0461-ITPP3.4512.736.2016.1.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2016 r. (data wpływu 8 listopada 2016 r.), uzupełnionym w dniu 22 listopada 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ..., ..., ...”, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z główną przepompownią ścieków oraz przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach ... oraz ..., z przesyłem do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w .... Istniejący system odprowadza ścieki z miejscowości do gminnej oczyszczalni ścieków, znajdującej się w ....

Gmina ... nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych, związanych z wybudowaną siecią w ramach projektu. Sieć kanalizacyjna będzie administrowana przez ... w ..., który będzie wykonywał czynności opodatkowane związane z przyjmowaniem i rozliczaniem opłat za odbiór ścieków.

Gmina ... przekaże wybudowaną w ramach projektu sieć .... nieodpłatnie w administrowanie. Przekazane środki trwałe w postaci infrastruktury kanalizacyjnej nadal stanowić będą własność Gminy.

Efekt projektu nie będzie generował dla Gminy sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu do wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ... będzie mogła odzyskać uiszczony w wyniku realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ..., ..., ...” podatek od towarów i usług?

Wnioskodawca uważa, że nie posiada prawnej możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, poniesionych w związku z nabywaniem towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ..., ..., ...”.

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje beneficjentowi, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • beneficjent jest podatnikiem podatku VAT;
  • zakupione przez beneficjenta towary lub usługi wykorzystywane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych.

O ile pierwszy warunek jest spełniony – Gmina ... jest podatnikiem podatku VAT – to drugi warunek nie ma zastosowania w przypadku analizowanego projektu.

Gmina ... nie będzie wykonywała żadnych czynności opodatkowanych, związanych z obiektem wybudowanym w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.