0115-KDIT1-3.4012.746.2018.1.BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.:„X” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.:„X.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. (Dz.U. Nr 6, poz. 49), jest akademicką uczelnią publiczną. Uniwersytet posiada osobowość prawną. Uniwersytet działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”;
 2. innych ustaw;
 3. statutu.

Misją Uniwersytetu jest:

 1. Kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów i doktorantów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz państwa polskiego oraz społeczności regionalnych i lokalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia;
  2. badaniach naukowych;
 10. wspieranie naukowej i zawodowej kariery absolwentów Uniwersytetu.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem VAT. Uniwersytet jest partnerem współrealizującym projekt z X ubiegającą się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu pt. „X” w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podziałanie 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Osi priorytetowej II - X (dalej „projekt”). Działania w ramach projektu będą podejmowane we współpracy z X oraz Grupą X – X na podstawie zawartych porozumień ramowych i umów o wspólnej realizacji projektu.

Głównym celem strategicznym projektu jest (...).

Celami szczegółowymi są:

 1. Monitoring i ograniczenie (...). W wyniku testowania alternatywnych (...).
 2. Ochrona (...) przed (...) zagrożeniami (w tym głównie przed (...)). Zakłada się wzrost liczby (...), a także znaczące ograniczenie (...).
 3. Rehabilitacja i przywracanie (...). Udzielana będzie (...).
 4. Zbiór danych z zakresu (...). Oczekuje się, że efektem (...).

W ramach projektu Uniwersytet zakupi m.in. sprzęt medyczny i materiały potrzebne podczas (...), usługi weterynaryjne i lekarstwa, przenośne izolatki, (...), paliwo, specjalistyczny samochód z przyczepą do transportu (...). Uniwersytet będzie dokonywał transmisji z nadajników satelitarnych, realizował loty patrolowe dronem, analizy posekcyjne, a także przygotuje i poprowadzi wydarzenia edukacyjne oraz przygotuje raporty z monitoringu (...).

Korzyści merytoryczne/finansowe dla Uniwersytetu wynikające z realizacji projektu to publikacje, raporty, opracowania, środki na utrzymanie części sprzętu i wydatki materiałowe.

Dokonywane zakupy nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto, wyniki badań uzyskane w ramach projektu nie będą przedmiotem sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie partnerom prowadzonych prac badawczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Uniwersytet prawidłowo stosuje zapisy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, kwalifikując VAT naliczony jako niepodlegający odliczeniu i zwrotowi?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Uniwersytet stoi na stanowisku, że w ramach projektu pn.:„X” nie występuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Koszty związane z realizacją ww. projektu mogą być wyodrębnione w systemie księgowym i będzie można jednoznacznie wskazać oraz stwierdzić, że nie są one powiązane z czynnościami opodatkowanymi. Wyniki badań uzyskane w ramach projektu nie będą przedmiotem sprzedaży.

Uniwersytet będzie kwalifikował VAT naliczony od dokonanych zakupów w projekcie, jako VAT niepodlegający odliczeniu na mocy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.