1061-IPTPP2.4512.91.2016.2.SM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia, ponieważ nabywane w związku z realizacją projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
1061-IPTPP2.4512.91.2016.2.SMinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundacje
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do całkowitego bądź częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do całkowitego bądź częściowego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 marca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja Gospodarcza ... w ... od 2001 roku prowadzi budowę Hospicjum im. ... w .... Rozpoczęta niemal 15 lat temu budowa została przerwana na etapie częściowego stanu surowego ze względu na ograniczone środki finansowe. Dotychczas poniesione przez Fundację nakłady na budowę Hospicjum wyniosły 890.979,47 zł.

Obecnie pojawia się szansa na dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Aktualnie Wnioskodawca przygotowuje wniosek, aby dzięki środkom unijnym dokończyć tak bardzo potrzebne na tym terenie, rozpoczęte dzieło. Zainteresowany jest po etapie zmiany dokumentacji, dostosowującej budynek Hospicjum do aktualnych wymogów. Projekt przewiduje 51 miejsc dla pacjentów, w tym: 20 miejsc hospicyjnych, 29 dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz pozostałe na Poradnię Paliatywną. Przewidziane są również pokoje do zakwaterowania członków rodzin podopiecznych Hospicjum.

Planowana przez Fundację Gospodarczą ... działalność Hospicjum im. ... w ... będzie obejmować:

  • usługi w zakresie opieki medycznej zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • usługi związane z zakwaterowaniem, opodatkowane stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, załącznik nr 3 do ustawy, poz. 163.

Fundacja Gospodarcza ... w ... jest organizacją pożytku publicznego od 2004 r. oraz czynnym podatnikiem VAT od 1993 r. Sprzedaż towarów i usług dokonywana przez Fundacje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego stanowi zarówno sprzedaż opodatkowana, jak i zwolniona od podatku od towarów i usług.

Na podstawie planowanych rodzajów działalności prowadzonych w Hospicjum, Fundacja Gospodarcza ... odliczała podatek VAT z faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne do niego w części, wg proporcji ustalonej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Proporcja ta wyniosła w 2015 r. 1%; zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy Wnioskodawca uznaje, że jej wartość wynosi 0%, co pociąga za sobą brak możliwości odliczania podatku VAT od zakupów. Zainteresowany nie przewiduje, aby struktura sprzedaży prowadzonej przez Fundację miała się zmienić w najbliższych latach.

Wnioskodawca nadmienia, że zgodnie z wymogami ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, Fundacja nie może przez 5 lat od rozpoczęcia funkcjonowania Hospicjum pobierać żadnych opłat z tytułu prowadzonej w nim działalności innych niż refundacja leczenia pacjentów od NFZ.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

Nazwa projektu, na który Fundacja składa wniosek: „...”.

Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Fundację Gospodarczą ... jako Beneficjenta projektu.

Nabywane towary i urządzenia będą służyły do wybudowania i wyposażenia Hospicjum. Po wybudowaniu Hospicjum prowadzone w nim usługi będą polegać na opiece paliatywno-hospicyjnej, w związku z powyższym należą do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług – odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską z 17 stycznia 2011 r. nr SPS-02-20328/11)

Wnioskodawca nadmienia, że w toku prac nad projektem zrezygnowano z prowadzenia na terenie Hospicjum usług związanych z zakwaterowaniem członków rodzin pacjentów, opodatkowanych stawką 8% (art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zał. Nr 3 poz. 163), wymienionych we wniosku z dnia 29 lutego 2016 r.

Wszystkie towary nabyte w ramach projektu będą służyły powstaniu placówki paliatywno-hospicyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja Gospodarcza ... w ... będzie miała prawo do całkowitego lub częściowego odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne na budowę Hospicjum im. ... w ......

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne na budowę Hospicjum im. ... w ....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany – dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu będą służyły do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do całkowitego bądź częściowego odliczenia podatku VAT w związku z planowaną realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.