1061-IPTPB1.4511.28.2016.2.RK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przepisów art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej biorącej udział w konkursie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tytuł Projektu „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”, pobierając wynagrodzenie w związku z wykonywaniem pracy bezpośrednio przy wskazanym Projekcie, które to wynagrodzenie jest wypłacane przez spółkę, a środki na jego wypłatę pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, może przy ustalaniu wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość własnej pracy przy Projekcie?
1061-IPTPB1.4511.28.2016.2.RKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. działalność gospodarcza
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. projekt
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości własnej pracy przy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 marca 2016 r., Nr 1061.IPTPB1.4511.28.2016.1.RK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 marca 2016 r. (data doręczenia 10 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), nadanym dnia 11 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jest współwłaścicielem spółki jawnej ....., która prowadzi działalność w branży medycznej, obejmującą produkcję i sprzedaż sprzętu medycznego (zgodnie z PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne), głównie dla kardiologii, chirurgii naczyniowej, urologii, radiologii oraz genetyki. Opodatkowany jest na zasadach podatku liniowego, dla celów działalności gospodarczej prowadzone są księgi rachunkowe.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1.„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (zwane dalej Projektem). Projekt uzyskał rekomendację do dofinansowania. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, będącym stroną umowy. Podstawą prawną przyznania dofinansowania będzie podpisana umowa pomiędzy ..... spółką jawną, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja Projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Realizowany Projekt dotyczy opracowania, wyprodukowania prototypów, przetestowania, a w konsekwencji wprowadzenia na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej. Elektroda taka będzie nowością na rynku polskim, gdyż żadna firma w Polsce, a nawet w Europie Środkowo Wschodniej nie produkuje tego typu wyrobów medycznych. Realizacja Projektu będzie miała znaczący wpływ na realizację założeń strategicznych przedsiębiorstwa w zakresie wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym w zakresie zaoferowania pełnego asortymentu kardiologicznego szeroko pojętych elektrod elektrofizjologicznych, przeznaczonych do diagnostyki i terapeutyki chorób serca.

Wnioskodawcą Projektu jest ..... spółka jawna. W Projekcie Wnioskodawca - wspólnik spółki będzie brał czynny udział jako członek komitetu sterującego, ustalając cele strategiczne Projektu i nadzorując realizację poszczególnych etapów Projektu. Komitet Sterujący będzie organizował spotkania nie rzadziej niż raz na kwartał, celem oceny prawidłowości wykonywanych prac i zgodności osiąganych postępów z harmonogramem i celami Projektu oraz będzie oceniał jakość wykonanych prac i prawidłowość uzyskanego wyniku pod kątem realizacji założonych kamieni milowych oraz wpływu na realizację całości Projektu. Wnioskodawca wykonujący czynności bezpośrednio przy Projekcie będzie sprawował kontrolę nad realizacją Projektu na poziomie strategicznym m.in. będzie odpowiedzialny za: kontakty z jednostką naukowo-badawczą, weryfikację zgodności Projektu z przyjętymi celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych, prace merytoryczne i nadzorcze nad zadaniami poszczególnych etapów. Wynagrodzenie Wnioskodawcy wykonującego czynności bezpośrednio przy Projekcie jest kosztem kwalifikowanym w Projekcie, zgodnie z załącznikiem nr 1 - katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych znajdującym się w dokumentacji konkursowej. Wynagrodzenie Wnioskodawcy wykonującego bezpośrednio czynności przy Projekcie będzie rozliczane według stawki godzinowej zgodnie z powyższym załącznikiem. Godzinowy wymiar zaangażowania przez cały okres trwania Projektu wynosi 735 h. W związku z wykonywaną pracą wspólnika spółki jawnej przy Projekcie, spółka będzie wystawiać wewnętrzne noty księgowe, zawierające pełny opis wydatku. Nota księgowa stanowić będzie podstawę do przekazania środków z rachunku Projektu na wynagrodzenia dla beneficjenta Projektu. Ponadto poniesienie wydatku będzie dokumentowane kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym, poświęconych na wykonanie zadań w Projekcie. Kosztami bezpośrednio finansowanymi z przychodów, o których mowa we wniosku o interpretację indywidualną są koszty wynagrodzeń współwłaściciela spółki jawnej. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Projekcie uwzględniony jest podział na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Intensywność wsparcia dla małego przedsiębiorcy, jakim jest Wnioskodawca, wynosi 80% dla badań przemysłowych i 60% dla prac rozwojowych. Pozostałą część kosztów finansuje Wnioskodawca ze środków własnych. Przyznane Wnioskodawcy środki będą wypłacane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 marca 2016 r., Wnioskodawca dodał, że zgodnie z zapisami umowy spółki posiada 50% udziałów w zysku spółki.

Projekt Wnioskodawcy złożony w konkursie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” nosi tytuł: Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej. Projekt otrzymał rekomendację do dofinansowania w dniu 10 listopada 2015 r.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 lutego 2016 r. pomiędzy .... spółką jawną reprezentowaną przez .... - współwłaściciela firmy oraz .... - współwłaściciela firmy, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju reprezentowanym przez .... - Dyrektora Działu Projektów Komercyjnych oraz ..... - Dyrektora Działu Finansowego - numer umowy: .......

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle przepisów art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie, na wypłatę którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wypłacane przez spółkę jawną wspólnikowi wykonującemu pracę przy Projekcie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, stanowi koszt uzyskania przychodu dla wspólników spółki jawnej...
 2. Czy wynagrodzenie wypłacane przez spółkę jawną wspólnikowi tej spółki wykonującemu bezpośrednio pracę przy Projekcie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, na wypłatę którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez tego wspólnika...

W uzupełnieniu wniosku przeformułowano pytanie Nr 1:

Czy w świetle przepisów art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej biorącej udział w konkursie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tytuł Projektu „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”, pobierając wynagrodzenie w związku z wykonywaniem pracy bezpośrednio przy wskazanym Projekcie, które to wynagrodzenie jest wypłacane przez spółkę, a środki na jego wypłatę pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, może przy ustalaniu wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość własnej pracy przy Projekcie...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 ostatecznie przeformułowanego w uzupełnieniu wniosku. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, bierze udział w realizacji Projektu w konkursie POIR, 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tytuł Projektu „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”. Z funduszy przeznaczonych na realizację wskazanego Projektu finansowane są również koszty własne właścicieli. Wskazane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a bezpośrednio wypłacane są na rzecz beneficjenta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskodawca, posiadając stosowne kwalifikacje, będzie osobiście wykonywał pracę przy realizacji Projektu.

W związku z wykonaną pracą Wnioskodawcy przy Projekcie, spółka jawna wystawiać będzie wewnętrzne noty księgowe, zawierające pełny opis wydatku stanowiącego wynagrodzenie dla Wnioskodawcy świadczącego pracę bezpośrednio przy Projekcie. Nota księgowa stanowić będzie podstawę do przekazania środków z rachunku Projektu na wynagrodzenie dla beneficjenta Projektu. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne, co potwierdziło Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w swoim stanowisku zawartym w piśmie z dnia 9 czerwca 2005 r., Nr ......

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Uznać zatem należy, że w stosunku do Wnioskodawcy, który zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym będzie bezpośrednio zaangażowany w pracę nad Projektem „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”, wartość wykonanej przez Niego pracy nie będzie dla Niego stanowić kosztów uzyskania przychodów. Wynagrodzenie to, wypłacane przez spółkę z funduszy pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będzie jednak kosztem uzyskania przychodu w stosunku do pozostałych podatników (wspólników spółki jawnej), z którymi Wnioskodawca wykonujący pracę przy realizacji Projektu nie pozostawał w więzach pokrewieństwa, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 10 tej ustawy. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, że sformułowany w nim zakaz zaliczania wartości pracy do kosztów podatkowych dotyczy tylko wspólnika świadczącego pracę w spółce osobowej, której jest wspólnikiem, a nie pozostałych wspólników tej spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, uznać należy, że kwoty te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie dla pozostałych wspólników, a nie dla Wnioskodawcy. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka jawna, lecz każdy wspólnik indywidualnie, i dlatego określenia wysokości należnego podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w działalności gospodarczej spółki jawnej dokonuje się jedynie w stosunku do poszczególnych wspólników. Stosownie do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce osobowej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, przyjmując - w razie braku przeciwnego dowodu - że ich prawa są równe. Zasady te mają odpowiednie zastosowanie przy rozliczaniu m.in. kosztów uzyskania przychodów i wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając powyższe na uwadze, uznać należy, że wartość pracy Wnioskodawcy, zaangażowanego bezpośrednio w pracę nad Projektem POIR, 2014-2020, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nie będzie stanowiła dla Niego kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23, i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania ww. związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl ww. przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Pojęcie „praca własna” oznacza wartość wszelkiego rodzaju nakładów pracy świadczonej przez podmioty wymienione w omawianym przepisie. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej mającej charakter umowy zlecenia, czy umowy o dzieło (z wyłączeniem sytuacji, gdy umowę zawarto z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w ramach jej działalności), czy bezumownie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiada 50% udziałów. Działalność ta obejmuje produkcję i sprzedaż sprzętu medycznego, głównie dla kardiologii, chirurgii naczyniowej, urologii, radiologii oraz genetyki. Wnioskodawca, będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, bierze udział w realizacji Projektu w konkursie POIR 2014-2020, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tytuł Projektu „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”. Realizowany projekt dotyczy opracowania, wyprodukowania prototypów, przetestowania, a w konsekwencji wprowadzenia na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej. Stroną umowy o dofinansowanie realizacji Projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest finansowany ze środków własnych Wnioskodawcy oraz dofinansowania przyznanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki przyznane w ramach ww. Projektu zostaną wypłacone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wartość pracy Wnioskodawcy wykonywanej w ramach planowanego projektu w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie dotyczy pozostałych wspólników spółki jawnej.

Ponadto tut. Organ wskazuje, że dokument dołączony przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlega analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.