0115-KDIT1-3.4012.339.2018.1.APR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu dot. rewaloryzacji parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „R.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 sierpnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „R.”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 29 maja 2017 r. Szkoła Policealna podpisała umowę o dofinansowanie projektu „R.” Nr .... w ramach Osi Priorytetowej 5 „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” Działanie 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Wnioskodawcą projektu jest Województwo, podmiotem realizującym jest Szkoła Policealna. W ramach projektu będą wykonane:

  • budowa zjazdu komunikacyjnego,
  • przebudowa istniejących nawierzchni boisk polegająca na likwidacji nawierzchni asfaltowych na boisko rekreacyjne o nawierzchni trawiastej,
  • system nawodnienia (6 stref podlewania o odmiennym zagospodarowaniu botanicznym),
  • nasadzenie drzew, krzewów liściastych i iglastych, oznaczenie tabliczkami, założenie trawników.

Celem głównym projektu jest stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie ... poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły. Projekt wspiera konieczność ochrony różnorodności i bogactwa środowiska przyrodniczego województwa. Rewaloryzacja parku na terenie posesji umożliwi realizację planów szkoły w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców ....ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Oznaczone tabliczkami rośliny chronione lub lecznicze będą pełnić rolę pomocy dydaktycznej. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystano również istniejące nasadzenia oraz ogród zielarski. Właścicielem projektu po zakończeniu jego realizacji będzie Wnioskodawca. Po zakończeniu projektu, w trakcie jego trwałości, projekt będzie zarządzany przez podmiot realizujący – Szkołę Policealną.

W przedstawionej sytuacji nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy szkoła ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu, a tym samym uznanie podatku jako wydatek niekwalifikowany?

Zdaniem Wnioskodawcy, od realizowanej inwestycji, która polegać będzie na rewaloryzacji parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy szkole, która ma służyć stworzeniu skutecznego mechanizmu ochrony bioróżnorodności w województwie, poprzez rewaloryzację parku znajdującego się na posesji szkoły oraz wspierać konieczność ochrony różnorodności i bogactwa środowiska przyrodniczego województwa i umożliwi realizację planów szkoły w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców ...ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży i jednocześnie oznaczone tabliczkami rośliny chronione lub lecznicze będą pełnić rolę pomocy dydaktycznej, szkoła nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego, ponieważ nie będzie dokonywała żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług związanych z przyznaniem środków na realizację tego zadania. W przedstawionej sytuacji nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji inwestycji. Jednocześnie wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowalne, gdyż nie ma prawnej możliwości ich odzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wynika z wniosku - zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Ponadto Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot podatku, gdyż z wniosku wynika, że opisane środki nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.