0115-KDIT2-2.4011.120.2018.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy uczestnik otrzymujący dofinansowanie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C z tytułu udzielonego dofinansowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2018 r. (data wpływu 14 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. zostały zawarte umowy:

 1. Umowa o dofinansowanie Projektu "Z." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Osi Priorytetowej.
 2. Umowa o dofinansowanie Projektu "Z." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Osi Priorytetowej.

Całkowita wartość projektów wynosi ... w tym środki pozyskane ... Projekty realizowane będą przez Powiat w partnerstwie z: M., P. (Wnioskodawca) oraz P. Sp. z o.o. Celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji ... osób dorosłych zamieszkałych na terenie P., P. (Wnioskodawca) i M. Wsparcie finansowe w postaci "bonu na szkolenie" skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na:

 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • kursach umiejętności zawodowych,
 • studiach podyplomowych,
 • szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych.

Poziom dofinansowania udzielony jednemu uczestnikowi projektu w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć:

 1. ...
 2. ...

Wartość bonu na szkolenie (kwota dofinansowania pojedynczej zamkniętej formy wsparcia dla uczestnika projektu) nie może być niższa niż 85% ceny zakupu danej usługi szkoleniowej.

Uczestnik będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości 12% łącznej wartości udzielonego wsparcia.

W ramach pojedynczego projektu zostanie zawarta umowa o przyznanie bonu szkoleniowego pomiędzy uczestnikiem projektu a Wnioskodawcą - operatorem bonu oraz umowa trójstronna o realizację usługi szkoleniowej pomiędzy uczestnikiem projektu, operatorem i instytucją szkoleniową. Uczestnik projektu zobowiązany zostanie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 12% wartości usługi szkoleniowej na rachunek bankowy operatora. Rozliczenie usługi będzie odbywało się w systemie zaliczkowo-refundacyjnym. Zaliczka w wysokości 50% dofinansowania wpłacana będzie na konto instytucji szkoleniowej na podstawie faktury, w której operator wskazany jest jako odbiorca (płatnik). Refundacja w wysokości pozostałej kwoty dofinansowania przekazywana jest na konto wskazane przez uczestnika projektu na podstawie oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty przez uczestnika projektu po zakończeniu usługi szkoleniowej, dostarczeniu kopii certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów i dokonaniu przez uczestnika projektu oceny usługi w Bazie Usług Rozwojowych.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że dofinansowanie stanowi dla uczestników projektów „Z.” pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W obu projektach mogą brać udział także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które składają dodatkowe oświadczenie o pomocy publicznej, w którym oświadczają, że szkolenie o dofinansowanie którego się ubiegają, nie wiąże się z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uczestnik otrzymujący dofinansowanie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia PIT-8C z tytułu udzielonego dofinansowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego będą środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie musiał wystawiać PIT-8C z tytułu udzielenia dofinansowania uczestnikowi projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Natomiast art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W omawianym przepisie ustawodawca wskazał, że wolne od podatku są „środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu”. Z ww. sformułowania wynika zatem, że przedmiotowym zwolnieniem nie są objęte wszystkie świadczenia jakie otrzymuje uczestnik projektu (np. świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz świadczenia rzeczowe), a wyłącznie świadczenia finansowe, czyli pieniężne.

Ponadto z treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby zwolnienie przedmiotowe mogło być zastosowane środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu muszą stanowić pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy do środków o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

  1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
  2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  3) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
  4) środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
  5) środki przeznaczone na realizację:
  a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  b)programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
  5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
  5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
  5c) środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
  6) inne środki.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków. Natomiast przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. zostały zawarte umowy:

 1. Umowa o dofinansowanie Projektu "Z." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Osi Priorytetowej.
 2. Umowa o dofinansowanie Projektu "Z." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Osi Priorytetowej.

Całkowita wartość projektów wynosi ... w tym środki pozyskane ... Projekty realizowane będą przez Powiat w partnerstwie z: M., P. (Wnioskodawca) oraz P. Sp. z o.o. Celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji ... osób dorosłych zamieszkałych na terenie P., P. (Wnioskodawca) i M. Wsparcie finansowe w postaci "bonu na szkolenie" skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na:

 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • kursach umiejętności zawodowych,
 • studiach podyplomowych,
 • szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych.

Poziom dofinansowania udzielony jednemu uczestnikowi projektu w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć:

 1. ...
 2. ...

Wartość bonu na szkolenie (kwota dofinansowania pojedynczej zamkniętej formy wsparcia dla uczestnika projektu) nie może być niższa niż 85% ceny zakupu danej usługi szkoleniowej.

Uczestnik będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości 12% łącznej wartości udzielonego wsparcia.

W ramach pojedynczego projektu zostanie zawarta umowa o przyznanie bonu szkoleniowego pomiędzy uczestnikiem projektu a Wnioskodawcą - operatorem bonu oraz umowa trójstronna o realizację usługi szkoleniowej pomiędzy uczestnikiem projektu, operatorem i instytucją szkoleniową. Uczestnik projektu zobowiązany zostanie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 12% wartości usługi szkoleniowej na rachunek bankowy operatora. Rozliczenie usługi będzie odbywało się w systemie zaliczkowo-refundacyjnym. Zaliczka w wysokości 50% dofinansowania wpłacana będzie na konto instytucji szkoleniowej na podstawie faktury, w której operator wskazany jest jako odbiorca (płatnik). Refundacja w wysokości pozostałej kwoty dofinansowania przekazywana jest na konto wskazane przez uczestnika projektu na podstawie oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty przez uczestnika projektu po zakończeniu usługi szkoleniowej, dostarczeniu kopii certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów i dokonaniu przez uczestnika projektu oceny usługi w Bazie Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie stanowi dla uczestników projektów „Z.” pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W obu projektach mogą brać udział także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które składają dodatkowe oświadczenie o pomocy publicznej, w którym oświadczają, że szkolenie o dofinansowanie którego się ubiegają, nie wiąże się z prowadzoną działalnością.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przekazane uczestnikom projektu wspófinansowanego ze środków europejskich, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, świadczenia w postaci częściowo sfinansowanego szkolenia oraz refundacji poniesionych kosztów na szkolenie, stanowić będą przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie jednak wartość środków pieniężnych stanowiących zwrot poniesionych przez uczestnika kosztów – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy.

Z ww. przepisu – jak wyżej wspomniano – wynika bowiem, że zwolnieniem objęte są jedynie świadczenia finansowe/pieniężne, które Wnioskodawca wypłaci bezpośrednio uczestnikom projektu, tj. jako zwrot uprzednio poniesionych przez tych uczestników wydatków na szkolenie.

Ponieważ Wnioskodawca zapewnia tym uczestnikom również świadczenia inne niż finansowe/pieniężne, w formie sfinansowania kosztów szkolenia (czyli dofinansowania, które zostanie przekazane na rachunek bankowy organizatora kształcenia), to wartość tych świadczeń nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca (jako podmiot w imieniu którego podpisane są umowy o dofinansowanie z uczestnikami projektu i jako podmiot zobowiązany do przekazania świadczeń wynikających z tych umów) - będzie zobowiązany zatem - stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - sporządzić dla uczestników ww. projektu informację PIT-8C, w której należy wykazać wartość świadczeń niepieniężnych, jakie otrzymają w danym roku podatkowym, chyba że zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.