1061-IPTPP2.4512.193.2016.2.SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego rewaloryzacji parku miejskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego rewaloryzacji parku miejskiego ..... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego rewaloryzacji parku miejskiego w ......

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 maja 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wskazanie adresu elektronicznego w systemie ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto ..... (Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca składa wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...... o pozyskanie dofinansowania z Funduszu na rewaloryzację zabytkowego parku miejskiego w ......

Do wniosku wymagana jest interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w odniesieniu do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Obszar objęty inwestycją to teren Parku Miejskiego ....., podlegający ochronie konserwatorskiej poprzez wpis do rejestru zabytków pod numerem A ..... z 16.09.1978 r.

Park Miejski zlokalizowany jest w centralnej części miasta. Zgodnie z przyjętymi podstawowymi założeniami rewaloryzacji ogrodu projekt zakłada konieczność korekty układu drogowego, wymiany nawierzchni oraz zmiany kompozycji roślinnej. Obecnie teren ten tworzy kompleks zieleni miejskiej.

 1. Projekt zakłada budowę układu komunikacyjnego o następujących elementach:
  1. aleja parkowa (ul. .....) – nawierzchnia z kostki granitowej z obrzeżem granitowym;
  2. ścieżki parkowe – nawierzchnia z naturalnej mieszanki mineralnej z ogranicznikiem z taśmy stalowej (piesza);
  3. ścieżka rowerowa z naturalnej mieszanki mineralnej z ogranicznikiem z taśmy stalowej o lżejszej podbudowie niż zastosowana na ścieżkach parkowych.
 1. Renowacja istniejącego mostku i linii brzegowej rzeki .....:
  1. wymiana konstrukcji drewnianej,
  2. renowacja konstrukcji stalowej,
  3. odtworzenie konstrukcji betonowej,
  4. umocnienie skarpy,
  5. przebudowa instalacji elektrycznej,
  6. przebudowa schodów terenowych wraz z balustradą;
 1. Budowa oświetlenia i monitoringu na terenie parku miejskiego,
  1. budowa przyłącza monitoringu do siedziby Straży Miejskiej.
 1. Gospodarka istniejącą szatą roślinną – wycinka i nasadzenia drzew i krzewów.
 2. Montaż gotowego placu zabaw – 19 urządzeń, nawierzchnia z naturalnej mieszanki mineralnej.
 3. Budowa placu do gry w bule – nawierzchnia z naturalnej mieszanki mineralnej z ogranicznikiem ze stalowej taśmy.
 4. Budowa placu do gry w szachy – płyty piaskowane granitowe i bazaltowe.

Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją ww. inwestycji nie będą służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Właścicielem obiektów związanych z rewaloryzacją parku miejskiego jest Gmina Miasto ..... Płatnikiem za roboty i usługi objęte tym zadaniem będzie Gmina Miasto .....

Ponadto wskazano, że:

 1. Gmina Miasto ..... jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.
 2. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wystawiane będą na Gminę Miasto .......
 3. Realizowane w ramach przedmiotowej inwestycji zadanie inwestycyjne należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Punkt 12 art. 7 ust. l ustawy o samorządzie terytorialnym stanowi, że do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należą sprawy zieleni gminnej i zadrzewień, które są wykonywane przez Miasto poprzez:
  1. utrzymanie terenów zielonych;
  2. zasadzenia nowego drzewostanu;
  3. tworzenie oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina Miasto ....., zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług, do odliczeń podatkowych w zakresie umów cywilno-prawnych zawieranych przez Burmistrza Miasta .... dla realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego rewaloryzacji parku miejskiego w .... dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....., ma możliwość prawnego odzyskania podatku od towarów i usług...

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej na potrzeby wniosku o uzyskanie dofinansowania w WFOŚiGW .....

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina Miasto ..... jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie umów cywilno-prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy przy realizacji projektu rewaloryzacji parku miejskiego ..... częściowo dofinansowanego z WFOŚiGW Gmina nie jest podatnikiem od podatku od towarów i usług, a zatem podatek od towarów i usług VAT należy traktować jako koszt kwalifikowalny, tj. bez możliwości odliczenia.

Zakupy towarów i usług dokonane w związku z wykonywaniem tej inwestycji nie będą służyły do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Właścicielem obiektów powstałych w wyniku zakończenia tej inwestycji będzie Gmina Miasto ....., która realizuje zadania własne gminy wynikające z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień należy do zadań własnych gminy.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nabywane towary i usługi w związku z realizacją ww. inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego rewaloryzacji parku miejskiego w ....., ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.