1061-IPTPP1.4512.191.2016.3.IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Powiat realizując ww. inwestycję ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 06 kwietnia 2016r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.), z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) oraz z dnia 08 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania „...

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.) o wskazanie celu złożenia wniosku oraz o adres elektroniczny do doręczeń na platformie e-Puap. Natomiast pismami z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) oraz z dnia 08 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) uzupełniono wniosek o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniach wniosku).

Powiat ... w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 2013 r. poz. 595, 654 z 2014 r. poz. 379, 1072), wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. pomocy społecznej. Z uwagi na nałożone ustawą zadania utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Powiat ... zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pn.: „...”, na realizację którego ubiegać się będzie o dofinansowanie m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..., gdzie interpretacja indywidualna w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług VAT wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej stanowić będzie załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie dla ww. zadania. Celem zadania będzie obniżenie kosztów zużycia energii w budynku „...” w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ww. nieruchomość znajduje się na terenie Gminy ..., adres: .... Budynek „...” jest obiektem piętrowym - trzykondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 436,44 m2. W obiekcie znajduje się 6 mieszkań (2 mieszkania wolnostojące) o łącznej powierzchni 296 m2, zamieszkiwanych przez 4 lokatorów (byłych i obecnych pracowników Domu Dziecka), którzy łącznie uiszczają opłatę miesięczną za czynsz w kwocie 328 zł, co w skali roku stanowi kwotę 3.940 zł oraz miesięczną opłatę za media 1.344 zł (rocznie 16.134 zł).

Wartość robót: 479 378,95 zł.

Opracowana dokumentacja projektowa: 24 600.00 zł.

Termin realizacji: 2016-2017.

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

 • docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, izolacja termiczna z 15 cm wełny mineralnej z wyprawą tynkiem silikatowym,
 • docieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr. 20 cm, z wykończeniem warstwą suchego jastrychu w miejscach dojścia do kominów i komunikacji poddasza na legarach drewnianych,
 • docieplenie stropu piwnicy wełną mineralną hydrofobizowaną gr. 10 cm z wyprawą tynkiem silikatowym,
 • wymiana poszycia dachu - dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.
 • wymiana instalacji odgromowej,
 • otynkowanie starych i wykonanie nowych kominów,
 • przebudowa - wydzielenie pomieszczenia technicznego na kocioł gazowy wraz z budową kominów wentylacji i spalinowo-powietrznego, montażem drzwi pożarowych EI 30 i klapy nawiewnej przy podłodze EI 60,
 • przeniesienie rozdzielni liczników elektrycznych do przedsionka,
 • wymiona instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła - nowy kocioł gazowy,
 • przebudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń kotła gazowego i przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • budowa przyłącza kanalizacji wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków,
 • budowa przyłącza gazu wraz z naziemnym zbiornikiem gazu, posadowionym na płycie żelbetowej z uziomem oraz ogrodzenie terenu zbiornika,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • wymiana rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich, parapetów,
 • remont obudowy okien piwniczych, nowe ścianki żelbetowe,
 • docieplenie warstwy cokołowej z zagłębieniem izolacji 30 cm poniżej poziomu terenu,
 • odgrzybianie ścian w części wschodniej.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W piśmie ... z dnia 6 kwietnia 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej, przesłano jako załącznik, zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... potwierdzające zarejestrowanie Powiatu ... jako podatnika VAT czynnego.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, objętej zakresem pytania zadanego we wniosku będą wystawiane na Powiat ....

Właścicielem nieruchomości zabudowanej, na której znajduje się budynek „...” jest Powiat ....

Budynek „...” użytkuje Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych im. ... na podstawie umowy użyczenia z dnia 11 lutego 2013 r. pomiędzy Powiatem ... a Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. ... oraz najemcy, z którymi ww. podmiot zawarł umowy najmu za zgodą Zarządu Powiatu ....

Powiat udostępnia budynek nieodpłatnie Centrum Administracyjnemu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ... na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 11 lutego 2013 roku. Podmiot użytkujący budynek jest jednostką budżetową.

Nabyte towary i usługi do realizacji inwestycji będą wykorzystane do celów związanych z działalnością gospodarczą. Prowadzona działalność gospodarcza w budynku „...” polega na najmie lokali mieszkaniowych byłym i obecnym pracownikom Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. .... Jest możliwe przyporządkowanie wydatków przeznaczonych na inwestycję w całości do celów działalności gospodarczej.

W budynku objętym wnioskiem świadczone są usługi polegające na wynajmie lokali mieszkaniowych. Jednostka nie dokonuje rozliczeń podatku VAT korzystając ze zwolnienia zgodnie z art. 113 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Powiat nie świadczy usług w budynku objętym wnioskiem i nie dokonuje z tego tytułu rozliczeń podatku VAT. Powiat w oparciu o umowę użyczenia przekazał obiekt w użytkowanie Centrum Administracyjnemu do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. ....

Podmiot użytkujący budynek - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych im. ... w budynku objętym wnioskiem na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 11 lutego 2013 roku z Powiatem ... prowadzi działalność gospodarczą polegającą na najmie lokali mieszkaniowych. Świadczone usługi podlegają opodatkowaniu. Jednostka korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wydatki objęte zakresem pytania będą ponoszone zarówno w okresie przed centralizacją jak i po centralizacji. Przewidywany termin centralizacji rozliczeń Wnioskodawcy z jednostką organizacyjną to 01 stycznia 2017 r.

Wnioskodawca uwzględnia odrębność podatkową jednostki organizacyjnej w swoich rozliczeniach. Jednostka jest odrębnym od Wnioskodawcy i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Budynek „...” w całości stanowi budynek o charakterze mieszkalnym. Budynek przeznaczony jest na cele mieszkaniowe. Wszystkie lokale będą przedmiotem najmu na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ... realizując ww. inwestycję ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat ... nie ma możliwości prawnej do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wskazać należy, że przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Natomiast podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Co do zasady faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić ponadto należy, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Należy również zaakcentować, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia przez podatnika działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w ich cenie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Wobec tego należy stwierdzić, że za podatnika VAT będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów opodatkowanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Stosownie do art. 6 ust. 1 cyt. ustawy w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 11 ust. 1 tej ustawy).

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pn.: „...”. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji, objętej zakresem pytania zadanego we wniosku będą wystawiane na Powiat .... Właścicielem nieruchomości zabudowanej, na której znajduje się budynek „...” jest Powiat .... Budynek „...” użytkuje Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. ... na podstawie umowy użyczenia pomiędzy Powiatem ... a Centrum Administracyjnym oraz najemcy, z którymi ww. podmiot zawarł umowy najmu za zgodą Zarządu Powiatu .... Budynek „...” w całości stanowi budynek mieszkalny z lokalami będącymi przedmiotem najmu. Podmiot użytkujący budynek jest jednostką budżetową. Nabyte towary i usługi do realizacji inwestycji będą wykorzystane do celów związanych z działalnością gospodarczą polegającą na najmie lokali mieszkaniowych byłym i obecnym pracownikom Centrum Administracyjnego. Powiat nie świadczy usług w budynku objętym wnioskiem i nie dokonuje z tego tytułu rozliczeń podatku VAT. Powiat w oparciu o umowę użyczenia przekazał obiekt w użytkowanie Centrum Administracyjnemu. Podmiot użytkujący budynek - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ... w budynku objętym wnioskiem na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 11 lutego 2013 roku z Powiatem ... prowadzi działalność gospodarczą polegającą na najmie lokali mieszkaniowych. Budynek „...” w całości stanowi budynek o charakterze mieszkalnym. Budynek przeznaczony jest na cele mieszkaniowe. Wszystkie lokale będą przedmiotem najmu na cele mieszkaniowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „...” do czasu centralizacji rozliczeń w podatku VAT ze swoimi jednostkami budżetowymi oraz po jej dokonaniu 1 stycznia 2017 r.

Na wstępie zauważyć należy, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym, gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W związku z ww. wyrokiem C-276/14, Ministerstwo Finansów wydało Komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do 1 stycznia 2017 r. nie będzie kwestionowany.

W tym miejscu należy podkreślić, że powyższy wyrok co prawda odnosi się do gminnych jednostek budżetowych, jednakże jego rozstrzygnięcie ma również zastosowanie do powiatowych jednostek budżetowych, z uwagi na praktycznie takie same uwarunkowania faktyczne i prawne.

Z okoliczności sprawy wynika, że Powiat zamierza stosować obecny model rozliczeń do końca 2016 r.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z przebudową i termomodernizacją budynku „...” do czasu centralizacji odliczeń oraz biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, należy stwierdzić, że w przypadku nieodpłatnego przekazania efektów inwestycji na rzecz jednostki budżetowej – Centrum Administracyjnemu do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. ..., Powiat nie będzie wykorzystywać ich do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym w powyższym zakresie Powiat nie będzie działać jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Dlatego też, czynność polegająca na nieodpłatnym przekazaniu nakładów poniesionych w ramach ww. projektu na rzecz jednostek budżetowych będzie wyłączona całkowicie z systemu podatku VAT.

W konsekwencji stwierdzić należy, że nieodpłatny charakter przekazania infrastruktury na rzecz samorządowej jednostki budżetowej powoduje, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT, a tym samym nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy do 31 grudnia 2016 r.

Natomiast po przeprowadzeniu obowiązkowej „centralizacji” rozliczeń podatku VAT z dniem 1 stycznia 2017 r. jednostka budżetowa Powiatu tj. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. ..., przestanie być uznawana za odrębnego od Powiatu podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji jedynym podatnikiem będzie w tej sytuacji Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego. Oznacza to, że Powiat i jednostka budżetowa powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji dokonywać winny jednego rozliczenia na gruncie podatku VAT przez Powiat.

Przechodząc zatem do prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z ww. projektem po dokonaniu przez Gminę centralizacji w pierwszej kolejności wskazać należy, że jak wynika z opisu sprawy, po centralizacji rozliczeń Gminy z jej jednostkami, planowanej na dzień 1 stycznia 2017 r., nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi, związane z ww. budynku będącym własnością Wnioskodawcy, będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (wynajem lokali na cele mieszkalne). Zatem przedmiotowy budynek, będzie wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zatem, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

Wobec powyższego, zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek. W konsekwencji wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT Powiatu i z jego jednostkami, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową i termomodernizacją przedmiotowego budynku bowiem wydatki poniesione nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT lecz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. .

W omawianych okolicznościach, nie wystąpi zatem związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z tytułu wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż Powiat nie ma możliwości prawnej do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.