1061-IPTPB1.4511.578.2016.1.RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy od wypłacanych pracownikowi (naukowcowi zaangażowanego do realizacji przedmiotowego projektu) w formie ryczałtu kosztów mobilności oraz ryczałtu kosztów związanych z utrzymaniem rodziny Uniwersytet jest zobowiązany jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych potrącać i odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikowi środków związanych z relokacją i podróżą oraz z utrzymaniem rodziny z tytułu realizacji projektu w ramach programu ramowego Komisji Europejskiej jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Uniwersytet ... na podstawie umowy z Komisją Europejską (Grant Agreement no ...) otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacyjnych „Horyzont 2020” w ramach działania „...” (...).

Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacyjnych (2014-2020)” został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 104). W ramach ww. programu realizowany jest czteroletni projekt (początek: 1 października 2015 r., koniec 30 września 2019 r.) o tytule „...”, który zakłada realizowanie wspólnego i komplementarnego programu szkoleniowego opartego na indywidualnych projektach badawczych realizowanych przez przyjmowanych początkujących naukowców, prowadzenie studiów doktoranckich w ramach europejskiej sieci uczelni wyższych, instytucji badawczych i partnerów pozaakademickich. Uniwersytet ... realizuje ww. projekt w ramach międzynarodowego konsorcjum złożonego z Üniversitä di ..., University of ..., University of ..., ... University oraz przedsiębiorstwa z Włoch - ..., koordynowanego przez University of .... Głównym celem projektu jest prowadzenie badań naukowych nad kulturową równością płci w Europie w ramach innowacyjnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla początkujących naukowców, co ma przyczynić się do osiągnięcia przez nich samodzielności naukowej, kreowaniu nowych umiejętności, łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej, zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy, a w konsekwencji osiągnięcia pozycji światowych ekspertów w tworzeniu nowej kultury równości płci. Przewidziany budżet projektu to 3 719 102,04 Euro, w tym dla Uniwersytetu ... 405 731,00 Euro. Projekty typu ... polegają na wyszkoleniu nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowaniu szkoleń doktorantów oraz zwiększeniu możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery w wyniku: prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach międzynarodowych zespołów naukowych oraz rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi. Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach zatrudniają początkujących naukowców, celem realizacji projektu na okres od 3 do 36 miesięcy.

W związku z realizacją projektu pn. „...”, w Uniwersytecie ... zatrudnionych zostanie dwóch naukowców niezamieszkujących na stałe w Polsce. Zaangażowani w projekt naukowcy zostaną zatrudnieni przez beneficjenta (Uniwersytet ...) na podstawie umowy o pracę (lub innej bezpośredniej umowy przewidującej równoważne świadczenia, w tym zabezpieczenie społeczne). Naukowcy zostaną na ten czas rezydentami Polski. Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu finansowania Uniwersytet ... powinien m.in. zapewnić tym naukowcom przynajmniej równie wysoki standard i dobre warunki pracy w miejscu realizacji zadań projektu, jak te przysługujące miejscowym naukowcom na podobnych stanowiskach, a także zapewnić, aby umowa o pracę była zgodna z przepisami krajowymi. Uniwersytet ... powinien pomóc naukowcom przejść przez procedury administracyjne związane z rekrutacją i zatrudnieniem. Na naukowcu natomiast spoczywa obowiązek pracy wyłącznie na rzecz projektu oraz niepobierania za działalność prowadzoną w ramach realizacji projektu dochodów innych niż pochodzące od Uniwersytetu ....

Zgodnie z budżetem projektu, koszty które zostaną poniesione na rzecz zaangażowanych naukowców to:

 • living allowance (2 376,04 EURO/msc) - wynagrodzenie ze stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej, składki na ubezpieczenie społeczne, podatki i inne narzuty na wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub innej umowy bezpośredniej naukowca w trakcie realizacji działania powiększone miesięcznie o:
 • mobility allowance (600,00 EURO/msc) - wypłacane ryczałtowo pracownikowi koszty mobilności (wydatki związane z relokacją i podróżą oraz - jeżeli są wymagane prawem krajowym - podatki, należności i składki na ubezpieczenie społeczne) na naukowca w trakcie realizacji działania oraz
 • family allowance (250 EURO/msc) - wypłacane ryczałtowo pracownikowi koszty związane z utrzymaniem rodziny (wydatki na małżonka i dziecko) w trakcie realizacji działania.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy od wypłacanego pracownikowi (naukowcowi zaangażowanego do realizacji przedmiotowego projektu) wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umowy cywilno prawnej Uniwersytet ... jest zobowiązany jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych potrącać i odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 2. Czy od wypłacanych pracownikowi (naukowcowi zaangażowanego do realizacji przedmiotowego projektu) w formie ryczałtu kosztów mobilności oraz ryczałtu kosztów związanych z utrzymaniem rodziny Uniwersytet ... jest zobowiązany jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych potrącać i odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytania Nr 2. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W świetle zaś art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z zestawienia obu wskazanych wyżej przepisów wynika, że pracodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany jest potrącać i odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od każdej wypłaty będącej przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, chyba że przychody te są wolne od podatku dochodowego na mocy m.in. art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f.

Wskazać należy, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Skoro wynagrodzenie za pracę naukowców finansowane będzie ze środków programu ramowego Komisji Europejskiej, a naukowcy ci w ramach zatrudnienia będą realizować wyłącznie cel projektu, to w świetle wskazanego wyżej przepisu dochody tych osób wolne będą od podatku, a co za tym idzie Uniwersytet ... jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nie powinien potrącać i odprowadzać podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych tym osobom. W opisanym zdarzeniu przyszłym zostało bowiem zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Środki na sfinansowanie wskazanych wyżej świadczeń na rzecz pracowników naukowych realizujących zadania w projekcie przekazywane będą przez Komisję Europejską na wyodrębnione konto bankowe Wnioskodawcy, z którego dokonywane będą wypłaty świadczeń. Spełniona została również druga przesłanka, tj. prace wykonywane przez zatrudnionych naukowców (podatników) służyć będą realizacji celu określonego w projekcie. „...” realizowanym w ramach programu ramowego Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacyjnych „Horyzont 2020” w ramach działania „...” (...).

Skoro zatem dochody otrzymywane przez ww. osoby zwolnione są od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., to Wnioskodawca nie ma również obowiązku jako płatnik obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od tych osób.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od (pozycja 2 i 3 - wersja elektroniczna)

całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu, dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 1. bezzwrotna pomoc pochodzi od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie, oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, że z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki z Unii Europejskiej mieszczą się w zakresie określonym w lit. a) przepisu.

Niemniej jednak, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać należy, że zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy.

W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, że bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit. a) tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, że „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, że do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1918/12.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Według art. 32 ust. 1 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach realizacji zadań projektu pn. „...” finansowanego ze środków programu ramowego Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacyjnych „Horyzont 2020”, ma zamiar zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej dwóch naukowców niezamieszkujących na stałe w Polsce. Głównym celem projektu jest prowadzenie badań naukowych nad kulturową równością płci w Europie w ramach innowacyjnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla początkujących naukowców, co ma przyczynić się do osiągnięcia przez nich samodzielności naukowej, kreowaniu nowych umiejętności, łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej, zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy, a w konsekwencji osiągnięcia pozycji światowych ekspertów w tworzeniu nowej kultury równości płci. Naukowcy będą świadczyć pracę wyłącznie na rzecz ww. projektu i zostaną na ten czas rezydentami Polski. Zapłatę (miesięczne wynagrodzenie powiększone o dodatki z tytułu relokacji i podróży oraz wydatki na małżonka i dzieci naukowców) za wykonanie czynności na rzecz ww. projektu będą otrzymywać od Wnioskodawcy - podmiotu zlecającego, zgodnie z budżetem projektu.

W tej sytuacji, za ugruntowaną należy uznać linię orzeczniczą dotyczącą interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, zgodnie z którą dochód pracownika (osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej) uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie pracodawcy będącego beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w lit. a) przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie została spełniona przesłanka określona w lit. b) tej regulacji. Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, to Wnioskodawcy przydzielono środki finansowe na wykonanie działań w ramach projektu. A zatem, to Wnioskodawca bezpośrednio realizuje ten projekt, bowiem jak sam wskazał projekt badawczo-szkoleniowy ma na celu wsparcie na rzecz kształcenia i rozwoju kariery naukowców. Dlatego też w ramach powyższego grantu Wnioskodawca ma zamiar zatrudnić – na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej – dwóch naukowców, cudzoziemców, aby zrealizować projekt badawczo szkoleniowy. Zatrudnione osoby wprawdzie wykonywać będą czynności związane z tym projektem, będą bowiem rozwijać swoją karierę naukową przez co będą zdobywać nowe doświadczenia, ale to Wnioskodawca bezpośrednio realizuje projekt, umożliwiając zatrudnionym zdobywanie tej wiedzy i doświadczenia.

W konsekwencji, dodatki do wynagrodzenia naukowców, które otrzymają w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem w ramach Programu Ramowego Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacyjnych „Horyzont 2020” bez względu na rodzaj umowy, będą podlegały opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy (umowy cywilno prawnej). Wnioskodawca jako płatnik będzie zatem zobowiązany na podstawie art. 31 w zw. z art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do potrącenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w myśl art. 39 ust. 1 cyt. ustawy do sporządzenia w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) i przesłania jej podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.