1061-IPTPP1.4512.309.2016.1.MSu | Interpretacja indywidualna

Ustalenia czy w związku z realizacją projektu badawczego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług
1061-IPTPP1.4512.309.2016.1.MSuinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „... – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • nieuwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji na realizację projektu pt. „...”,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP ....

Uniwersytet ... będąc w konsorcjum realizuje projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „...” - ....

Konsorcjum działa na podstawie Umowy zawartej w ... w dniu 08 kwietnia 2016r. pomiędzy następującymi Stronami: (Członkami Konsorcjum, Współwykonawcami):

 1. Politechnika ... - Lider, Wykonawca,
 2. ... S.A – Współwykonawca,
 3. Uniwersytet ...– Współwykonawca,
 4. Uniwersytet ... – Współwykonawca,
 5. Instytut ... – Współwykonawca,
 6. Instytut ...– Współwykonawca,
 7. ... Spółka z o.o., ....

Zgodnie z umową Politechnika ... jest Liderem (Wykonawcą), a Uniwersytet ... jest Stroną (Członkiem Konsorcjum/Współwykonawcą).

Strony zawiązują konsorcjum naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej Konsorcjum, które działać będzie pod uzgodnioną przez Strony nazwą „...”.

Celem Konsorcjum jest realizacja Projektu pod nazwą „...” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zwane dalej NCBiR) w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „...”- ....

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. prowadzenie badań w zakresie opracowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie pozyskiwania innowacyjnych produktów z biomasy odpadowej,
 2. transfer opracowanej technologii i najlepszych dostępnych technik z tego zakresu do praktyki gospodarczej,
 3. zwiększenie wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej stron zawierających Umowę.

W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju występuje jako strona finansująca na podstawie umowy zawartej z dnia 17 maja 2016r. o wykonanie i finansowanie projektu w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „...” - .... Stroną umowy z NCBiR jest Politechnika ... jako wykonawca będący Liderem Konsorcjum.

PLAN PRACY DLA PROJEKTU pt. „...”:

PAKIET ROBOCZY WP 1 pt. Kwasowa hydroliza biomasy.

PAKIET ROBOCZY WP 2 pt. Hydroliza enzymatyczna biomasy i fermentacja produktów hydrolizy.

PAKIET ROBOCZY WP 3 pt. Opracowanie innowacyjnych mieszanek paszowych z wysłodków buraczanych.

PAKIET ROBOCZY WP 4 pt. Przekształcanie półproduktów pochodzenia biologicznego w cenne związki chemiczne.

PAKIET ROBOCZY WP 5 pt. Bionawozy wytwarzane z odpadów po produkcji biogazu.

PAKIET ROBOCZY WP 6 pt. Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków po fermentacji metanowej i zagospodarowania odpadowego C02 przy wykorzystaniu wybranych szczepów alg.

PAKIET ROBOCZY WP 7 pt. Opracowanie metod zapobiegających degradacji gleb i zwiększaniu ilości produkowanej biomasy roślin energetycznych.

PAKIET ROBOCZY WP 8 pt. Opracowanie innowacyjnej metody suszenia biomasy za pomocą ciepła

PAKIET ROBOCZY WP 9 pt. Przygotowanie do wdrożenia.

Uniwersytet ... jest współwykonawcą zadania 6 i 7. Uniwersytet ... w zadaniu nr 6 i 7 będzie prowadził badania w celu wypracowania metod optymalizacji procesów oczyszczania ścieków po fermentacji metanowej i zagospodarowania odpadowego CO2 przy wykorzystaniu wybranych szczepów alg oraz opracowanie metod zapobiegających degradacji gleb i zwiększaniu ilości produkowanej biomasy roślin energetycznych. Uniwersytet ... będzie testować wpływ odpadów/przemysłu cukrowniczego na wzrost glonów i roślin wyższych oraz czy one mogą być stosowane jako nawozy.

Ponadto Wnioskodawca będzie sprawdzać czy glony mogą być użyteczne w fitoremediacji odpadów gorzelniczych. Jeżeli będzie pozytywny wynik doświadczeń, to ... S. A. będzie stosować odpady do przyrodniczego wykorzystania.

Popularyzacja efektu projektu przez Uniwersytet ... tj. zadania 6 i 7 zakończą się opracowaniem wyników prac i przygotowaniem publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Efekty prac będą ogólnodostępne i do publicznej wiadomości przekazywane w sposób nieodpłatny.

Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez NCBiR Liderowi -Wykonawcy oraz za pośrednictwem Lidera Współwykonawcom. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie.

Lider Konsorcjum reprezentuje Konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Każda strona Konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie.

W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy:

 • koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu np. zakup aparatury naukowo-badawczej.
 • koszty pośrednie - obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji.

Zgodnie z zawartą umową Konsorcjum Prawa własności intelektualnej przedstawiają się następująco:

 1. Majątkowe prawa autorskie do utworów oraz prawa do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji Projektu należą do Partnerów biorących udział w ich wytworzeniu.
 2. Wysokość udziałów każdego z Partnerów w majątkowych prawach autorskich do utworów oraz w prawach do przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji Projektu, o których mowa w ust. 1, zostanie określona proporcjonalnie do wkładu twórczego oraz finansowego każdego z Partnerów w powstanie utworów lub przedmiotów własności przemysłowej powstałych w wyniku realizacji Projektu.
 3. Partner zgłaszający przedmiot własności przemysłowej do ochrony zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania pozostałych Partnerów o podjętych w tym zakresie działaniach.
 4. Sposób wykorzystania i podział praw własności przemysłowej wytworzonej w wyniku realizacji umowy zostanie określony w odrębnym porozumieniu zawartym przed rozpoczęciem procedury zgłoszenia jej do ochrony.
 5. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4 zostanie zawarte w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od powstania utworu lub prawa własności przemysłowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (we wniosku nr 2).

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy VAT.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Uniwersytet nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących na nabycie towarów i usług związanych z projektem dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ponieważ uczestniczy tylko w fazie badawczej projektu. Nie występuje więc związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Celem i zamiarem Uniwersytetu ... w momencie realizacji projektu nie jest komercjalizacja ich wyników - wykorzystanie w przyszłości nabytych w celu realizacji projektu opracowań do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wypracowane w Projekcie rozwiązania służyły będą realizacji zadań publicznych wynikających z obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych.

Uniwersytet ... jest współwykonawcą zadania 6 i 7. Uniwersytet ... w zadaniu nr 6 i 7 będzie prowadził badania w celu wypracowania metod optymalizacji procesów oczyszczania ścieków po fermentacji metanowej i zagospodarowania odpadowego CO2 przy wykorzystaniu wybranych szczepów alg oraz opracowanie metod zapobiegających degradacji gleb i zwiększaniu ilości produkowanej biomasy roślin energetycznych. Uniwersytet ... będzie testować wpływ odpadów z przemysłu cukrowniczego na wzrost glonów i roślin wyższych oraz czy one mogą być stosowane jako nawozy.

Ponadto Wnioskodawca będzie sprawdzać czy glony mogą być użyteczne w fitoremediacji odpadów gorzelniczych. Jeżeli będzie pozytywny wynik doświadczeń, to ... S.A. będzie stosować odpady do przyrodniczego wykorzystania.

Popularyzacja efektu projektu przez Uniwersytet ... tj. zadania 6 i 7 zakończą się opracowaniem wyników prac i przygotowaniem publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Efekty prac będą ogólnodostępne i do publicznej wiadomości przekazywane w sposób nieodpłatny.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy, Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

W załączeniu:

 • Umowa zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju projektu „...” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „...” - ...,
 • Umowa Konsorcjum z dnia 08 kwietnia 2016r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet jako członek Konsorcjum realizuje projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „...” - .... Celem Konsorcjum jest realizacja Projektu pod nazwą „...

Plan pracy dla projektu pt. „...” obejmuje:

PAKIET ROBOCZY WP 1 pt. Kwasowa hydroliza biomasy.

PAKIET ROBOCZY WP 2 pt. Hydroliza enzymatyczna biomasy i fermentacja produktów hydrolizy.

PAKIET ROBOCZY WP 3 pt. Opracowanie innowacyjnych mieszanek paszowych z wysłodków buraczanych.

PAKIET ROBOCZY WP 4 pt. Przekształcanie półproduktów pochodzenia biologicznego w cenne związki chemiczne.

PAKIET ROBOCZY WP 5 pt. Bionawozy wytwarzane z odpadów po produkcji biogazu.

PAKIET ROBOCZY WP 6 pt. Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków po fermentacji metanowej i zagospodarowania odpadowego C02 przy wykorzystaniu wybranych szczepów alg.

PAKIET ROBOCZY WP 7 pt. Opracowanie metod zapobiegających degradacji gleb i zwiększaniu ilości produkowanej biomasy roślin energetycznych.

PAKIET ROBOCZY WP 8 pt. Opracowanie innowacyjnej metody suszenia biomasy za pomocą ciepła

PAKIET ROBOCZY WP 9 pt. Przygotowanie do wdrożenia.

Uniwersytet ... jest współwykonawcą zadania 6 i 7. Uniwersytet ... w zadaniu nr 6 i 7 będzie prowadził badania w celu wypracowania metod optymalizacji procesów oczyszczania ścieków po fermentacji metanowej i zagospodarowania odpadowego C02 przy wykorzystaniu wybranych szczepów alg oraz opracowanie metod zapobiegających degradacji gleb i zwiększaniu ilości produkowanej biomasy roślin energetycznych.

Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez NCBiR Liderowi -Wykonawcy oraz za pośrednictwem Lidera Współwykonawcom. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie.

Lider Konsorcjum reprezentuje Konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Każda strona Konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie.

W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy:

 • koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu np. zakup aparatury naukowo-badawczej.
 • koszty pośrednie - obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyklucza możliwość odliczenia podatku w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Wskazać należy, iż tut. Organ, w interpretacji Nr 1061-IPTPP1.4512.308.2016.1.MSu uznał, iż „wykonanie przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą umową skonkretyzowanego świadczenia, polegającego na przeprowadzeniu badań w ramach realizacji projektu w zamian za środki finansowe, stanowi odpłatnie świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Przy czym należy wskazać, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych nie przewidują zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Zatem czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

W konsekwencji, z uwagi na związek z czynnościami opodatkowanymi wydatków poniesionych na realizację projektu badawczego pt. „...”, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zauważa, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu sprawy, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”. Wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane
ILPP2/4512-1-248/16-7/SJ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
1061-IPTPP2.4512.257.2016.2.PRP | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/4512-428/16/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.