0461-ITPP3.4512.508.2016.1.BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Urząd Miejski w X (podmiot realizujący projekt - faktury VAT z tytułu realizacji projektu są wystawiane na Urząd Miejski w X z NIP-em Urzędu) ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2016 r. (data wpływu 6 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.„... ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedmiotowy projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej „Turystyka” RPO . na lata 2007-2013, której głównym celem jest wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu. Istotą przedsięwzięcia jest wydłużenie sezonu turystycznego oraz kreowanie wizerunku miasta przyjaznego. Cele Szczegółowe projektu to: rekreacyjna i turystyczna promocja walorów miasta X, Promowanie rozwoju kultury, budowa/wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem, budowa/wzrost wizerunku wyróżnialnej marki miasta X, promocja rozwoju przedsiębiorczości miasta - przyciąganie inwestorów i stymulowanie rozwoju istniejących podmiotów. Realizacja projektu wynika przede wszystkim z potrzeb:

– Opracowania i wdrożenia monitoringu rynku turystycznego –

 1. Racjonalnego planowania działań promocyjnych poprzez rozpoznanie i znajomość rynku.
 2. Identyfikacji silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rynku turystycznego w obszarze objętym projektem.
 3. Przyciąganie inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości poprzez określenie trendów w turystyce.

– Spójnej promocji i zintegrowanego systemu informacji turystycznej –

 1. Zwiększenie identyfikacji regionu na zewnątrz poprzez stworzenie i promowanie uporządkowanej i atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej.
 2. Powszechność i dostępność w regionie, kraju i za granicą informacji o regionie - opracowanie, przyjęcie i wypromowanie symboli i produktów markowych miasta z charakterystycznym, unikatowym komponentem obszaru, a co za tym idzie wykreowania pozytywnego wizerunku miasta i podniesienia jego konkurencyjności.
 3. Dobrej organizacji informacji turystycznej poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych nośników Informacji, jak Internet, media, kontakt osobisty, znaki drogowe, tablice Informacyjne itp.
 4. Szybkiej identyfikacji i poczucia bezpieczeństwa turystów poprzez zastosowanie wspólnych standardów w nośnikach informacji. W mieście istnieje system monitoringu najczęściej używanych miejsc przez turystów tj. plaży czy obiektów zabytkowych. Dzięki monitoringu mieszkańcy jak również turyści czują się bezpieczni.
 5. Wykorzystania położenia geograficznego X.
 6. Wykorzystania różnorodności środowiska przyrodniczego X do rozwoju wielu form turystyki.
 7. Wykorzystywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego X, co sprzyjałoby rozwojowi infrastruktury turystycznej oraz stanowiłoby podstawę do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta.
 8. Budowy pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców i silnych relacji emocjonalnych z miastem.
 9. Rozwoju usług związanych z obsługą turystów dzięki wyeksponowaniu produktów turystycznych.

Osiągnięcie celu głównego projektu pozwoli w długim okresie czasu na:

 1. W długim okresie czasu lepsza oferta turystyczna, wizerunek miasta przyjaznego.
 2. Stworzenie i wykreowanie oferty kulturalnej miasta, a przez to wizerunku miasta z bogatą i różnorodną ofertą.
 3. Przygotowanie systemu efektywnej komunikacji z mieszkańcami, podnoszącego ich poziom satysfakcji z funkcjonowania Urzędu Miasta oraz faktu mieszkania w X. Zbudowanie więzów emocjonalnych z miastem i zaufania do władz. W długim okresie czasu przyczynia się to do wzrostu akceptacji inicjatyw miasta.
 4. Stworzenie wspólnego mianownika wszystkich działań promocyjnych w postaci opisu wyróżnialnej marki miasta w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Stworzenie Koncepcji Popularyzacji Produktu Turystycznego Miasta X- „Turystyki Aktywnej”, planu promocji, reklamy i planu Public Relations, uwzględniających terminy ważniejszych wydarzeń gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i sportowych. Wprowadzenie stałego monitoringu ruchu turystycznego i poziomu zadowolenia turystów z pobytu w mieście. Przeprowadzenie zastaną badania oczekiwań i potrzeb turystów oraz wprowadzenie zostanie systemu badań (ankiet) satysfakcji turystów.
 5. Stworzenie produktu markowego w obszarze turystyczno-rekreacyjnym i kulturalnym.
 6. Zwiększenie ilości nowych inwestorów w długim okresie czasu, a przez to zwiększenie dochodów miasta, dochodów i siły nabywczej ludności.
 7. W długim okresie czasu wzrost inwestycji.
 8. Wykreowanie X, jako miasta na każdy temperament i kieszeń.

Produktami projektu są:

 1. nowy produkt turystyczny - Turystyka Aktywna (nowa spójna wielotematyczna oferta, która stanie się wizerunkiem rozpoznawczym miasta; skupi informacje i propozycje podmiotów wielu sektorów turystyki: prywatnego, publicznego etc.);
 2. zmodyfikowany produkt turystyczny - Turystyka Aktywna (dotychczasowa oferta Istniała, lecz miała charakter chaotyczny, a działania nietrafne i niekomplementarne);
 3. strategia/plan promocji regionu i środowisk lokalnych (Koncepcja Popularyzacji Produktu Turystycznego Miasta X Turystyki Aktywnej”).

W ramach realizacji projektu nabyto następujące produkty i usługi:

 • 11 pamiątek i emblematów regionalnych i lokalnych powiązanych z promocją walorów turystycznych;
 • 2 imprezy promujące tradycje kulinarne (latem i zimą powiązane z promocją sportów, atrakcji kulturalnych oraz form rekreacji i turystyki aktywnej w danym okresie oraz integracja środowiska i otoczenia turystyki);
 • 4 kampanie reklamowe (radio, prasa, telewizja, Internet);
 • 2 wydawnictwa (przewodnik oraz folder);
 • wyposażenie niezbędne Wydziałowi Promocji do prawidłowej realizacji projektu: mobilne stoisko ekspozycyjne, namiot sceniczny i namioty promocyjne, banery, scroll, roll-up, siatka (baner) i maszt reklamowy, mównica multimedialna, kamera do rejestracji promocji produktu turystycznego;
 • konferencja na zakończenie projektu.

W wyniku realizacji projektu wnioskodawca nie podejmował czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Urząd Miejski w X (podmiot realizujący projekt - faktury VAT z tytułu realizacji projektu są wystawiane na Urząd Miejski w X z NIP-em Urzędu) ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego, traktuje się podatek VAT jako koszt kwalifikowany. Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r. poz. 710) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że realizowany projekt mieści się w obszarze zadań własnych miasta (na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w X, Załącznik do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.: § 21. pkt 14.3: 3. „ 1.Do zadań Wydziału Promocji należy w szczególności: (...) 14.Prowadzenie spraw związanych z kulturą, sztuką, ochroną zdrowia oraz kulturą fizyczną, a zwłaszcza: Nadzór merytoryczny nad realizowaniem zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku), a więc w zakresie, w którym Gminy Miejskiej X nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług. Projekt realizował Urząd Miejski w X (czynny podatnik podatku VAT) ale nie dokonywał czynności podlegających opodatkowaniu, a więc nie będzie istniał związek poniesionych wydatków na realizację przedmiotowego projektu ze świadczeniem usług opodatkowanych VAT. W związku z tym Urzędowi Miejskiemu w X nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Nie jest także możliwe odzyskanie podatku naliczonego poprzez jego zwrot w trybie przewidzianym w Rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 wymienionego rozporządzenia. W związku z powyższym Urząd Miejski w X realizujący projekt nie może odzyskać podatku VAT naliczonego i dlatego podatek ten jest kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Powyższa kwestia w analogiczny sposób uregulowana była:

 • od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z pó4źn. zm.),
 • od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.),
 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w rozdziale 9 i § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.),
 • od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w rozdziale 10 i § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 2012, poz. 1336, z późn. zm.).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki w ramach ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji, Urzędowi Miejskiemu (będącemu czynnym podatnikiem VAT, w ramach wykonywania zadań własnych Gminy) nie przysługuje do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.

Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowiło środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Ponadto, informuje się, że w niniejszej interpretacji indywidualnej nie dokonano oceny prawnej prawidłowości rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług Urzędu Miejskiego, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.