1061-IPTPP1.4512.183.2016.2.ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części związanego z realizacją projektu pt. „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części związanego z realizacją projektu pt. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Instytut Ogrodnictwa w ... (dalej „Instytut”) jest jednostką, która rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2011 roku i powstała w wyniku połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa ... z Instytutem Warzywnictwa ... na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ... 2010 roku. Instytut Ogrodnictwa działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.). Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, ich wdrażanie i przystosowywanie do potrzeb praktyki w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.

Instytut Ogrodnictwa realizuje projekt pt.: „...”. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach umowy dotacji numer ... z dnia 22 grudnia 2015 r.

Celem planowanego projektu będzie monitoring występowania szkodnika (Drosophila Suzukii Matsumura) w środowisku leśnym, parków krajobrazowych i parków miejskich (wg ostatnich doniesień z różnych krajów są to potencjalne miejsca zimowania szkodnika) oraz na plantacjach owoców miękkich w Polsce (szczególnie w woj. ...). Prowadzone będą badania nad poznaniem biologii szkodnika w warunkach laboratoryjnych, pod osłonami (karkas) i na plantacjach oraz nad możliwościami jej ograniczania (wstępne badania laboratoryjne, a w miarę możliwości i potrzeby zwalczanie na plantacjach).

W planowanym zadaniu przewidziana jest hodowla muszki plamoskrzydłej w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do naturalnych warunków Polski (karkas) w celu poznania biologii i zachowania szkodnika. Dodatkowo przewidziano prowadzenie wstępnych doświadczeń laboratoryjnych nad oceną przydatności środków ochrony roślin do zwalczania szkodnika. Równolegle, przewidziano prowadzenie monitoringu występowania D. Suzukii oraz poszukiwania skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodnika w kraju. Ponadto zaplanowano sprawdzenie skuteczności masowego odłowu tzw. „Mass trapping”. Przewidziane jest także poszukiwanie metod zwalczania za pomocą bezpiecznych (dla środowiska) środków chemicznych oraz ograniczenie szkód za pomocą środków repelentnych - odstraszających szkodnika.

W wyniku realizacji zadania spodziewana jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu muszka plamoskrzydła (D. Suzukii) stanowi zagrożenie dla roślin rosnących w środowisku naturalnym oraz roślin uprawnych naszego kraju. Kolejnym etapem będzie przygotowanie wstępnej strategii skutecznego zapobiegania szkodom jakie powoduje D. Suzukii.

Wymiernym efektem ekologicznym będzie zmniejszenie emisji środków chemicznych (insektycydów) do środowiska naturalnego poprzez poszukiwanie niekonwencjonalnych metod zwalczania szkodnika, a także ochrona roślin przy użyciu środków pochodzenia naturalnego (np. ...).

Instytut Ogrodnictwa jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Instytut nie wystawia faktur. Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Zasady tego projektu przewidują finansowanie projektu w 80% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 20 % ze środków własnych Instytutu. Instytut Ogrodnictwa w ramach realizacji projektu jest zobowiązany zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną WFOŚiGW do złożenia 2 raportów finansowych (pierwszy raport do 31 grudnia 2016 roku i drugi raport do 15 grudnia 2017 roku) po zatwierdzeniu tych raportów przez WFOŚiGW dokonana zostanie refundacja poniesionych wydatków na konto Instytutu Ogrodnictwa.

Instytut wyniki realizacji projektu będzie wykorzystywał do dalszych badań naukowych, gdzie zakup niezbędnych do realizacji tych badań towarów i usług, do których został naliczony podatek VAT nie będzie w przyszłości służył czynnościom opodatkowanym. Projekt ma charakter ściśle badawczy, nie przewiduje się sprzedaży, ani komercjalizacji wyników badań.

W wyniku realizacji projektu Instytut Ogrodnictwa uzyska odpowiedź na pytanie: W jakim stopniu muszka plamoskrzydła (D. Suzukii) stanowi zagrożenie dla roślin rosnących w środowisku naturalnym oraz roślin uprawnych naszego kraju. Wymiernym efektem prowadzonych badań będzie efekt ekologiczny polegający na zmniejszaniu emisji środków chemicznych (insektycydów) do środowiska naturalnego poprzez poszukiwanie niekonwencjonalnych metod zwalczania szkodnika, a także ochrona roślin przy użyciu środków pochodzenia naturalnego. Uzyskana wiedza w trakcie realizacji projektu zostanie przekazywana na seminariach, konferencjach naukowych, czasopismach branżowych i innych nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Instytutowi przysługuje w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostce nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W projekcie ustanowione były cele zadania:

  1. Określenie zagrożenia roślin rosnących w środowisku naturalnym oraz roślin uprawnych w warunkach Polski przez muszkę plamoskrzydłą (D. Suzukii).
  2. Poznanie biologii szkodnika, w tym rozwoju jaj, larw i poczwarek.
  3. Ocena przydatności i skuteczności pułapek i płynów wabiących dostępnych na rynku w odławianiu muchówek D. Suzukii.
  4. Ocena przydatności wybranych, dostępnych na rynku substancji repelentnych, odstraszających muchy poszukujące miejsc do składania jaj.
  5. Opracowanie wstępnej strategii skutecznego zapobiegania szkodom powodowanym przez D. Suzukii.
  6. Ocena przydatności do ochrony roślin środków pochodzenia naturalnego (np. ...), czego wymiernym efektem ekologicznym będzie zmniejszenie emisji środków chemicznych (insektycydów) do środowiska naturalnego.

Wyniki badań będą prezentowanie na konferencjach naukowych, spotkaniach, warsztatach tematycznych i kursach upowszechniających organizowanych przez Instytut Ogrodnictwa. Wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektu będzie wykorzystywana do dalszych badań prowadzonych w ramach działalności Instytutu Ogrodnictwa. Instytut zamierza opublikować wyniki w czasopismach branżowych oraz przekazywać i rozpowszechniać wśród zainteresowanych materiały i opracowania powstałych w trakcie realizacji projektu.

Instytut Ogrodnictwa w ww. projekcie nie korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczanego na fakturach dotyczących zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, gdyż zdaniem IO zadania realizowane, wiedza oraz uzyskane doświadczenie przez IO podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu służyć będą wyłącznie działalności naukowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ –jak wskazał Wnioskodawca - wyniki realizacji projektu Wnioskodawca będzie wykorzystywał do dalszych badań naukowych, gdzie zakup niezbędnych do realizacji tych badań towarów i usług, do których został naliczony podatek VAT nie będzie w przyszłości służył czynnościom opodatkowanym. Nadto, projekt ma charakter ściśle badawczy, Wnioskodawca nie przewiduje sprzedaży ani komercjalizacji wyników badań. W wyniku realizacji projektu Instytut Ogrodnictwa uzyska odpowiedź na pytanie: W jakim stopniu muszka plamoskrzydła (D. Suzukii) stanowi zagrożenie dla roślin rosnących w środowisku naturalnym oraz roślin uprawnych naszego kraju. Wymiernym efektem prowadzonych badań będzie efekt ekologiczny polegający na zmniejszaniu emisji środków chemicznych (insektycydów) do środowiska naturalnego poprzez poszukiwanie niekonwencjonalnych metod zwalczania szkodnika, a także ochrona roślin przy użyciu środków pochodzenia naturalnego. Uzyskana wiedza w trakcie realizacji projektu zostanie przekazywana na seminariach, konferencjach naukowych, czasopismach branżowych i innych nieodpłatnie.

W związku z powyższym, skoro wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, to Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z jego realizacją.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części związanego z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ nabywane w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.