0115-KDIT1-3.4012.593.2018.1.BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2018 r. (data wpływu 7 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie planuje przystąpić do realizacji zadania pod nazwą X. Będzie ono realizowane pod warunkiem uzyskania finasowania w ramach projektu grantowego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie zaangażowany do realizacji animator- edukator, który będzie organizował zajęcia , warsztaty i wycieczki dla grupy od 15 do 40 osób zróżnicowanej wiekowo - odbywającej zajęcia jednocześnie dzieci, młodzieży dorośli, w tym seniorzy. Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie procedury rekrutacyjnej. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną, uwzględniającą kanały tradycyjne (ogłoszenie na tablicy informacyjnej) i internetowe, w czasie której zostaną podane jej zasady. W trakcie rekrutacji pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. Zostanie utworzona również lista rezerwowa uczestników. Podstawowe kryteria rekrutacji: wiek w tym przynależność do grupy defaworyzowanej oraz wykluczonych. Zakłada się udział w projekcie 5 osób z grupy defaworyzowanej 50+. W ramach wspólnej aktywności spędzania wolnego czasu uczestnicy w sposób ciekawy, innowacyjny będą poznawali historię i kulturę rybołówstwa obszaru Gminy ..., a przede wszystkim uczyć się będą, budowania wzajemnych relacji, opartych na poszanowaniu osoby młodszej i starszej, mądrego rozwiązywania konfliktów, planowania pracy i podziału ról w wyznaczonych zadaniach. Zajęcia będą się odbywały przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin każdego dnia od sierpnia do września 2018 r. W miesiącu sierpniu 20 dni po 8 godz. razem 160 godz. oraz we wrześniu 20 dni po 8 godz. razem 160 godz. łącznie 320 godz. Uczestnicy projektu podczas warsztatów i zajęć będą wspólnie zdobywać wiedzę na temat początków rybołówstwa, planuje się odwiedzenie Gospodarstwa Rybackiego w X poznanie sprzętu i tradycji rybołówstwa, poznanie historii Gospodarstwa Rybackiego w . Odbywać się będą również prelekcje na temat hodowli ryb, poznawanie środowiska wodnego i jego znaczenie dla ludzkości. Planuje się wycieczkę po stawach i lasach położonych na terenie Lasów Państwowych Gospodarstwa Rybackiego X. Efektem pracy uczestników będzie stworzenie i napisanie wspólnej legendy o rybołówstwie, która będzie promowała tereny obszaru LGD X. Zajęcia będą odbywały się w udostępnionych prze Gminę pomieszczeniach w ..., w plenerze. Projekt będzie promowany na Facebooku oraz na stronie Stowarzyszenia X. Stowarzyszenie na niektóre wydatki opisane powyżej otrzyma faktury VAT zawierające podatek od towarów i usług naliczony. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja zadania nie wiąże się z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi. Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwało żadnych odpłatności z tego tytułu. Nie będzie prowadzona sprzedaż biletów, nie będą pobierane opłaty za wstęp. W trakcie zadania nie będzie prowadzona żadna inna sprzedaż (np. napoje, gastronomia itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatek od towarów i usług zawarty w nabywanych przez Stowarzyszenie towarach i usługach, w związku z realizowanym zadaniem, będzie podlegał odliczeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT zawarty w cenie zakupu towarów i usług związanych z realizowanym projektem nie będzie podlegał odliczeniu i będzie stanowić ekonomiczny ciężar Stowarzyszenia, przez co może zostać uznany za koszt kwalifikowalny przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Nie występuje bowiem związek określony w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług tj. związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Dodatkową przesłanką jest też fakt, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a tylko takiemu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, lub całkowite odzyskanie podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – poniesione wydatki w ramach projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym oraz Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, to Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotowym projektem, gdyż nie został spełniony warunek, o którym w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie będzie również przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w przywołanym rozporządzeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.