0115-KDIT2-2.4011.179.2018.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy do stypendiów stażowych wypłacanych w ramach projektu można zastosować zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiące, że wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 18 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 24 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Politechnika) realizuje w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 października 2019 r. sześć projektów stażowych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Wydatki kwalifikowane projektu będą finansowane w wysokości 84,28 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15,72 % ze środków dotacji celowej oraz wkładu własnego. Dofinansowanie przekazywane będzie w ramach zaliczki na przyszłe wydatki oraz refundacji poniesionych kosztów na podstawie składanych wniosków o płatność.

Beneficjentem (instytucją pozyskującą środki) jest Wnioskodawca, natomiast beneficjentem ostatecznym projektu jest osoba fizyczna (stażysta). W ramach projektu w okresach wakacyjnych wypłacane będzie wynagrodzenie stażowe dla studentów i absolwentów Politechniki objętych projektem (z sześciu wydziałów Politechniki). Wynagrodzenie stażowe wypłacane będzie studentowi za faktycznie przepracowaną godzinę stażu u wybranego pracodawcy. Realizacja staży dla studentów odbywać się będzie na podstawie zawartych umów trójstronnych pomiędzy:

 • zakładem pracy, w którym student odbywa staż,
 • Politechniką dokonującą wypłaty wynagrodzenia stażowego,
 • studentem odbywającym staż.

Studenci odbywający staże wykonywać będą prace o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i pomocniczym.

Zgodnie z dokumentem „Załącznik 9 ...” do projektu przyjęto stawkę wynagrodzenia dla stażysty w wysokości 18 zł 50 gr brutto/godzinę (stanowi ona całkowity maksymalny koszt projektu za godzinę). Zgodnie z ww. dokumentem co do zasady wynagrodzenie stażowe podlega: ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Wymiar staży zaplanowany w ramach projektów wynosi odpowiednio:

 1. dla 160 studentów – do 180 godz./m-c,
 2. dla 1.537 studentów – do 130 godz./m-c.

Wynagrodzenia stażowe wypłacane w ramach projektów przyznawane są na podstawie wewnętrznych regulaminów opracowanych na potrzeby realizacji projektów. We wzorze umowy trójstronnej dotyczącej wypłaty wynagrodzenia stażowego dokonano już roboczej kalkulacji stawek brutto/godzinę zgodnie z poniższym:

Politechnika zobowiązuje się do:

 1. wypłaty stażyście miesięcznego stypendium stażowego (wynagrodzenie stażowe) za faktycznie przepracowaną liczbę godzin w miesiącu, pomniejszonego o należności publicznoprawne, mając na uwadze, że:
  1. stypendium stażowe wynosi 14 zł 40 gr brutto za 1 godzinę - do 1.872 zł brutto miesięcznic (390h/staż/13 tyg.(3m-ce)) oraz 14 zł 13 gr brutto za 1 godzinę - do 2.543 zł 40 gr brutto miesięcznie (360h/staż/9 tyg. (2 m-ce)),
  2. stypendium stażowe podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu (jeżeli nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych), zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.),
  3. stypendium stażowe podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeśli stażysta nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu),
  4. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota stypendium zwolniona jest z podatku dochodowego, a co za tym idzie zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł,
  5. stypendium stażowe jest w całości zwolnione od podatku, oznacza to, iż stażysta po zakończeniu odbywania stażu nie otrzyma od uczelni rozliczenia podatkowego PIT-11 – ostateczne stanowisko w zakresie interpretacji dotyczącej powyższych kwestii wyda Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W przypadku negatywnego stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kwota wynagrodzenia brutto zostanie rekalkulowana,
  6. stażysta przyjmuje do wiadomości, że od dnia rozpoczęcia odbywania stażu będzie wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (lub z innego tytułu) i zostanie zgłoszony do ubezpieczenia przez Wnioskodawcę. Po zakończeniu stażu stażysta musi dokonać ponownego zgłoszenia zgodnie z jego aktualną sytuacją.

Ponadto w zobowiązaniach Wnioskodawcy zastosowano następujące kalkulacje:

Pkt la) „wynagrodzenie stażowe wynosi 14 zł 40 gr brutto za 1 godzinę - do 1 872 zł brutto miesięcznie (390h/staż/13 tyg. (3m-ce))” - dotyczy to sytuacji, gdy miesięczna kwota minimalnego wynagrodzenia brutto nie przekracza 2.100 zł miesięcznie. Do miesięcznego wynagrodzenia stażowego doliczane są składki w wysokości 28,45% od kwoty brutto zapisanej w umowie trójstronnej; w tym: emerytalna (19,52%), rentowa (8,00%) i wypadkowa (0,93%). W tym przypadku nie jest doliczany fundusz pracy 2,45%. Łączna suma, tj. składki i wynagrodzenie brutto daje pełny koszt stypendium stażowego wypłacanego stażyście.

Pkt la) „14 zł 13 gr brutto za 1 godzinę - do 2.543 zł 40 gr brutto miesięcznie (360h/staż/9 tyg.(2 m-ce))” - dotyczy to sytuacji, gdy miesięczna kwota minimalnego wynagrodzenia brutto przekracza 2.100 zł miesięcznie. Do miesięcznego stypendium stażowego doliczane są składki w wysokości 30,90 % od kwoty brutto zapisanej w umowie trójstronnej; w tym: emerytalna (19,52%), rentowa (8.00%), wypadkowa (0,93%) i fundusz pracy 2,45%. Łączna suma, tj. składki i wynagrodzenie brutto daje pełny koszt wynagrodzenia stażowego wypłacanego stażyście.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że otrzymane stypendium stażowe będzie stanowiło dla studentów i absolwentów pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do stypendiów stażowych wypłacanych w ramach projektu można zastosować zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiące, że wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich?

Zdaniem Wnioskodawcy, do stypendiów stażowych przyznanych studentom i absolwentom w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich można zastosować przywołane w pytaniu zwolnienie przedmiotowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 2l, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wnioskodawca będzie realizować projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydatki kwalifikowalne projektu będą finansowane w wysokości 84,28% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15,72% ze środków dotacji celowej oraz wkładu własnego.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się z podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu należy rozumieć osoby, dla których faktycznie jest udzielona pomoc w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie Wnioskodawca stwierdza, iż stypendia stażowe dla studentów i absolwentów, uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że w związku ze zwolnieniem z podatku nie będzie na Nim ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym w cytowanej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy do środków o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
  5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
  5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
  5c) środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
 6. inne środki.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich – na mocy w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagane jest, aby środki finansowe były otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu. Przez uczestników projektu, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, należy natomiast rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Ponadto użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Politechnika) realizuje w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 października 2019 r. sześć projektów stażowych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Wydatki kwalifikowane projektu będą finansowane w wysokości 84,28 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15,72 % ze środków dotacji celowej oraz wkładu własnego. Dofinansowanie przekazywane będzie w ramach zaliczki na przyszłe wydatki oraz refundacji poniesionych kosztów na podstawie składanych wniosków o płatność.

Beneficjentem (instytucją pozyskującą środki) jest Wnioskodawca, natomiast beneficjentem ostatecznym projektu jest osoba fizyczna (stażysta). W ramach projektu w okresach wakacyjnych wypłacane będzie wynagrodzenie stażowe dla studentów i absolwentów Politechniki objętych projektem (z sześciu wydziałów Politechniki). Wynagrodzenie stażowe wypłacane będzie studentowi za faktycznie przepracowaną godzinę stażu u wybranego pracodawcy. Realizacja staży dla studentów odbywać się będzie na podstawie zawartych umów trójstronnych pomiędzy:

 • zakładem pracy, w którym student odbywa staż,
 • Politechniką dokonującą wypłaty wynagrodzenia stażowego,
 • studentem odbywającym staż.

Studenci odbywający staże wykonywać będą prace o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i pomocniczym.

Zgodnie z dokumentem „Załącznik 9 ...” do projektu przyjęto stawkę wynagrodzenia dla stażysty w wysokości 18 zł 50 gr brutto/godzinę (stanowi ona całkowity maksymalny koszt projektu za godzinę). Zgodnie z ww. dokumentem co do zasady wynagrodzenie stażowe podlega: ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Wymiar staży zaplanowany w ramach projektów wynosi odpowiednio:

 1. dla 160 studentów – do 180 godz./m-c,
 2. dla 1.537 studentów – do 130 godz./m-c.

Wynagrodzenia stażowe wypłacane w ramach projektów przyznawane są na podstawie wewnętrznych regulaminów opracowanych na potrzeby realizacji projektów.

Otrzymane stypendium stażowe będzie stanowiło dla studentów i absolwentów pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę studentom i absolwentom (tj. uczestnikom projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego) wynagrodzenia stażowe – jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów dla studentów i absolwentów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.