1061-IPTPP1.4512.220.2016.2.MSu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2016r. (data wpływu 20 maja 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu „.....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 maja 2016r. (data wpływu 20 maja 2016r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ..... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Gmina zamierza zrealizować zadanie z programu ..... naszą przyszłością, Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju, Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty. W tym celu został złożony wniosek o dotację (nazwa działania: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach naboru .....) do Ośrodka ...... ......

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Gmina .... otrzymała z Ośrodka .... informację o przyznaniu dotacji na realizację własnego projektu pt.: „.....” w partnerstwie z .... Centrum Kultury ......

Pomysł projektu o nazwie „.....” oparty jest na wieloaspektowej inicjatywie popularyzującej i propagującej tradycje kulturowe gminy, realizowane na bazie zasobów lokalnych. Podstawę przedsięwzięcia stanowi kilkunastoletnia tradycja, od wielu lat wpisana w krajobraz regionu, angażująca lokalną społeczność. W ramach zadania odbędzie się szereg działań takich jak: pokazy i konkursy kulinarne, koncerty, publikacje służące ochronie dziedzictwa kulturowego, popularyzacja historii i bogatych tradycji, które uwzględniają elementy folkloru, smaków kulinarnych, budują i umacniają dialog pomiędzy mieszkańcami. Wszystkie elementy projektu skupiają się wokół tradycyjnych produktów lokalnych (chmielnicka gęś pieczona, wpisana na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz produktów turystycznych (Dni Kultur, Ośrodek Edukacyjny .... - nieodłączne elementy wydarzeń kulturalny i punktów turystycznych na mapie województwa .....). W oparciu o zasoby kulturowe regionu zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne, których produktem przewodnim będzie chmielnicka gąska, konkurs piosenki żydowskiej, okolicznościowe koncerty. W ramach odkrywania dziedzictwa kulturowego i historycznego Ziemi .... zostanie opracowana monografia miejscowości. Niezwykła literacka podróż od najstarszego dostępnego faktu historycznego do chwili obecnej, w ramach działań twórczych zostanie wzbogacona wspomnieniami najstarszych mieszkańców miejscowości.

Działania będą miały formę otwartą, będą służyć wzrostowi uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym regionu, pozwolą na poznanie i ochronę lokalnych zasobów kulturalnych a także zrozumienie dla tradycji, zwyczajów i historii miejsca.

Celem głównym Projektu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Ziemi .... przy wykorzystaniu materialnych i społecznych zasobów kulturowych, wśród mieszkańców oraz turystów.

Cele szczegółowe:

 • promocja lokalnych produktów i podmiotów,
 • promocja walorów turystycznych znajdujących się na obszarze gminy,
 • prezentacja dziedzictwo kulturowego oraz wykorzystanie jego potencjału,
 • zwiększenie świadomości społecznej na temat historii, tradycji i kultury regionu.

Zakładane cele zostaną zrealizowane poprzez atrakcyjne formy przekazu: warsztaty i pokazy kulinarne, konkursy kulinarne, koncerty i występy w charakterze sztuki klezmerskiej, publikacje monografii, jej promocję połączoną z quizem wiedzy „.....”.

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne, dzieci i młodzież, właściciele gospodarstw agroturystycznych, a także przedstawiciele szeroko rozumianej branży około turystycznej, stowarzyszenia, podmioty i osoby specjalizujące się w przygotowywaniu dań i produktów w oparciu o lokalne produkty, promujące tradycje i zwyczaje. Docelowymi odbiorcami są turyści, goście i mieszkańcy, którzy wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych oraz odwiedzają gminę. Działania zaplanowane w projekcie są spójne z celami niniejszego naboru, tj. upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo- przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu .......

Planowane do realizacji wydarzenia i zadania promujące, wyjątkowość miejsca będą odbywać się przy wykorzystaniu tego dziedzictwa. Profil projektu bezwzględnie związany jest z sektorem turystycznym, w tym przypadku jest to turystyka kulturowa połączona z turystyką eventową, czyli związaną z tożsamością historyczną i kulturową miejsca, wydarzeniami/imprezami.

Projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Realizowane w ramach projektu elementy nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Biorąc pod uwagę zapisy art. 86 ustawy od towarów i usług brak jest związku realizowanych punktów w ramach zadania ze sprzedażą opodatkowaną.

Punkty zaplanowane w Projekcie.

 1. Promocja projektu - Zakup 50 plakatów A3
 2. Pokazy i konkursy kulinarne
 3. Wynajem stoisk
 4. Upominki w konkursie kulinarnym
 5. Młodzieżowy Konkurs Piosenki Żydowskiej
 6. Zakup produktów do degustacji i naczyń jednorazowych
 7. Opracowanie, wydanie i promocja monografii Gminy .....
 8. Tłumaczenie na język angielski monografii
 9. Koncert finałowy z okazji „Dnia Kultur

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się zakupu środków trwałych.

Produkty projektu:

 • wydanie monografii,
 • konkurs kulinarny,
 • konkurs piosenki żydowskiej,
 • gadżety promocyjne,
 • plakaty promujące projekt,
 • koncert.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z planowanym projektem będą wystawiane na Wnioskodawcę/Lidera tj.: Gminę .... i Partnera ..... Centrum Kultury.

Liderem/Wnioskodawcą projektu jest Gmina ....., natomiast Partnerem przedmiotowego projektu jest .... Centrum Kultury ..... - gminna instytucja kultury. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Lider odpowiedzialny jest za: promocję projektu, organizację konkursu i pokazu kulinarnego, Młodzieżowego Konkursu Piosenki Żydowskiej, w kwestii wydania monografii odpowiedzialny jest za przeprowadzenie postępowania na skład, druk i wydanie monografii, a także odpowiedzialny jest za zarządzanie projektem. Partner odpowiedzialny jest przeprowadzenie postępowania: na wybór autora monografii o Gminie ....., na przetłumaczenie monografii na język angielski i organizację w ramach projektu koncertu finałowego na Dni Kultur ......

Gmina .... jako Wnioskodawca/Lider wykorzystuje potencjał Partnera, czyli .... Centrum Kultur w celu osiągnięcia zamierzonych efektów związanych z realizacją projektu, dlatego też przewidziane do wykonania zadania w ramach projektu przez Lidera i Partnera się uzupełniają.

Dotacja na realizację projektu zostanie przekazana na konto Lidera, na wydzielony na potrzeby projektu rachunek bankowy Lidera. Partner przekazuje własne środki finansowe na realizację działań na wydzielony na potrzeby projektu rachunek bankowy Lidera, a następnie na realizację swoich zadań zgodnie z harmonogramem otrzyma z tego rachunku dotację celową obejmującą środki na dofinansowanie ze Szwajcarskiego Programu Współpracy tj. 85 % i udział własny tj. 15%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w z tytułu poniesionych na realizację projektu „....”, o którym mowa w pkt 80 niniejszego wniosku, będzie przysługiwało Gminie ..... prawo odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług możliwość odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanym stawkami VAT.

Realizacja zadania z zakresu kultury i promocji gminy odbywać się będzie nieodpłatnie, tzn. że z tego tytułu Gmina nie będzie osiągać dochodów. Zakupione i zrealizowane usługi nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych i dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z kosztami poniesionymi na realizację tego Projektu. Powyższe wynika z faktu, że nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. związek nabywania towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Należy wskazać, że gmina w świetle art. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18 ustawy o samorządzie gminnym).

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią § 106e ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca otrzymał do dotację na realizację projektu pt.: „....” w partnerstwie ..... Centrum Kultury ...... Projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym). Realizowane w ramach projektu elementy nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z planowanym projektem będą wystawiane na Wnioskodawcę/Lidera tj.: Gminę .... i Partnera ..... Centrum Kultury. Dotacja na realizację projektu zostanie przekazana na konto Lidera, na wydzielony na potrzeby projektu rachunek bankowy Lidera. Partner przekazuje własne środki finansowe na realizację działań na wydzielony na potrzeby projektu rachunek bankowy Lidera, a następnie na realizację swoich zadań zgodnie z harmonogramem otrzyma z tego rachunku dotację celową obejmującą środki na dofinansowanie ze Szwajcarskiego Programu Współpracy tj.: 85 % i udział własny tj.:15%.

Z uwagi na okoliczność, iż faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z planowanym projektem będą wystawiane zarówno na Wnioskodawcę jak i ..... Centrum Kultury, to Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na inny podmiot. Faktura jest bowiem dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast w sytuacji, gdy faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizowanym projektem będą wystawione na Gminę, to należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego zawarty w art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, realizowane w ramach projektu elementy nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT Zatem Zainteresowany nie ma prawa dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Gminę dokumentujących realizację ww. projektu

Mając na uwadze powołane przepisy, w przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „.....”.

W związku z powyższym, pomimo częściowej odmiennej argumentacji, stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.