0115-KDIT1-2.4012.781.2018.2.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z utrzymaniem trwałości projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.) uzupełnionym w dniach 19 października i 4 grudnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 19 października i 4 grudnia 2018 r o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. ...

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Szpital jest realizatorem projektu pn. ..., który realizowany jest zgodnie z umową Nr ...z dnia 13 września 2017 r. wraz z jej zmianami zawartą pomiędzy Województwem, zwanym w umowie „Samorządem Województwa”, a Powiatem, zwanym w umowie „Beneficjentem”. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach Osi i priorytetowej 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.1 - „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Poddziałanie 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”. Całkowita wartość projektu wynosi ... zł, wydatki kwalifikowane ... zł, dofinansowanie projektu ... zł tj. ...% wydatków kwalifikowanych projektu, wkład beneficjenta stanowi ... zł tj. 19,10% kwoty wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji inwestycji ustalono następująco:

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 28 kwietnia 2017 r.,

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji: 23 stycznia 2018 r.,

zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2018 r.

Beneficjentem środków jest Powiat, który jest jedynym 100% udziałowcem Szpitala. Właścicielem istniejącego budynku Szpitala, który jest przebudowywany i rozbudowywany w ramach realizowanego projektu jest Beneficjent środków - Powiat, który po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia przekaże przedmiotowe zasoby w nieodpłatne używanie na podstawie umowy Szpitalowi. Nabyte zasoby w ramach projektu będą zarządzane i utrzymywane przez Szpital. Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją w toku. Pozwolenie na budowę nr z dnia 14 grudnia 2009 r. zostało wydane dla inwestora - Szpital (data pierwszego wpisu do dziennika budowy – 23 maja 2011 r.). Pozwolenie to zostało zmienione decyzją nr z dnia 27 lutego 2017 r., Inwestor - Powiat, inwestycja: Przebudowa i rozbudowa ..., dz. nr ...,. Inwestycja składa się z części budowlanej oraz części zakupowej. Inwestycja budowlana polega na pełnej modernizacji istniejącego budynku w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i budowlanej, łącznie z wymianą pokrycia dachowego. Część zakupowa obejmuje wymianę sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia zmodernizowanych pomieszczeń Szpitala. Sprzęt medyczny stanowi ostatni niezbędny element wyposażenia pracowni endoskopii, co przyczyni się do zwiększenia jakości terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Wykonywane prace remontowe podyktowane są koniecznością dostosowania Szpitala do rosnących wymagań jakościowych oraz wymogów technologicznych właściwych dla obiektów opieki zdrowotnej. Głównym celem Projektu jest poprawa warunków pobytu pacjentów na oddziale oraz warunków pracy personelu medycznego oddziału, ograniczenie, społecznych nierówności w dostępie do usług zdrowotnych poprzez poprawę jakości i dostępności do usług medycznych w Szpitalu. Cele szczegółowe Projektu:

 • poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez Szpital;
 • zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych w celu zmniejszenia liczby osób oczekujących na zabiegi;
 • zwiększenie oferty świadczonych zabiegów;
 • lepsze diagnozowanie przypadków chorobowych a także szybsze stawianie diagnozy;
 • skrócenie czasu hospitalizacji poprzez zmniejszenie powikłań epidemiologicznych;
 • poprawa warunków przebywania pacjentów w Szpitalu;
 • zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej;
 • zaspokojenie potrzeb pacjentów, którzy do tej pory zmuszeni byli wyjeżdżać do innych szpitali;
 • poprawa stanu technicznego pomieszczeń Szpitala;
 • zmniejszenie ogólnych kosztów opieki medycznej; poprawa warunków pracy lekarzy i pracowników służby zdrowia.

Zadania będzie realizował realizator projektu – Szpital. Z uwagi na specyfikę Projektu, należy wskazać, że nabyte zasoby będą zarządzane i utrzymywane przez Szpital, której jedynym właścicielem jest Powiat. Po zakończeniu inwestycji w Szpitalu nastąpi:

 • poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez szpital;
 • zwiększy się liczba wykonywanych procedur medycznych w celu zmniejszenia liczby osób oczekujących na zabiegi;
 • zwiększy się oferta świadczonych zabiegów;
 • nastąpi lepsze diagnozowanie przypadków chorobowych a także szybsze stawianie diagnozy;
 • skrócenie czasu hospitalizacji poprzez zmniejszenie powikłań epidemiologicznych;
 • zostanie zapewniony mieszkańcom regionu dostęp do wysokiej jakości podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej;
 • zostaną zaspokojone potrzeby pacjentów, którzy do tej pory zmuszeni byli wyjeżdżać do innych szpitali;
 • zmniejszy się ogólny koszt opieki medycznej.

Szpital zapewnia ambulatoryjne świadczenia zdrowotne na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddziałem Wojewódzkim w .... Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT (tj. Dz. U. z dnia 24 czerwca 2017 r., poz. 1221) zwolnione są od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Powiat przekaże podmiotowe zasoby na podstawie umowy w nieodpłatne używanie Szpitalowi. Nabyte zasoby w ramach projektu będą zarządzane i utrzymane przez Szpital. Utrzymanie trwałości projektu będzie polegało na zachowaniu w należytym stanie technicznym adaptowanego budynku i zakupionych w ramach Projektu urządzeń. Koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz zakupionego sprzętu będzie ponosił Szpital w ramach kosztów działalności bieżącej, jak dotychczas w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W uzupełnieniu Szpital wskazał, że: wydatki związane z utrzymaniem adaptowanego budynku Szpitala i nabytych urządzeń w okresie trwałości projektu będą wykorzystywane do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o kontrakt z NFZ. Zgodnie z art. 43 ust. l pkt 18 Ustawy o VAT zwolnione są od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. W adaptowanym budynku Szpitala, zgodnie z projektem, znajdował się będzie oddział chirurgiczny (22 łóżka) oraz pododdział geriatryczny oddziału wewnętrznego (6 łóżek) wobec czego będzie on wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej opisanej wyżej (czynności zwolnione od podatku). W sytuacji, gdy budynek Szpitala wraz z nabytymi urządzeniami będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej Szpital będzie w stanie przyporządkować kwoty podatku naliczonego związane bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe Szpitalowi. przysługuje prawo obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w związku z utrzymaniem trwałości projektu pod nazwą ... Nr ... współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo, że jest podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony) od przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu oraz zakupionego sprzętu w związku z realizacją operacji. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust. 6, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powyższy przepis stanowi, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Realizowane przez Powiat zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy i rozbudowy w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala. Natomiast po zakończeniu inwestycji, realizator projektu Szpital zapewnia ambulatoryjne świadczenie usług zdrowotnych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wymienione usługi zgodnie z art. 43 ust. l pkt 18 Ustawy o VAT są zwolnione od podatku VAT w zakresie usług opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne do złożenia przez Powiat wniosku o płatność końcową projektu pn. Nr ...współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.1- „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Poddziałanie 9.1.1- „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż wydatki Szpitala w ramach projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Szpitalowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Nie będzie również Szpitalowi przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie będzie stanowić środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretację wydano przy założeniu, że wydatki związane z inwestycją nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny tj. gdyby, jednak przedmiotowy budynek byłby wykorzystywany do działalności gospodarczej, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.