1061-IPTPP3.4512.177.2016.2.MWj | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pn.: „... – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz wskazania adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

(ostatecznie przedstawione w uzupełnionym wniosku)

Gmina ..., jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest podatnikiem podatku VAT czynnym - czyli prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków itp.

Gmina aplikowała do konkursu o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju gospodarczego Gminy ..., poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych odpowiadających na zapotrzebowanie potencjalnych inwestorów z branży MŚP.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:

 1. Prace przygotowawcze (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudowy linii energetycznych kolidujących z inwestycją, prace studyjno-koncepcyjne np. badania geotechniczne gruntu, makroniwelacja, koncepcja zagospodarowania terenów, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych).
 2. Przebudowa linii energetycznych kolidujących z inwestycją.
 3. Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacją terenów).
 4. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 5. Modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (prace budowlane związane z modernizacją dróg wewnętrznych).
 6. Oświetlenie uliczne.
 7. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów.
  W tym miejscu Wnioskodawca powtórzył powyższy akapit od słów: „W ramach realizacji projektu (...)
 1. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą. (wydatki związane z promocją projektu, nadzorem inwestorskim oraz zarządzania projektem - koszty kierownika projektu).

W ramach projektu zostaną uzbrojone następujące działki położone na obszarze miasta ...:

 • działka o nr ewidencyjnym 30 (obręb 2) o powierzchni 8,0047 ha,
 • działka o nr ewidencyjnym 16/6 (obręb 3) o powierzchni 7,1980 ha,
 • działka o nr ewidencyjnym 26/4 (obręb 3) o powierzchni 4,0243 ha,
 • działka o nr ewidencyjnym 26/7 (obręb 3) o powierzchni 3,7891 ha.

W wyniku realizacji projektu zostanie kompleksowo uzbrojonych 23,0161 ha terenów inwestycyjnych. Przedmiotowe działki znajdują się na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, są to tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi oraz częściowo wykazane jako tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług. Na uzbrojonych terenach docelowo do 2018 zostanie ulokowanych 5 inwestycji MŚP, które zapewnią pełny stopień wykorzystania uzbrojonych terenów.

Właścicielem powyższych działek jest Gmina ....

Przedmiotowe działki to tereny niezabudowane, położone w sąsiedztwie SSE - Podstrefy ... (kompleks „...”). Omawiane tereny uchwałą Rady Miejskiej zostały zaproponowane do objęcia statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Beneficjentem projektu jest Gmina ..., która także będzie Właścicielem nowo wybudowanej infrastruktury w ramach projektu.

Gmina ... będzie również operatorem infrastruktury powstałej w wyniku zmodernizowanych dróg wewnętrznych i oświetlenia ulicznego. Natomiast operatorem powstałej infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie ... Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (100% udziałów spółki posiada Gmina ...), na podstawie zawartej z Gminą ... umowy dzierżawy.

W ramach projektu przewidziano także prace związane z przebudową linii energetycznych kolidujących z inwestycją, których właścicielem jest ... S.A Oddział ...-Teren. Przebudowa linii energetycznych realizowana będzie na mocy zawartych porozumień.

Zakłada się stworzenie terenów inwestycyjnych o wysokiej, przyjaznej środowisku, jakości zagospodarowania, skierowanych do MŚP wymagających dogodnego położenia komunikacyjnego (mogących wykorzystać transport kolejowy). Planowany kompleks stanowiłby cześć terenów przemysłowych lokowanych w północnej części miasta ..., w sąsiedztwie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych.

Pkt 1 i 2

Informacja na temat do jakich czynności będą służyły nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu oraz na temat realizacji poszczególnych zadań w ramach zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.):

 1. Prace przygotowawcze (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudowy linii energetycznych kolidujących z inwestycją, prace studyjno-koncepcyjne np. badania geotechniczne gruntu, makroniwelacja, koncepcja zagospodarowania terenów, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych):
  • działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci energetycznej - będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.), jest to zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), jest podstawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci,
  • działania z tytułu budowy drogi oraz oświetlenia ulicznego - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu budowy drogi oraz oświetlenia ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 1. Przebudowa linii energetycznych kolidujących z inwestycją:
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu),
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
  • Gmina ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT
  Omawiane zadania są związane z zapewnieniem przesyłu energii. W konsekwencji, wydatki dotyczące realizacji tego etapu są związane z usługą ustanowienia przez Gminę służebności przesyłu. Jak wskazano we wniosku nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją ww. zadania.
 1. Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacją terenów)
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (po zakończeniu procesu niwelacji terenów Gmina dokonywać będzie sprzedaży gruntów),
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
  • istnieją podstawy do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  Po zakończeniu procesu niwelacji gruntów Gmina dokonywać będzie sprzedaży uporządkowanego terenu na rzecz zainteresowanych inwestorów (w wyniku przetargu nieograniczonego). Planowane do sprzedaży działki, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę, co oznacza, że sprzedaż ww. gruntów opodatkowana będzie stawką 23 % VAT.
 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.),
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
  • Gmina ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT (powstała infrastruktura stanowić będzie własność Gminy ..., jednakże wybudowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa po zakończeniu budowy zostanie oddana do użytkowania i przekazana w formie odpłatnej umowy dzierżawy spółce prawa handlowego pn. ... Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.),
 1. Modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (prace budowlane związane z modernizacją dróg wewnętrznych)
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 1. Oświetlenie uliczne
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 1. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 1. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą (wydatki związane z promocją projektu, nadzorem inwestorskim oraz zarządzania projektem - koszty kierownika projektu)
  • działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci energetycznej - będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.), zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), istnieją podstawy prawne do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nadzoru inwestorskiego w sferze dotyczącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieci linii energetycznych, niwelacji terenu,
  • działania z tytułu budowy drogi, oświetlenia ulicznego, promocją - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT w zakresie promocji oraz nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy drogi i oświetlenia ulicznego ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując:

 • w przypadku zadań związanych z pracami dotyczącymi usunięcia infrastruktury kolidującej, budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w tym nadzór inwestorski w ww. zakresie) oraz niwelacją terenu Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług,
 • w przypadku zadań pozostałych tj. prace przygotowawcze, niwelacja terenu, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, wykonanie oświetlenia ulicznego, działania informacyjno - promocyjne, wydatki związane z zarządzaniem projektem, jego obsługą i nadzorem inwestorskim dotyczącym dróg i oświetlenia brak jest podstaw prawnych do odliczenia i zwrotu podatku VAT z uwagi na fakt, iż ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia ponownie, że omawiana niwelacja terenu dotyczy zarówno prac związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w tym przypadku Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług), jak również niwelacja terenu dotyczy prac związanych m.in. z modernizacją wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i wykonaniem oświetlenia ulicznego - w tym przypadku brak jest podstaw prawnych do odliczenia i zwrotu podatku VAT z uwagi na fakt, iż ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Pkt 3,4, 5

 1. Prace przygotowawcze (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudowy linii energetycznych kolidujących z inwestycją, prace studyjno-koncepcyjne np. badania geotechniczne gruntu, makronlwelacja, koncepcja zagospodarowania terenów, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych):
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza
 1. Przebudowa linii energetycznych kolidujących z inwestycją:
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza
 1. Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacją terenów)
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza
 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza
 1. Modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (prace budowlane związane z modernizacją dróg wewnętrznych)
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza
 1. Oświetlenie uliczne
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza
 1. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza
 1. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą (wydatki związane z promocją projektu, nadzorem inwestorskim oraz zarządzania projektem - koszty kierownika projektu)
  • nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza

Na pytanie nr 6 o treści: Czy wydatki związane z pracami przygotowawczymi, działaniami informacyjno-promocyjnymi skierowanymi do inwestorów i wydatkami związanymi z zarządzaniem projektem i jego obsługą dotyczą całej inwestycji, czy ponoszone są odrębnie dla każdego zadania realizowanego w ramach projektu..., Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: Wydatki związane z pracami przygotowawczymi, działaniami informacyjno - promocyjnymi, zarządzaniem projektem i jego obsługą dotyczą całej Inwestycji (nie są ponoszone odrębnie dla każdego zadania realizowanego w ramach projektu).

Na pytanie nr 7 o treści: W przypadku, gdy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z pracami przygotowawczymi, działaniami informacyjno-promocyjnymi skierowanymi do inwestorów i wydatkami związanymi z zarządzaniem projektem i jego obsługą dotyczą całej inwestycji należy wskazać, czy istnieje obiektywna możliwość odrębnego przyporządkowania wydatków do poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu..., Wnioskodawca wskazał: Nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków do poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu.

Pkt 8

Wydatki związane z pracami przygotowawczymi, działaniami informacyjno - promocyjnymi skierowanymi do inwestorów i wydatkami związanymi z zarządzaniem projektem i jego obsługą zwiększą wartość środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji.

Pkt 9

Infrastruktura powstała w etapie dotyczącym przebudowy linii energetycznych nie stanowi własności Gminy. Powstałą infrastrukturę regulować będą porozumienia zawarte pomiędzy Gminą a ... S.A. Zgodnie z zapisami ww. porozumień Gmina (Inwestor) zobowiąże się do naprawienia zmian w mieniu ... S.A. spowodowanych własnymi działaniami poprzez przywrócenie stanu poprzedniego. Przebudowane linie energetyczne zostaną przekazane na rzecz ... na podstawie porozumienia.

Pkt 10

Przekazanie przebudowanych linii energetycznych będzie miało charakter nieodpłatny.

Pkt 11

Przekazanie przebudowanych linii energetycznych nie jest związane z celami działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę.

Pkt 12

Gmina ustanowi na rzecz ... prawo służebności przesyłu na mocy stosownego porozumienia.

Pkt 13

Usługa polegająca na ustanowieniu służebności przesyłu będzie miało charakter nieodpłatny

Pkt 14

Usługa polegająca na ustanowieniu służebności przesyłu nie jest związana z celami działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ... w związku z realizacją projektu pn. „...” ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 85 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie Wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Gmina przystępując do realizacji projektu tylko w części realizowanych zadań będzie miała prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego, w tym szczegółowo:

 1. Prace przygotowawcze (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudowy linii energetycznych kolidujących z inwestycją, prace studyjno-koncepcyjne np. badania geotechniczne gruntu, makroniwelacja, koncepcja zagospodarowania terenów, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych)
  • działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci energetycznej - będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.),
  • jest to zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
  • działania z tytułu budowy drogi oraz oświetlenia ulicznego - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • jest podstawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci, zgodnie z zasadami przedstawionymi dalej
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu budowy drogi oraz oświetlenia ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 1. Przebudowa linii energetycznych kolidujących z inwestycją
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu), zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)
  • Gmina ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT

Infrastruktura powstała w ww. etapie nie stanowi własności Gminy. Powstałą infrastrukturę regulować będą porozumienia zawarte pomiędzy Gminą a ... S.A.

Na podstawie ww. porozumień Gmina (Inwestor) zobowiąże się do naprawienia zmian w mieniu ... S.A. spowodowanych własnymi działaniami poprzez przywrócenie stanu poprzedniego. Na podstawie ww. porozumień w ostatecznym rozliczeniu przekaże się odcinki ww. elektroenergetycznych linii kablowych wraz z słupami, przewodami roboczymi i odgromowymi oraz światłowodem tytułem odszkodowania na rzecz ... S.A. oraz ustanowi się nieodpłatne i bezterminowe prawo służebności przesyłu.

Usługa polegająca na nieodpłatnym ustanowieniu służebności przesyłu nie jest związana z celami działalności prowadzonej przez Gminę a ... S.A. nie przekazała Gminie środków pieniężnych na realizację ww. etapu projektu.

W przypadku omawianego zadania należy zwrócić uwagę na art. 8 ust. 1 ustawy, wskazujący, iż przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania.

Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, iż oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębniona usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Odnosząc się do pojęcia odszkodowania, należy zauważyć, iż jest to termin niezdefiniowany w ustawie o podatku od towarów i usług. Regulacje dotyczące odszkodowania zostały zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). I tak z postanowień art. 361 § 1 K.c. wynika, że zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Zgodnie z § 2 tego artykułu w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Na tle powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż w tym konkretnym przypadku czynność przeniesienia przez Gminę na rzecz Spółki ww. sieci, w ramach odszkodowania, nie będzie związana ze zobowiązaniem się Spółki do wykonania czynności, powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

Mając na uwadze przywołane regulacje i przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że przedmiotowa czynność Gminy w formie przekazania przebudowanego mienia w ramach przywrócenia stanu poprzedniego wynikająca z porozumienia nie stanowi odpłatnego świadczenia usług na rzecz Spółki w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie natomiast z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W świetle art. 3051 tej ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 49 § 1 K.c., urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 9 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 1 ustawy Kodeks cywilny). Zgodnie z art. 3052 § 2 tej ustawy, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym jednoznacznie przesądza art. 3054 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Z kolei pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Gmina ustanowi nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Spółki, przy czym usługa ta nie jest związana z celami działalności prowadzonej przez Gminę.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, iż ustanowienie służebności przesyłu (jako rodzaju służebności gruntowej) wiąże się ze zobowiązaniem właściciela gruntu do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. W związku z tym, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu zyskuje charakter usługi, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

Nieodpłatne świadczenie przez Gminę ww. usług nie będzie odbywało się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i ww. świadczenia będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Omawiane zadania są związane z zapewnieniem przesyłu energii. W Konsekwencji, wydatki dotyczące realizacji tego etapu są związane z usługą ustanowienia przez Gminę służebności przesyłu. Jak wskazano powyżej nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją ww. zadania.

 1. Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacja terenów)
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (po zakończeniu procesu niwelacji terenów Gmina dokonywać będzie sprzedaży gruntów),
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
  • istnieją podstawy do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu procesu niwelacji gruntów Gmina dokonywać będzie sprzedaży uporządkowanego terenu na rzecz zainteresowanych inwestorów (w wyniku przetargu nieograniczonego). Planowane do sprzedaży działki, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę, co oznacza, że sprzedaż ww. gruntów opodatkowana będzie stawką 23% VAT.
 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.),
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
  • Gmina ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT.

Powstała infrastruktura stanowić będzie własność Gminy ..., jednakże wybudowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa po zakończeniu budowy zostanie oddana do użytkowania i przekazana w formie odpłatnej umowy dzierżawy spółce prawa handlowego pn. ... Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. Zaznaczyć bowiem należy, że na terenie Gminy ... funkcjonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (dalej: Spółka), którego jedynym wspólnikiem jest Gmina. Spółka jest podatnikiem podatku VAT, a swój majątek w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej otrzymała od Gminy w formie aportu niepieniężnego. W związku z czym świadczy teraz na rzecz mieszkańców Gminy i zlokalizowanych firm usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które objęte są podatkiem VAT. Wskazane wyżej zadanie realizuje Gmina (ogłaszanie przetargów, wybór oferentów, zawieranie umów, rozliczanie inwestycji, faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu wystawiane są na Gminę), a po zakończeniu zadania, jak już wspomniano Gmina przekaże wybudowaną kanalizację na rzecz ww. Spółki w formie umowy dzierżawy.

Gmina nie świadczy na rzecz mieszkańców usług sprzedaży wody i ścieków. To Spółka będzie pobierać opłaty od użytkowników indywidualnych za korzystanie z wybudowanych sieci. Po dokonaniu stosownych podłączeń do ww. sieci firm wchodzących w skład SSE Przedsiębiorstwo będzie wystawiało na ich rzecz stosowne faktury sprzedaży z tytułu wywozu ścieków czy odprowadzania wód deszczowych i opadowych.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu łub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową, nakładającą na strony tej umowy określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest ze wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej dzierżawcę.

Zatem, cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Gminie ..., będącej czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ponieważ ww. wydatki mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przy czym, prawo to przysługuje, o ile nie występują przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Gmina ma z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Ponadto zauważyć należy, iż zadania wymienione w ww. etapie mieszczą się w zakresie zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), a ściślej zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (ust. 1 pkt 1) i sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (ust. 1 pkt 3).

 1. Modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (prace budowlane związane z modernizacją dróg wewnętrznych)
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zadanie pozostaje na stanie majątkowym Gminy i Gmina, jako właściciel oraz jednocześnie zarządca drogi publicznej utrzymuje drogi wraz z rowami poprzez wykaszanie, sprzątanie, czyszczenie rowów itp.

Zadanie to mieści się w zakresie zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 1. Oświetlenie uliczne
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 1. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 1. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą (wydatki związane z promocją projektu, nadzorem inwestorskim oraz zarzadzania projektem - koszty kierownika projektu)
  • działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci energetycznej - będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.),
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),
  • działania z tytułu budowy drogi, oświetlenia ulicznego, promocją - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.);
  • istnieją podstawy prawne do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu nadzoru inwestorskiego w sferze dotyczącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieci linii energetycznych, niwelacji terenu, zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej
  • brak podstaw do odliczenia i zwrotu podatku VAT w zakresie promocji oraz nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy drogi i oświetlenia ulicznego ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując:

 • w przypadku zadań związanych z pracami dotyczącymi usunięcia infrastruktury kolidującej, budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w tym nadzór inwestorski w ww. zakresie) oraz niwelacją terenu Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług,
 • w przypadku zadań pozostałych tj. prace przygotowawcze, niwelacja terenu, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, wykonanie oświetlenia ulicznego, działania informacyjno-promocyjne, wydatki związane z zarządzaniem projektem, jego obsługą i nadzorem inwestorskim dotyczącym dróg i oświetlenia brak jest podstaw prawnych do odliczenia i zwrotu podatku VAT z uwagi na fakt, iż ww. wydatki nie są wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, iż ww. wniosek uzupełniono o dane wykazane w wezwaniu pkt 1-3 Nr IPTPP3/4512-499/15-2/MWj z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz przekazuje dodatkowe informacje wnioskowane w wezwaniu, j.n.:

Ad 4.

Wydatki związane z pracami przygotowawczymi, działaniami informacyjno-promocyjnymi, zarządzaniem projektem i jego obsługą dotyczą całej inwestycji (nie są ponoszone odrębnie dla każdego zadania realizowanego w ramach projektu),

Ad 5.

Nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków do poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu.

Ad 6.

Wydatki związane z pracami przygotowawczymi, działaniami informacyjno-promocyjnymi skierowanymi do inwestorów i wydatkami związanymi z zarządzaniem projektem i jego obsługą zwiększą wartość środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji.

Ad. 7-12

Infrastruktura powstała ww. etapie nie stanowi własności Gminy.

Powstałą infrastrukturę regulować będą porozumienia zawarte pomiędzy Gminą a ... S.A. Zgodnie z zapisami ww. porozumień Gmina (Inwestor) zobowiąże się do naprawienia zmian w mieniu ... S.A. spowodowanych własnymi działaniami poprzez przywrócenie stanu poprzedniego.

Na podstawie ww. porozumień: w ostatecznym rozliczeniu przekaże się odcinki ww. elektroenergetycznych linii kablowych wraz z słupami, przewodami roboczymi i odgromowymi oraz światłowodem tytułem odszkodowania na rzecz ... S.A., ustanowi się nieodpłatne i bezterminowe prawo służebności przesyłu.

Przebudowane linie energetyczne zostaną przekazane na rzecz ... na podstawie ww. porozumienia.

Przekazanie przebudowanych linii energetycznych będzie miało charakter nieodpłatny. Przekazanie przebudowanych linii energetycznych nie jest związane z celami działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę.

Na mocy ww. porozumienia Gmina ustanowi na rzecz ... prawo służebności przesyłu. Usługa polegająca na ustanowieniu służebności przesyłu będzie miało charakter nieodpłatny Usługa polegająca na ustanowieniu służebności przesyłu nie jest związana z celami działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę (...).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605) – zwanej dalej ustawą nowelizującą – do ustawy dodane zostały m.in. przepisy art. 86 ust. 2a-2h.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy – w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W myśl art. 86 ust. 2b ustawy – sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy – przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Art. 86 ust. 2d ustawy stanowi, że w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy – podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

W myśl z art. 86 ust. 2f ustawy – przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Na podstawie art. 86 ust. 2g ustawy – proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu). W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, odlicza podatek naliczony w całości. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zatem zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Przepis ten wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga, że dla stwierdzenia czy działalność lub transakcje stanowią „cele inne niż związane z działalnością gospodarczą” znaczenie ma, czy mieszczą się one w przedmiocie działalności danej jednostki.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 90 ust. 3 ustawy - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Z kolei na mocy art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

W myśl art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą.

Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT.

Natomiast przez cele inne, rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Z uwagi na powyższe w pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcia: „działalności gospodarczej” oraz „podatnika” w rozumieniu ustawy.

I tak, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym), gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym), wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym), działalności w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy o samorządzie gminnym) oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, jest podatnikiem podatku VAT czynnym - prowadzi sprzedaż opodatkowaną, związaną m.in. z usługami dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedażą gruntów i budynków itp.

Gmina aplikuje do konkursu o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II. 1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II. 1.1 Tereny inwestycyjne.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:

 1. Prace przygotowawcze (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudowy linii energetycznych kolidujących z inwestycją, prace studyjno-koncepcyjne np. badania geotechniczne gruntu, makroniwelacja, koncepcja zagospodarowania terenów, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych).
 2. Przebudowa linii energetycznych kolidujących z inwestycją.
 3. Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacją terenów).
 4. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 5. Modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (prace budowlane związane z modernizacją dróg wewnętrznych).
 6. Oświetlenie uliczne.
 7. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów.
 8. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą (wydatki związane z promocją projektu, nadzorem inwestorskim oraz zarządzania projektem — koszty kierownika projektu).

Działki znajdują się na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji. Właścicielem działek jest Gmina .... Beneficjentem projektu jest Gmina ..., która także będzie Właścicielem nowo wybudowanej infrastruktury w ramach projektu. Gmina ... będzie również operatorem infrastruktury powstałej w wyniku zmodernizowanych dróg wewnętrznych i oświetlenia ulicznego. Natomiast operatorem powstałej infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej będzie ... Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (100% udziałów spółki posiada Gmina ...), na podstawie zawartej z Gminą ... umowy dzierżawy. W ramach projektu przewidziano także prace związane z przebudową linii energetycznych kolidujących z inwestycją, których właścicielem jest ... S.A Oddział ...-Teren. Przebudowa linii energetycznych realizowana będzie na mocy zawartych porozumień.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W ramach zadania nr 2 Wnioskodawca będzie dokonywał przebudowy linii energetycznych kolidujących z inwestycją.

W tym miejscu dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W świetle art. 3051 tej ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 49 § 1 K.c., urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 1 ustawy Kodeks cywilny). Zgodnie z art. 3052 § 2 tej ustawy, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym jednoznacznie przesądza art. 3054 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Z kolei pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca ustanowił nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz ... S.A. Przy czym jak wskazał Wnioskodawca usługa ta nie jest związana z celami działalności prowadzonej przez Gminę.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, iż ustanowienie służebności przesyłu (jako rodzaju służebności gruntowej) wiąże się ze zobowiązaniem właściciela gruntu do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. W związku z tym, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu zyskuje charakter usługi, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

Nieodpłatne świadczenie przez Gminę ww. usług nie będzie odbywało się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Tym samym w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i ww. świadczenia będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazane zadanie nr 2 przedmiotowego projektu jest związane z zapewnieniem przesyłu energii. W konsekwencji, wydatki dotyczące zadania nr 2 są związane z usługą ustanowienia przez Gminę służebności przesyłu. Jak wskazano powyżej nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z wniosku wynika, że w ramach przedmiotowego projektu w ramach zadania 4 powstanie infrastruktura sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która będzie oddana na podstawie zawartej przez Gminę umowy dzierżawy na rzecz ... Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Zatem przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Na świadczenie mogą się jednocześnie składać zachowania związane z działaniem, jak i zaniechaniem.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową, nakładającą na strony tej umowy określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest ze wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej dzierżawcę.

Zatem, cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy w związku z realizacją projektu pn. „...” Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w związku z realizacją przedmiotowego projektu będzie realizował zadania:

 1. Prace przygotowawcze (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowych dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizacji wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudowy linii energetycznych kolidujących z inwestycją, prace studyjno-koncepcyjne np. badania geotechniczne gruntu, makroniwelacja, koncepcja zagospodarowania terenów, opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych):
  • działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci energetycznej - będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.),
  • działania z tytułu budowy drogi oraz oświetlenia ulicznego - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1. Przebudowa linii energetycznych kolidujących z inwestycją:
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu).
 1. Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacją terenów)
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (po zakończeniu procesu niwelacji terenów Gmina dokonywać będzie sprzedaży gruntów).
  Po zakończeniu procesu niwelacji gruntów Gmina dokonywać będzie sprzedaży uporządkowanego terenu na rzecz zainteresowanych inwestorów (w wyniku przetargu nieograniczonego). Planowane do sprzedaży działki, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę, co oznacza, że sprzedaż ww. gruntów opodatkowana będzie stawką 23 % VAT.
 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.). Wybudowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa po zakończeniu budowy zostanie oddana do użytkowania i przekazana w formie odpłatnej umowy dzierżawy spółce prawa handlowego pn. ... Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.
 1. Modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (prace budowlane związane z modernizacją dróg wewnętrznych)
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1. Oświetlenie uliczne
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów
  • czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą (wydatki związane z promocją projektu, nadzorem inwestorskim oraz zarządzania projektem - koszty kierownika projektu)
  • działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci energetycznej - będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (umowa dzierżawy pomiędzy Gminą ... a ...PGK Sp. z o.o.),
  • działania z tytułu budowy drogi, oświetlenia ulicznego, promocją - czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Niwelacja terenu dotyczy prac związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak również niwelacja terenu dotyczy prac związanych m.in. z modernizacją wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Wydatki związane z pracami przygotowawczymi, działaniami informacyjno - promocyjnymi, zarządzaniem projektem i jego obsługą dotyczą całej Inwestycji (nie są ponoszone odrębnie dla każdego zadania realizowanego w ramach projektu). Nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków do poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu.

Jak wyżej wskazano, prawo do odliczenia podatku naliczonego występuje wyłącznie – zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, w odniesieniu do zakupów wykorzystywanych zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim zakupy te można przyporządkować działalności podlegającej VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE i związanej z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W odniesieniu do realizowanych w ramach projektu zadań nr 2, nr 3 i nr 4:

W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu w ramach zadania nr 2, nr 3 oraz nr 4 będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza.

Jednocześnie z opisu sprawy wynika, że:

 • nabywane towary i usługi w zakresie zadania 2 - Przebudowa linii energetycznych kolidujących z inwestycją będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • nabywane towary i usługi w zakresie zadania nr 3 - Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacją terenów działek przeznaczonych do sprzedaży, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę) będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • nabywane towary i usługi w zakresie zadania nr 4 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Należy zatem stwierdzić, że powyższe okoliczności, tj. wykorzystywanie nabywanych w ramach zadań nr 2, nr 3 i nr 4 towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz pozostałe okoliczności przedstawione w opisie sprawy świadczą o tym, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. zadań nie będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w stosunku do wydatków przyporządkowanych do zadań:

 1. Przebudowa linii energetycznej kolidującej z inwestycją;
 2. Niwelacja terenu (prace budowlane związane z niwelacją terenu),
 3. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. zadań będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i czynności te będą miały charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy. Przy czym, prawo to będzie przysługiwało, o ile nie występują przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy. Tym samym w przypadku, gdy w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W odniesieniu do realizowanych w ramach projektu zadań nr 5, nr 6 i nr 7:

W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu w ramach zadania nr 5, nr 6 i nr 7 będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza.

Jednocześnie z opisu sprawy wynika, że zadania:

 • nr 5 - Modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej;
 • nr 6 - Oświetlenie uliczne;
 • nr 7 - Działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów,

będą wykonywane przez Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego w ramach zadań własnych i z tego tytułu Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca wskazał, że efekty powstałe w ramach realizacji ww. zadań będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem okoliczności przedstawione we wniosku nie zaprzeczają twierdzeniu Wnioskodawcy, że towary i usługi nabywane w ramach zadań nr 5, nr 6 i nr 7 będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza.

Zatem, mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy w stosunku do wydatków przyporządkowanych do zadań: modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, oświetlenie uliczne, działania informacyjno-promocyjne skierowane do inwestorów nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ ww. wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do realizowanych w ramach projektu zadań nr 1 i nr 8:

Jak już wyżej wskazano, powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu w ramach zadania nr 1 i nr 8 będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza.

Jednocześnie z opisu sprawy wynika, że nabywane towary i usługi w ramach zadania:

 1. Prace przygotowawcze – działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacja terenu i przebudowa sieci energetycznej oraz działania z tytułu budowy drogi oraz oświetlenia;
 2. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą – działania w sferze dotyczącej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, niwelacji terenu i przebudowy sieci energetycznej oraz działania dotyczące budowy drogi, oświetlenia ulicznego i promocji,

jak wskazał Wnioskodawca, dotyczą całej Inwestycji (nie są ponoszone odrębnie dla każdego zadania realizowanego w ramach projektu) i nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków do poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu. Nabywane towary i usługi w ramach zadania nr 1 i nr 8 będą wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy zatem stwierdzić, że powyższe okoliczności, tj. wykorzystywanie nabywanych w ramach zadań nr 1 i nr 8 towarów i usług do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu świadczą o tym, że towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. zadań nr 1 i nr 8 będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz do celów innych niż działalność gospodarcza.

Jak wskazał Wnioskodawca, nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków do poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu, zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu współczynnika (proporcji) umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego w prawidłowej wysokości w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ust. 2a-2h ustawy.

Z uwagi na częściowo odmienną argumentację - Wnioskodawca w swoim stanowisku nie uwzględnił konieczności wydzielenia podatku naliczonego wg zasad określonych w art. 86 ust. 2a-2h to oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznano je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.