0115-KDIT1-1.4012.868.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2018 r. (data wpływu 30 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia xxx roku Powiat wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi podlega centralizacji rozliczeń podatku VAT. W wykazie powiatowych jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczenia ww. podatku znajduje się między innymi Powiatowy Zarząd Dróg w xx.

Powiat x w dniu 16 marca xxx r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „xx” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xx na lata 2014-2020.

Usługa objęta projektem jest kompleksową usługą zapewniającą dostęp do oprogramowania, które wykorzystuje przeglądarkę internetową jako interfejs dla użytkownika oraz usługą pozyskania i załadowania zdigitalizowanych danych ewidencji dróg do oprogramowania.

Oprogramowanie, które zostanie uruchomione w ramach projektu zapewnia powszechny dostęp do zasobów cyfrowych w sposób otwarty za pomocą autorskiego ..., dostępnego w internecie oraz za pomocą powszechnie znanych usług xx i xx. Ze zbioru danych mogą korzystać projektanci drogowi, klienci Powiatowego Zarządu Dróg w xx uzyskujący dowolne decyzje (lokalizacja, na zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia i opinie).

... internetowy z prostym, intuicyjnym interfejsem, z możliwością wyświetlenia interfejsu wysokokontrastowego dla niedowidzących lub słabowidzących. Format danych jest formatem jawnym (format ...), a dane będą wykorzystywane do zarządzania drogami oraz przez grupy docelowe. Grupę docelową będą stanowić:

 1. Pracownicy PZD, aktualnie nie posiadający szczegółowej wiedzy o majątku drogowym którym zarządzają;
 2. Obywatele korzystający z usług świadczonych przez PZD;
 3. Projektanci drogowi, aktualnie nie posiadający wiarygodnej informacji o stanie istniejącym zagospodarowania pasa drogowego;
 4. Instytucje i urzędy, które korzystają z zasobów informacyjnych PZD.

System ma charakter usługowy, dostępny jest przez przeglądarkę internetową i realizuje procesy, które ułatwiają codzienną pracę pracownika administracji drogowej. Procesy są realizowane w odpowiednich modułach dziedzinowych. Ponieważ system jest skalowalny, istnieje szybka możliwość rozbudowy systemu.

Dostęp do udostępnionych zasobów odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, która jest niezależna od środowiska, w którym działa.

Projekt zakłada dostęp do systemu z danymi w prywatnej chmurze obliczeniowej, za pomocą przeglądarki internetowej.

Projekt pozytywnie wpłynie na zasadę równości szans i niedyskryminacji, ponieważ z efektów projektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, bez względu na wygląd, niepełnosprawność, płeć, narodowość lub przynależność etniczną, religię lub światopogląd itp.

Projekt ma na celu warunkowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Podjęte zostaną działania w zakresie rozwoju systemów teleinformatycznych, co przyczyni się do podniesienia poziomu konkurencyjności w regionie.

Efektem realizacji projektu będzie sprawnie działająca administracja, wspierająca obywatela i świadcząca wysokiej jakości usługi, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Zapewnione zostaną e-usługi adekwatne do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców. Główną grupą, która na co dzień będzie korzystać z efektów wdrożenia projektu będą pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w xx.

Aktualnie procedury związane z przyjęciem pism, wydaniem zezwoleń/zaświadczeń są realizowane standardową metodą, czyli przyjmowanie i wydawanie dokumentacji w ww. sprawach odbywa się w wersji papierowej. Działania związane z zarządzaniem majątkiem drogowym, sporządzaniem informacji oraz gromadzeniem i udostępnianiem danych zostaną zastąpione wersją elektroniczną. Możliwość znalezienia potrzebnych informacji przez internet i załatwienie spraw w ten sposób, pozwoli na ograniczenie przepływu papierowych dokumentów. Ponadto przeprowadzenie wdrożenie projektu i podjęcie w jego ramach działań w zakresie zebrania danych o infrastrukturze drogowej, umożliwi zarządcy dróg i pracownikom PZD poszerzenie wiedzy na temat posiadanego majątku drogowego, którym na co dzień zarządzają. Wspomoże i ułatwi to ich pracę oraz wykonywanie zadań statutowych.

Przeprowadzenie projektu zwiększy dostępność mieszkańców do informacji posiadanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w xx. Uruchomiony zostanie ... dostępny w internecie oraz siedem e-usług, dzięki którym klienci PZD będą mogli otrzymać potrzebne im dane bez wychodzenia z domu. Nowy system będzie wykorzystywał przeglądarkę internetową jako ... dla użytkownika, zapewni pozyskanie i załadowanie zdigitalizowanych danych o infrastrukturze drogowej. Ogromną korzyścią będzie zaoszczędzenie czasu związanego z otrzymaniem potrzebnej informacji lub dokumentacji.

Ważną grupę docelową projektu stanowią projektanci drogowi, którzy w swojej pracy korzystają z danych posiadanych przez PZD. Dzięki wdrożeniu projektu uzyskają pełną i wiarygodną informację o stanie istniejącym zagospodarowania pasa drogowego. Pozwoli na szybsze załatwianie spraw oraz wyeliminowanie konieczności kontaktów osobistych. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektantów, którzy załatwiają w PZD sprawy związane z wykonywaną przez nich pracą. Dostarczone interfejsy systemu wdrożonego w ramach projektu oraz pozyskanie i załadowane dane referencyjne ułatwią załatwienie spraw związanych z ewidencją drogową, zobrazują oraz zwizualizują stan pasa drogowego dla projektantów opracowujących nowe rozwiązania geometryczne organizacji ruchu na drogach.

W ramach projektu zostaną udostępnione cyfrowo dane Powiatowego Zarządu Dróg w xx. Obecnie żadne z tych danych nie są udostępniane cyfrowo. Udostępnione dane mogą być wykorzystane w analizach GIS (kanały ...), analizach przedprojektowych zagospodarowania pasa drogowego (kanały ..., ..., ...), tworzeniu map oznakowania (kanały ..., ..., ...) dla projektów organizacji ruchu, mapy podkładowe dla aktualizacji ewidencji drogowej w e-usługach. Dane o zagospodarowaniu czy udostępniane mapy będą wykorzystywane przez projektantów i inżynierów drogowych, którzy działają na zlecenie zarządców drogowych, jak i samego Wnioskodawcy.

Dane nie są przeznaczone do komercyjnej eksploatacji. Digitalizacja zasobów i ich udostępnianie ma na celu świadczenie usług w ramach zadań własnych powiatu. Z efektów projektu będą korzystać nieodpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu (lokalny poziom oddziaływania).

Projekt nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.

Na etapie aplikowania wniosku zalecanym załącznikiem jest interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej wydana w przedmiotowym zakresie. Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania, szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu (jeżeli dotyczy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowi x będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „xx” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xx na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowi ... nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn.: „xx” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xx na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, tj. z dnia 15 września 2017 r. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 995) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Są to zadania własne obejmujące między innymi zakresem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w xx jako jednostki organizacyjnej Powiatu xx. Zakres tej jednostki wynika z ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1693) oraz statutu (nadanego uchwałą Rady Powiatu ... z dnia 29 czerwca 2006 r.).

Zakres obejmuje m.in.:

 1. Wykonywanie robót: budowlanych, remontowych, bieżącej konserwacji, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach powiatowych powiatu xx. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i mostów. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg i mostów.
 2. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (zjazdy, przejazdy po drogach publicznych itp.), koordynowanie robót w pasach drogowych, przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronności.
 3. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 4. Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, gospodarki gruntami.
 5. Utrzymanie zieleni (pielęgnacja, nasadzenia) w pasach drogowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych takich jak np.: czynności sprzedaży, wynajmu, dzierżawy.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Usługa objęta projektem jest kompleksową usługą zapewniającą dostęp do oprogramowania, które wykorzystuje przeglądarkę internetową jako interfejs dla użytkownika oraz usługą pozyskania i załadowania zdigitalizowanych danych ewidencji dróg do oprogramowania. Dane nie są przeznaczone do komercyjnej eksploatacji. Digitalizacja zasobów i ich udostępnianie ma na celu świadczenie usług w ramach zadań własnych powiatu. Z efektów projektu będą korzystać nieodpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy Powiatu (lokalny poziom oddziaływania). Projekt nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym i w związku z tym, iż nabywane towary i usługi, wynikające z realizacji ww. projektu, nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur związanych z projektem. A zatem podatek VAT naliczony wynikający z tych faktur można uznać w całości za wydatek kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w oparciu o powołane przepisy prawa prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Nie zostały bowiem spełnione warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż jak wskazano, towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.