1061-IPTPP1.4512.274.2016.1.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 2 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”;
 • ustalenia czy wartość dofinansowania otrzymana od NCBiR na realizacje ww. projektu będzie uwzględniana przy wyliczeniu prewspółczynnika, tj. czy stanowi dotację przeznaczoną na realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz innych zleconych zadań, których realizacja nie mieści się w działalności gospodarczej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Politechnika ... (zwana dalej Wnioskodawcą lub Politechniką) jest państwową szkołą wyższą. Uczelnia działa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w tym także dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu, czynności zwolnione od podatku oraz czynności opodatkowane, w związku z tym składa deklaracje VAT, gdzie wykazuje także kwoty podatku naliczonego pomniejszające kwoty podatku należnego.

W dniu 18 grudnia 2015 roku została zawarta przez Politechnikę umowa o wykonanie i finansowanie projektu pt. „...” z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) finansowanego w ramach programu LIDER.

NCBiR zobowiązał się udzielić Wnioskodawcy pełnego (100%) dofinansowania na realizację projektu. Przez dofinansowanie na realizację projektu należy rozumieć wartość wsparcia finansowego przekazywanego Wnioskodawcy przez NCBiR. Do czasu otrzymania dofinansowania, Wnioskodawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów realizacji projektu z własnych środków. Dofinansowanie ma być przekazywane w transzach w formie zaliczek.

W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, np. niezgodnego z celami projektu wydatkowania dofinansowania, naruszenia warunków zamawiania przez Wnioskodawcę towarów i usług koniecznych dla realizacji projektu (przepisów o zamówieniach publicznych), obowiązków sprawozdawczych itp. środki otrzymane w ramach dofinansowania mogą podlegać zwrotowi, lub może zostać wstrzymane dofinansowanie.

Wszelkie pozytywne rezultaty prac badawczych powstałe w wyniku realizacji projektu, w tym prawa własności przemysłowej będą stanowiły własność kierownika projektu zatrudnionego przez Politechnikę lub Politechniki.

Celem prac badawczych będzie oszacowanie możliwości i opłacalności wdrożenia nowej technologii. Opracowane w projekcie zeolitowe sorbenty związków rtęci będą charakteryzować się możliwością wdrożenia ich w technologiach wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin. Planowane jest, w przypadku pozytywnego wyniku badań, sprzedaż licencji i wiedzy zainteresowanym podmiotom gospodarczym.

Efektem towarzyszącym projektu będą publikacje naukowe i zgłoszenia patentowe. Otrzymane w projekcie wyniki przedstawiane będą w formie publikacji, patentów, raportów i referatów konferencyjnych co pozwoli zapoznać się z otrzymanym rozwiązaniem zainteresowanym odbiorcom przemysłowym.

Wnioskodawca nie przewiduje bezpośredniego wykorzystania wyników prac badawczych w prowadzonej działalności dydaktycznej rozumianej jako kształcenie studentów i doktorantów.

Potencjalnymi odbiorcami wyników końcowych projektu będą przede wszystkim elektrownie działające w oparciu o technologie spalania paliw kopalnych. W przypadku pozytywnie otrzymanych wyników podjęte zostaną prace przygotowujące do ich wdrożenia w zainteresowanych elektrowniach (wstępne zainteresowanie tymi technologiami wyraziło kilka podmiotów gospodarczych).

Podsumowując, zamiarem Wnioskodawcy jest, aby efekty przeprowadzonych w ramach projektu badań zostały w przyszłości wykorzystane dla celów ich komercjalizacji, tj. sprzedaży know-how, udzielenia lub sprzedaży licencji praw przemysłowych, nowopowstałej technologii itp. na rzecz zainteresowanych przedsiębiorców, w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na to, że z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe przewidzenie końcowych rezultatów podjętych działań, jest to tylko potencjalna możliwość wykorzystania.

Wnioskodawca, w celu realizacji projektu nabywa różnego rodzaju towary i usługi na udokumentowanie czego otrzymuje także faktury zawierające kwoty podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wszystkie zakupione towary i usługi w ramach projektu wykorzystuje wyłącznie do celów związanych z jego realizacją.

Dofinansowanie otrzymywane przez Wnioskodawcę ze środków NCBiR stanowić będzie wyłącznie pokrycie kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę związanych z realizacją projektu.

Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży towarów i nie świadczy usług na rzecz NCBiR, a otrzymane środki nie stanowią zapłaty za jakiekolwiek świadczenia wykonane na rzecz NCBIR.

Wnioskodawca pomniejsza kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w ramach tzw. alokacji bezpośredniej (w sytuacji, gdy zakupy są związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną) oraz w ramach tzw. alokacji pośredniej (w sytuacji, gdy zakupy są związane zarówno z działalnością opodatkowaną zwolnioną od podatku i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu). W tym drugim przypadku Wnioskodawca stosuje współczynnik proporcjonalnego odliczenia, o którym mowa w art. 90 i art. 91 ustawy VAT. Od 1 stycznia 2016 roku, w związku ze zmianą przepisów, Politechnika stosuje dla drugiego z przypadków także art. 86 ust. 2a i dalsze ustawy VAT.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadań Projektu przypisanych do Wnioskodawcy są wystawione na Wnioskodawcę, a same wydatki są bezpośrednio przypisywane do wydatków związanych z realizacją projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku Nr 1):

Czy w odniesieniu do realizowanego Projektu badawczego istnieje możliwość odliczenia podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, a wynikającego z faktur zakupowych, w jakiejkolwiek części...

Zdaniem Wnioskodawcy: zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą VAT - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT- kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 • nabycia towarów i usług,
 • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną ustawodawca nie uzależnił prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”.

Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo - prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów, w stosunku do których przysługuje mu prawo do jego odliczenia i niedających takiego prawa, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy VAT, mający na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie zatem z art. 90 ust. 1 ustawy VAT - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot. o których mowa w ust. 1. podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy VAT).

W myśl ust. 3 powołanego artykułu - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa w ust. 3. określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 cytowanej ustawy).

Zatem w liczniku tak ustalanej proporcji uwzględnia się roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust. ustawy, dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku natomiast, uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwotę z licznika), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku VAT.

Jak wynika z konstrukcji cytowanych wyżej przepisów, obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów czynności, z którymi wydatki te są związane (czynności podlegające opodatkowaniu, zwolnione, bądź niepodlegające opodatkowaniu). Natomiast zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie do tej kategorii zakupów, których nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju czynności.

W wyniku realizacji projektu na rynek może zostać wprowadzona innowacyjna technologia.

Nie przewiduje się rozpowszechniania wyników badań przez działalność dydaktyczną rozumianą jako kształcenie studentów studiów stacjonarnych (działalność niepodlegającą opodatkowaniu) i kształcenie studentów zaocznych (działalność zwolniona od podatku).

Realizacja projektu nie będzie także służyła wykonywaniu działalności zwolnionej od VAT przez Wnioskodawcę (konferencje i seminaria organizowane przez Politechnikę) na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi wydatki te są związane.

Zainteresowany ma zatem obowiązek odrębnego określenia, czy podatek wynikający z otrzymanych faktur związany będzie z czynnościami opodatkowanymi, czy też zwolnionymi, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując zakupów związanych z realizacją projektu, które dotyczą, aczkolwiek niepewnej, bo uzależnionej od wyników badań, przyszłej działalności opodatkowanej, ma prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości.

Jednocześnie, nie będzie konieczności dla kwot podatku naliczonego zawartego w towarach i usługach nabywanych na potrzeby przedmiotowego projektu stosowania tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a i dalsze ustawy VAT, ponieważ te towary i usługi mogą być potencjalnie lub faktycznie wykorzystane do działalności opodatkowanej, a zatem działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Wnioskodawca nie planuje wykorzystywania efektów projektu w działalności dydaktycznej, w tym dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych (czynności niepodlegające opodatkowaniu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z treści cyt. przepisu art. 86 ust. 1 wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy jej wykonaniem a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną czynność w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Podstawowe znaczenie dla kształtu i funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (podatku od towarów i usług) mają fundamentalne cechy tego podatku, tj.:

 1. powszechność opodatkowania,
 2. faktyczne opodatkowanie konsumpcji,
 3. stosowanie podatku od wartości dodanej na wszystkich etapach obrotu towarami i usługami.

Realizację powyższych fundamentalnych cech podatku od towarów i usług, o których mowa wyżej, gwarantują nie tylko przepisy określające zakres przedmiotowy podatku VAT, tj. cyt. wyżej art. 5, 7 i 8 ustawy, lecz również przepisy regulujące zakres podmiotowy podatku od towarów i usług, czyli przepisy art. 15 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika ponadto, iż dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę o wykonanie i finansowanie projektu pt. „...” z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR zobowiązał się udzielić Wnioskodawcy pełnego (100%) dofinansowania na realizację projektu. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, np. niezgodnego z celami projektu wydatkowania dofinansowania, naruszenia warunków zamawiania przez Wnioskodawcę towarów i usług koniecznych dla realizacji projektu (przepisów o zamówieniach publicznych), obowiązków sprawozdawczych itp. środki otrzymane w ramach dofinansowania mogą podlegać zwrotowi, lub może zostać wstrzymane dofinansowanie. Wszelkie pozytywne rezultaty prac badawczych powstałe w wyniku realizacji projektu, w tym prawa własności przemysłowej będą stanowiły własność kierownika projektu zatrudnionego przez Politechnikę lub Politechniki.

Celem prac badawczych będzie oszacowanie możliwości i opłacalności wdrożenia nowej technologii. Opracowane w projekcie zeolitowe sorbenty związków rtęci będą charakteryzować się możliwością wdrożenia ich w technologiach wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin. Planowane jest, w przypadku pozytywnego wyniku badań, sprzedaż licencji i wiedzy zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Efektem towarzyszącym projektu będą publikacje naukowe i zgłoszenia patentowe. Otrzymane w projekcie wyniki przedstawiane będą w formie publikacji, patentów, raportów i referatów konferencyjnych co pozwoli zapoznać się z otrzymanym rozwiązaniem zainteresowanym odbiorcom przemysłowym.

Wnioskodawca nie przewiduje bezpośredniego wykorzystania wyników prac badawczych w prowadzonej działalności dydaktycznej rozumianej jako kształcenie studentów i doktorantów. Potencjalnymi odbiorcami wyników końcowych projektu będą przede wszystkim elektrownie działające w oparciu o technologie spalania paliw kopalnych. W przypadku pozytywnie otrzymanych wyników podjęte zostaną prace przygotowujące do ich wdrożenia w zainteresowanych elektrowniach (wstępne zainteresowanie tymi technologiami wyraziło kilka podmiotów gospodarczych). Zamiarem Wnioskodawcy jest, aby efekty przeprowadzonych w ramach projektu badań zostały w przyszłości wykorzystane dla celów ich komercjalizacji, tj. sprzedaży know-how, udzielenia lub sprzedaży licencji praw przemysłowych, nowopowstałej technologii itp. na rzecz zainteresowanych przedsiębiorców, w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z uwagi na to, że z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe przewidzenie końcowych rezultatów podjętych działań, jest to tylko potencjalna możliwość wykorzystania.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”.

Jak wskazano wyżej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia. Jeżeli dany towar lub usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście, jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli natomiast ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku od towarów i usług (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym od podatku) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia tego podatku.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż Zainteresowany będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonanych w ramach przedmiotowego projektu. Okoliczności przedstawione we wniosku wskazują bowiem, że zamiarem Wnioskodawcy jest, aby efekty przeprowadzonych w ramach projektu badań zostały w przyszłości wykorzystane dla celów ich komercjalizacji, tj. sprzedaży know-how, udzielenia lub sprzedaży licencji praw przemysłowych, nowopowstałej technologii itp. na rzecz zainteresowanych przedsiębiorców, w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług). Zatem nabyte w celu realizacji projektu towary i usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca nie przewiduje bezpośredniego wykorzystania wyników prac badawczych w prowadzonej działalności dydaktycznej rozumianej jako kształcenie studentów i doktorantów.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż „dokonując zakupów związanych z realizacją projektu, które dotyczą, aczkolwiek niepewnej, bo uzależnionej od wyników badań, przyszłej działalności opodatkowanej, ma prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości” jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie, przedstawione w opisie sprawy jak i we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniami wskazanymi we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie okoliczności stanu sprawy. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...”. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.