0115-KDIT1-3.4012.396.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 29 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 23 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT.

Gmina realizuje projekt inwestycyjny pn. „...”, dalej zwany: „Projektem”.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Numer i nazwa osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RP...09.00.00, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Numer i nazwa Działania: RP....09.03.00 Infrastruktura edukacyjna; Numer i nazwa Poddziałania: RP....09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej; Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres przedsięwzięcia realizowany będzie w 5 szkołach podstawowych w Gminie :

  • Szkoła Podstawowa w ..,
  • Szkoła Podstawowa im. ... w ...,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w ...,
  • Szkoła Podstawowa im. ... w ...,
  • Szkoła Podstawowa im. ... w ... .

Przedmiotem Projektu jest wyposażenie sal lekcyjnych pięciu wyżej wymienionych szkół podstawowych w sprzęt, głównie do nauki zajęć informatycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych wraz z oprogramowaniem i sprzętem sieciowym. Projekt obejmuje doposażenie szkół w pomoce naukowe do nauki przedmiotów kształcących w dziedzinach kompetencji kluczowych. Interesariuszami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież - nauczyciele, personel placówki objętej projektem, rodzice, instytucje i firmy współpracujące ze szkołą.

Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO ... 2014-2020, Działanie 9.3 Infrastruktura Edukacyjna, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Celem Poddziałania jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów, w tym wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Celem realizacji Projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia ogólnokształcącego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina poprzez usunięcie braków w zakresie wyposażenia w niezbędny we wzmacnianiu kompetencji kluczowych uczniów sprzęt dydaktyczny. Celem jest również poszerzenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości nauczania w zakresie kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych i języków obcych. Wśród celów znajduje się także zapewnienie funkcjonalnej infrastruktury dydaktycznej, spełniającej poprzez zastosowane rozwiązania wysoką efektywność energetyczną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji Projektu.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. ), zwanej dalej: „ustawą” lub „ustawą o VAT”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przywołanych przepisów prawa wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd.. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy Zasadniczym celem Projektu jest poprawa warunków oraz rozwój kształcenia ogólnokształcącego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina poprzez usunięcie braków w zakresie wyposażenia w niezbędny we wzmacnianiu kompetencji kluczowych uczniów sprzęt dydaktyczny. Gmina realizując zatem przedmiotowy Projekt działa w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu ustawy o VAT, nie zaś jako podatnik VAT. Projekt jest realizowany na cele działalności oświatowej wykonywanej przez Gminę stanowiącej działalność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. W zakresie działalności oświatowej Gmina nie działa w charakterze podatnika VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Nabyte w ramach Projektu towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, wobec czego nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, tym samym Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu towarów i usług nabytych na cele realizacji Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.