1061-IPTPB1.4511.300.2016.2.RK | Interpretacja indywidualna

1) Czy wynagrodzenie wypłacane przez spółkę jawną wspólnikowi tej spółki wykonującemu bezpośrednio pracę przy Projekcie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, na wypłatę którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez tego wspólnika?
1061-IPTPB1.4511.300.2016.2.RKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. projekt
 5. wynagrodzenia
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania otrzymanego wynagrodzenia w związku z realizacją Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 marca 2016 r., Nr 1061.IPTPB1.4511.28.2016.1.RK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 marca 2016 r. (data doręczenia 10 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), nadanym dnia 11 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jest współwłaścicielem spółki jawnej ....., która prowadzi działalność w branży medycznej, obejmującą produkcję i sprzedaż sprzętu medycznego (zgodnie z PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne), głównie dla kardiologii, chirurgii naczyniowej, urologii, radiologii oraz genetyki. Opodatkowany jest na zasadach podatku liniowego, dla celów działalności gospodarczej prowadzone są księgi rachunkowe.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1.„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (zwane dalej Projektem). Projekt uzyskał rekomendację do dofinansowania. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, będącym stroną umowy. Podstawą prawną przyznania dofinansowania będzie podpisana umowa pomiędzy .... spółką jawną, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja Projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Realizowany Projekt dotyczy opracowania, wyprodukowania prototypów, przetestowania, a w konsekwencji wprowadzenia na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej. Elektroda taka będzie nowością na rynku polskim, gdyż żadna firma w Polsce, a nawet w Europie Środkowo Wschodniej nie produkuje tego typu wyrobów medycznych. Realizacja Projektu będzie miała znaczący wpływ na realizację założeń strategicznych przedsiębiorstwa w zakresie wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym w zakresie zaoferowania pełnego asortymentu kardiologicznego szeroko pojętych elektrod elektrofizjologicznych, przeznaczonych do diagnostyki i terapeutyki chorób serca.

Wnioskodawcą Projektu jest ..... spółka jawna. W Projekcie Wnioskodawca - wspólnik spółki będzie brał czynny udział jako członek komitetu sterującego, ustalając cele strategiczne Projektu i nadzorując realizację poszczególnych etapów Projektu. Komitet Sterujący będzie organizował spotkania nie rzadziej niż raz na kwartał, celem oceny prawidłowości wykonywanych prac i zgodności osiąganych postępów z harmonogramem i celami Projektu oraz będzie oceniał jakość wykonanych prac i prawidłowość uzyskanego wyniku pod kątem realizacji założonych kamieni milowych oraz wpływu na realizację całości Projektu. Wnioskodawca wykonujący czynności bezpośrednio przy Projekcie będzie sprawował kontrolę nad realizacją Projektu na poziomie strategicznym m.in. będzie odpowiedzialny za: kontakty z jednostką naukowo-badawczą, weryfikację zgodności Projektu z przyjętymi celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych, prace merytoryczne i nadzorcze nad zadaniami poszczególnych etapów. Wynagrodzenie Wnioskodawcy wykonującego czynności bezpośrednio przy Projekcie jest kosztem kwalifikowanym w Projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 1 - katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych znajdującym się w dokumentacji konkursowej. Wynagrodzenie Wnioskodawcy wykonującego bezpośrednio czynności przy Projekcie będzie rozliczane według stawki godzinowej zgodnie z powyższym załącznikiem. Godzinowy wymiar zaangażowania przez cały okres trwania Projektu wynosi 735 h. W związku z wykonywaną pracą wspólnika spółki jawnej przy Projekcie, spółka będzie wystawiać wewnętrzne noty księgowe, zawierające pełny opis wydatku. Nota księgowa stanowić będzie podstawę do przekazania środków z rachunku Projektu na wynagrodzenia dla beneficjenta Projektu. Ponadto poniesienie wydatku będzie dokumentowane kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym, poświęconych na wykonanie zadań w Projekcie. Kosztami bezpośrednio finansowanymi z przychodów, o których mowa we wniosku o interpretację indywidualną są koszty wynagrodzeń współwłaściciela spółki jawnej. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Projekcie uwzględniony jest podział na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Intensywność wsparcia dla małego przedsiębiorcy, jakim jest Wnioskodawca, wynosi 80% dla badań przemysłowych i 60% dla prac rozwojowych. Pozostałą część kosztów finansuje Wnioskodawca ze środków własnych. Przyznane Wnioskodawcy środki będą wypłacane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 marca 2016 r., Wnioskodawca dodał, że zgodnie z zapisami umowy spółki posiada 50% udziałów w zysku spółki.

Projekt Wnioskodawcy złożony w konkursie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” nosi tytuł: „...”. Projekt otrzymał rekomendację do dofinansowania w dniu 10 listopada 2015 r.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 lutego 2016 r. pomiędzy ..... spółką jawną reprezentowaną przez ..... - współwłaściciela firmy oraz .... - współwłaściciela firmy, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju reprezentowanym przez .... - Dyrektora Działu Projektów Komercyjnych oraz .... - Dyrektora Działu Finansowego - numer umowy: .....

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przepisów art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie, na wypłatę którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wypłacane przez spółkę jawną wspólnikowi wykonującemu pracę przy Projekcie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, stanowi koszt uzyskania przychodu dla wspólników spółki jawnej...
 2. Czy wynagrodzenie wypłacane przez spółkę jawną wspólnikowi tej spółki wykonującemu bezpośrednio pracę przy Projekcie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, na wypłatę którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez tego wspólnika...

W uzupełnieniu wniosku przeformułowano pytanie Nr 1:

Czy w świetle przepisów art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej biorącej udział w konkursie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tytuł Projektu „...”, pobierając wynagrodzenie w związku z wykonywaniem pracy bezpośrednio przy wskazanym Projekcie, które to wynagrodzenie jest wypłacane przez spółkę, a środki na jego wypłatę pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, może przy ustalaniu wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość własnej pracy przy Projekcie...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wykonaną pracą wspólnika spółki jawnej przy Projekcie, spółka jawna wystawiać będzie wewnętrzne noty księgowe, zawierające pełny opis wydatku stanowiącego wynagrodzenie dla wspólnika spółki świadczącego pracę bezpośrednio przy Projekcie. Nota księgowa stanowić będzie podstawę do przekazania środków z rachunku Projektu na wynagrodzenie dla beneficjenta Projektu. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne, co potwierdziło Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w swoim stanowisku zawartym w piśmie z dnia 9 czerwca 2005 r., Nr ....... W opinii Wnioskodawcy, otrzymywane przez wspólnika spółki jawnej wykonującego bezpośrednio pracę przy Projekcie środki, na zasadach opisanych powyżej, stanowią dla tego wspólnika źródło przychodu wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza. Jak wskazano w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w przedmiotowej ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wskazać przy tym należy, że pracy wspólnika spółki jawnej wykonywanej w ramach Projektu POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” nie można zakwalifikować jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznać zatem należy, że wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej w świetle wyżej wskazanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez wspólnika spółki jawnej wykonującego bezpośrednio pracę przy Projekcie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, stanowi przychód, a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez takiego wspólnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z najważniejszych programów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich przewidzianych na rok 2014-2020. Program został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją C (2015) 855 z dnia 12 lutego 2015 r. Program w całości jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

 • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo rozwojowej,
 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Rozważając charakter środków pieniężnych, o których mowa w ww. przepisach, należy odnieść się do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 powyższej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 ww. ustawy mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich są wydatkami, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie Projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (...).

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W myśl art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiada 50% udziałów. Działalność ta obejmuje produkcję i sprzedaż sprzętu medycznego, głównie dla kardiologii, chirurgii naczyniowej, urologii, radiologii oraz genetyki. Wnioskodawca, będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, bierze udział w realizacji Projektu w konkursie POIR 2014-2020, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tytuł Projektu „...”. Realizowany projekt dotyczy opracowania, wyprodukowania prototypów, przetestowania, a w konsekwencji wprowadzenia na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej. Stroną umowy o dofinansowanie realizacji Projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest finansowany ze środków własnych Wnioskodawcy oraz dofinansowania przyznanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki przyznane w ramach ww. Projektu zostaną wypłacone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praca wykonywana przez Wnioskodawcę na rzecz Projektu jest pracą wykonywaną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi przychód (dochód) z działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie ww. przepisów.

Stanowisko Wnioskodawcy, w którym podniesiono, że ww. wynagrodzenie stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie dotyczy pozostałych wspólników spółki jawnej.

Ponadto tut. Organ wskazuje, że dokument dołączony przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlega analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.