1061-IPTPP2.4512.53.2016.2.SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do całkowitego bądź częściowego obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do całkowitego bądź częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu pn.: „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do całkowitego bądź częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu pn.: „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Instytut Ogrodnictwa w ... (dalej „Instytut”) jest jednostką, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2011 roku i powstała w wyniku połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. ...z Instytutem Warzywnictwa im. ... na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 września 2010 roku (Dz. U. Nr 172, poz. 1166).

Instytut Ogrodnictwa działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618). Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, ich wdrażanie i przystosowywanie do potrzeb praktyki w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.

Instytut Ogrodnictwa realizuje projekt pt.: „...”, akronim ..., nr kontraktu .... Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt ... realizowany jest przez dwóch partnerów: Instytut Ogrodnictwa (IO) we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB. Część merytoryczna, aplikacyjna projektu była wykonywana przez IO, a część techniczna przez ITeE-PIB. Efektem tej działalności było uzyskanie szeregu produktów wykorzystywanych do rewitalizacji gleb oraz zaprojektowanie i wykonanie prototypowych linii technologicznych.

Cel projektu, ukierunkowany był na redukcję zanieczyszczeń gleb i wód oraz rewitalizację ekosystemu glebowego poprzez wprowadzenie do szerokiej praktyki rolniczej nowych eko-aktywatorów glebowych i bezpiecznych dla środowiska podłoży do upraw bezglebowych.

Prace w Instytucie Ogrodnictwa polegają na ocenie przydatności dla produkcji rolniczej innowacyjnych eko-aktywatorów glebowych. Badania obejmują zastosowanie granulowanych nawozów roślinnych (... i ...), organiczno-mineralnych nawozów o luźnej strukturze (..., ... i ...) i biodegradowalnych organicznych włóknin (... i ...) w polowej uprawie warzyw oraz biodegradowalnego, organicznego podłoża ... w uprawach szklarniowych.

W uprawie polowej ocenione zostaje plonowanie warzyw, jakość i wartość biologiczna plonu oraz dostępność i wykorzystanie przez rośliny składników pokarmowych uwalnianych w drodze biologicznego rozkładu eko-aktywatorów. Ocenia się również przemieszczanie się składników w glebie w sezonie uprawowym i związane z tym ryzyko zanieczyszczenia gleby składnikami mineralnymi, niewykorzystanymi przez rośliny, a także wpływ stosowanych eko-aktywatorów na rewitalizację gleby poprzez zwiększenie zawartości węgla organicznego i materii organicznej, stymulującej rozwój życia biologicznego gleby.

W uprawach szklarniowych oceniany jest wzrost i plonowanie pomidora oraz stan odżywienia roślin, dostępność i koncentrację składników pokarmowych w rizosferze roślin uprawianych w biodegradowalnym podłożu organicznym .... Analizowano również koncentrację składników w wodach przelewowych odciekających z mat uprawowych a tym samym ryzyko zanieczyszczenia środowiska glebowego składnikami mineralnymi, wypływającymi wraz z wodami drenarskimi z obiektów szklarniowych.

Prowadzony został monitoring ilości i składu chemicznego odcieków nawozowych z bezglebowych upraw szklarniowych, zanieczyszczających wody gruntowe pod obiektami szklarniowymi oraz na terenach przyległych i porównawczo w wodach gruntowych terenów oddalonych od obiektów szklarniowych (300 i 1000 m). Prowadzono również monitoring zawartości w glebie mobilnych składników pokarmowych uwalnianych ze stosowanych ekoaktywatorów glebowych (nawozy organiczne ... i organiczne włókniny ...) i ich przemieszczania się w głąb profilu glebowego w okresie wegetacji roślin.

Do chwili obecnej przeprowadzono 18 wykładów dla producentów, doradców, studentów i pracowników administracji, głównie w rejonach, w których istnieje duże zagrożenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez działalność rolniczą. Wykłady były prowadzone w formie medialnych prezentacji połączonych z pokazem nowych eko-aktywatorów i broszur. Upowszechnianie projektu jest prowadzone także w formie różnych publikacji.

Cele projektu ... i uzyskane wyniki są przedstawiane na konferencjach, targach i wystawach.

Działalność Instytutu Ogrodnictwa w ... jako koordynatora projektu ograniczała się do prowadzenia badań z wykorzystaniem produktów opracowanych przez partnera konsorcjum i upowszechniania rezultatów tych badań. Instytut nie przewiduje komercjalizacji wyników badań jak również sprzedaży produktów uzyskanych w trakcie realizacji projektu z uwagi na badawczy charakter części projektu, którą wykonywał. Z uwagi na badawczy charakter projektu w IO nie została również zawarta jakakolwiek umowa dotycząca ewentualnego podziału zysku.

Ponadto wskazano, że:

 1. Instytut Ogrodnictwa jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
 2. Instytut nie wystawia faktur. Projekt ... otrzymał dofinansowanie na podstawie wniosku złożonego w programie LIFE+. Zasady tego programu przewidują finansowanie projektu w 50% przez Komisję Europejską. Strona polska jako współuczestnik programu LIFE+ dofinansowuje projekty w pozostałej części do 45%. Na finansowanie przez stronę polską została zawarła umowa z NFOŚiGW, nr ..., natomiast na finansowanie z KE została zawarta umowa nr .... Instytut Ogrodnictwa jako koordynator projektu jest zobowiązany zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Komisją Europejską do złożenia 2 raportów finansowych (pierwszy raport śródokresowy oraz raport końcowy). Raport do Komisji Europejskiej powinien zawierać zestawienie wszystkich wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu oraz informację o źródłach finansowania całego projektu (w tym dofinansowania z NFOŚiGW). W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie realizacji projektu z NFOŚiGW Instytut został zobowiązany do składania raportów kwartalnych zgodnie z harmonogramem.
 3. Instytut wyniki realizacji projektu będzie wykorzystywał do dalszych badań naukowych, gdzie zakup niezbędnych do realizacji tych badań towarów i usług, do których został naliczony podatek VAT nie będzie w przyszłości służył czynnościom opodatkowanym.
 4. Instytut Ogrodnictwa jest koordynatorem (Liderem) projektu. Zadania i czynności, za które jest odpowiedzialny koordynator (Lider) są następujące:
  1. Agrotechniczna weryfikacja eko-aktywatorów glebowych i biodegradowalnych podłoży uprawowych;
  2. Monitoring upraw polowych i bezglebowych upraw szklarniowych;
  3. Identyfikacja i integracja interesariuszy;
  4. Przeprowadzenie szkoleń dla producentów, instruktorów, studentów i kadry naukowej oraz przedstawicieli administracji;
  5. Zarządzanie projektem;
  6. Przygotowanie publikacji i monografii z uzyskanych wyników badań.
 5. Obowiązki Partnera w projekcie są następujące:
  1. Projektowanie i budowa prototypowych instalacji i urządzeń do wytwarzania innowacyjnych eko-aktywatorów glebowych i podłoży do bezglebowych upraw szklarniowych;
  2. Budowa specjalistycznego rozwłókniacza do rozwinięcia powierzchni surowców włóknistych;
  3. Budowa instalacji do impregnacji substratu nisko stężonym odciekiem z upraw bezglebowych;
  4. Budowa instalacji estryfikacyjnej surowców włóknistych roztworami odpowiednich kwasów (np. azotowy) o stężeniach 10+40%;
  5. Budowa linii do wytwarzania skonsolidowanych płaskich wyrobów włóknistych;
  6. Budowa agregatu do granulacji substratów na nawóz organiczny;
  7. Budowa agregatu podłożowego;
  8. Budowa urządzenia do przetwarzania poużytkowych podłoży organicznych.
 6. Właścicielem wyników badań z zastosowaniem eko-aktywatorów glebowych i podłoży uprawowych jest Instytut Ogrodnictwa, natomiast właścicielem prototypów wytworzonych w trakcie realizacji projektu jest partner, tj. Instytut Technologii Eksploatacji.
 7. Raport końcowy zawierający wyniki badań z opisem prototypów i dokumentacją techniczną zostaje przekazany do Komisji Europejskiej w postaci sprawozdania.
 8. Partner projektu nie będzie przekazywał na rzecz Lidera wkładów własnych/środków pieniężnych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Instytutowi przysługuje w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostce nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Po zakończeniu realizacji projektu zgodnie z celem projektu (na podstawie opracowanego dokumentu – tzw. planu komunikacji), przez pięć lat mają zostać podejmowane działania, które będą promowały opracowane technologie rozpowszechniały uzyskane wyniki oraz zapewnią komunikację zdobytą przy realizacji projektu ..., a mianowicie:

 1. Prowadzenie strony internetowej. Aktualizacja na bieżąco i zamieszczanie na stronie www wszystkich wydarzeń, które będą dotyczyły projektu.
 2. Zarządzanie skonstruowaną infrastrukturą techniczną. Wykorzystanie opracowanych maszyn i urządzeń oraz zabezpieczenie niezbędnej ilości surowców do wytwarzania niewielkich partii eko-aktywatorów i biodegradowalnych podłoży organicznych przeznaczonych na wdrożenia i do dalszych badań w Instytucie Ogrodnictwa. Konserwacja i utrzymanie prototypowych urządzeń w stanie gotowym do użytkowania.
 3. Monitoring zanieczyszczenia wód gruntowych przez uprawy bezglebowe. W ramach działalności statutowej IO w dalszym ciągu prowadzony będzie pomiar zanieczyszczenia wód gruntowych przez wody drenarskie pochodzące z upraw bezglebowych prowadzonych zarówno na podłożach biodegradowalnych.
 4. Prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych, spotkaniach, warsztatach tematycznych i kursach upowszechniających dla producentów organizowanych przez Instytut Ogrodnictwa i Instytut Technologii i Eksploatacji.
 5. Promocja produktów opracowanych w trakcie realizacji projektu na różnego rodzaju targach, wystawach i Dniach Otwartych, w których będzie uczestniczył Instytut Ogrodnictwa.
 6. Wykorzystywanie produktów opracowanych w ramach projektu do dalszych badań prowadzonych w ramach działalności Instytutu Ogrodnictwa.
 7. Wsparcie informacją techniczną i doświadczeniem osób i instytucji chętnych do wdrażania podobnych rozwiązań.
 8. Publikacje w czasopismach branżowych z logo i akronimem projektu.
 9. Przekazywanie i rozpowszechnianie wśród zainteresowanych materiałów i opracowań powstałych w trakcie realizacji projektu (ulotki, monografia).

Instytut Ogrodnictwa w ww. projekcie nie korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, gdyż zdaniem IO zadania realizowane, wiedza oraz uzyskane doświadczenie przez IO podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu służyć będą wyłącznie działalności naukowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do całkowitego bądź częściowego obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu pn.: „...”, ponieważ nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.