związane są wyłącznie ze świadczeniem tych usług.

W dniu 17.04.2009 r. Politechnika .... złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu .... w latach 2008-2014. W dniu 15 czerwca 2009 r. Politechnika .... otrzymała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej .... stwierdzającą, iż Politechnika .... w związku z realizacją projektu .... nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego przy realizacji projektu, tym samym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany w projekcie. (Interpretacja Indywidualna – sygn. IPPP1/443-385/09-02/AP).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w tym również dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Faktury dokumentujące wydatki ponoszone na realizację projektu są wystawiane na rzecz Politechniki .....

Faktury wystawiane na rzecz Wnioskodawcy były otrzymywane w okresie realizacji projektu, tj. w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2020.

Świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę mają charakter nieodpłatny, tj. beneficjenci (małe i średnie przedsiębiorstwa) mogą uzyskać wsparcie w obszarach objętych programem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Innymi słowy, beneficjenci korzystając ze świadczeń nie przekazują na rzecz Wnioskodawcy żadnego wynagrodzenia.

Wszelkie koszty związane z realizacją tego programu są pokrywane z dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Tym samym, odpowiadając wprost na pytanie Organu, Wnioskodawca wskazuje, że w ramach realizacji projektu Wnioskodawca świadczy te usługi nieodpłatnie.

Czynności wykonywane w ramach projektu będą wykonywane w ramach innej działalności niż działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy VAT.

Poza zakresem działalności gospodarczej będą wykonywane wszystkie czynności wykonywane w ramach projektu, tj.: usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych, wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych w Unii Europejskiej oraz poza UE, doradztwo w zakresie możliwości finansowania, wsparcie transferu innowacji i technologii, zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

Ponadto, działania informacyjno-doradcze na rzecz beneficjentów ostatecznych, organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, organizacja misji handlowych i spotkań brokerskich, udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Także inne działania realizowane w ramach projektu: działania promocyjno-informacyjne tj. opracowywanie i zlecanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach, działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy tj. udział w szkoleniach dla personelu projektu, wdrażanie dobrych praktyk opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiana personelu itp.

Wszystkie wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w ramach projektu będą wykonywane poza zakresem działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT.

Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności dotyczących projektu w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Wszystkie czynności będą wykonywane poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu tego przepisu.

W konsekwencji, pomimo nabywania w ramach projektu różnych towarów i usług, nie wystąpią wydatki, które będzie można bezpośrednio przyporządkować do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Wszystkie czynności dotyczące projektu nie będą wykonywane w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Do czynności, które nie będą wykonywane w ramach działalności gospodarczej należą:

 • działania informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych,
 • wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych w Unii Europejskiej oraz poza UE,
 • doradztwo w zakresie możliwości finansowania,
 • wsparcie transferu innowacji i technologii,
 • zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejska w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE,
 • działania informacyjno-doradcze na rzecz beneficjentów ostatecznych,
 • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów,
 • organizacja misji handlowych i spotkań brokerskich,
 • organizacja udziału w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych,
 • działania promocyjno-informacyjne tj. opracowywanie i zlecanie druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach, działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy tj. udział w szkoleniach dla personelu projektu, wdrażanie dobrych praktyk opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiana personelu itp.

Beneficjentami efektów projektu będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioskodawca nie uzyska z tego tytułu konkretnych korzyści. Jak to wskazano we wniosku, Politechnika .....jest publiczną uczelnią wyższą, która realizuje m. in. zadania polegające na podejmowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do rozwoju regionu, a tym samym dobrobytu ludności. Nie są to zatem działania, które mogą przynieść Wnioskodawcy bezpośrednie i wymierne finansowo profity. W konsekwencji uznać należy, że efekty projektu będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu Politechnice ....przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z Art. 86 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a do 2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z realizacją projektu ..... w latach 2015-2020 Politechnika ....nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT (określonych w art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług), zatem nie jest spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym Politechnika .... nie ma możliwości, na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych, odzyskiwania kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym, podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany w projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca bierze udział w realizacji projektu ...... Projekt jest realizowany na Politechnice od 2008 r. W okresie 2015-2020 projekt ten jest realizowany przez Wnioskodawcę w ramach Konsorcjum: .... (EENEP). W skład konsorcjum EEENEP poza Wnioskodawcą wchodzą: .... Fundacja Rozwoju – Koordynator Konsorcjum oraz partnerzy: .... Fundacja Rozwoju Regionalnego, Park Naukowo-Technologiczny ..... sp. z o.o., Uniwersytet ...., .... Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Faktury dokumentujące wydatki ponoszone na realizację projektu są wystawiane na rzecz Wnioskodawcy. Faktury wystawiane na rzecz Wnioskodawcy były otrzymywane w okresie realizacji projektu, tj. w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2020. Efekty projektu będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż efekty projektu będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ....., ponieważ efekty projektu będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem rozpatrywanie w niniejszej sprawie przesłanek wynikających z przepisów art. 86 ust. 2a-2h stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.