0461-ITPP3.4512.63.2017.1.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „K...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „K...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „K...”. Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent (Dom Pomocy Społecznej), dla którego podatek był wydatkiem kwalifikowanym zobowiązany jest przedkładać Instytucji Pośredniczącej RPO na lata 2007-2013 informację o braku możliwości odliczenia podatku naliczonego. Rozpoczęcie realizacji projektu: 15.03.2010 r., rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 12.04.2011 r., zakończenie rzeczowe realizacji: 15.02.2012 r.

Przedmiotem projektu była modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej, w skład którego wchodzą: budynek administracyjny, pawilon łóżkowy, blok główny, kotłownia. Właścicielem nieruchomości jest Powiat. Podmiotem, który zarządza i użytkuje infrastrukturę powstałą w trakcie projektu jest Dom Pomocy Społecznej, który jako jednostka organizacyjna Powiatu (działająca w formie jednostki budżetowej i posiadająca zezwolenie Wojewody), częściowo finansowany jest z dotacji budżetu Państwa. Odbiorcą i płatnikiem faktur był Dom Pomocy Społecznej. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją rezultatów projektu ponoszone są przez Dom Pomocy Społecznej w ramach własnego budżetu. Główną działalnością DPS jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod pozycją 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi pomocy społecznej wykonywane przez domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody. Dodatkowo DPS osiąga inne przychody, tj. z tytułu:

  • dzierżawa gruntów na cele rolnicze (zwolnienie z VAT na podstawie paragrafu 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. 2015, poz. 736),
  • dzierżawa gruntu dla osoby fizycznej (opodatkowana 23% VAT).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W związku z tym, że przedmiot projektu wykorzystywany jest tylko i wyłącznie w działalności podstawowej DPS, tzn. usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy są zwolnione od podatku, Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podkreślić należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Jak wynika z powyższego ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazał Powiat – nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej jest świadczenie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są zwolnione od podatku od towarów i usług), Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.