0115-KDIT1-1.4012.804.2018.1.IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 7 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z planowaną realizacją zadania pn. „B.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z planowaną realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat X. będzie składał wniosek o przyznanie dofinansowania na zadanie pn. „B.” , polegające na „P.”. Celem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi, która usprawni transport lokalnej społeczności oraz usprawni komunikację i zwiększy atrakcyjność turystyczno-inwestycyjną miejscowości. Przebudowany odcinek drogi udogodni dojazd do nowo wybudowanej filii bibliotecznej w J. Przewidywane przedsięwzięcie jest kontynuacją przebudowywanej DR nr X. umożliwi bezpieczne dojście konduktów pogrzebowych do lokalnego cmentarza. Planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na kształtowanie przestrzeni publicznej, zagospodarowane zostaną istniejące przystanki, a ciągi piesze zostaną połączone we wspólną jedną całość.

Dzięki poprawie stanu technicznego nawierzchni ww. drogi poprawią się warunki drogowe i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji drogi oraz obniżenia dotychczas ponoszonych nakładów finansowych związanych z utrzymaniem przedmiotowego odcinka drogi.

Ochrona środowiska ze względu na turystyczny charakter Powiatu X zwanego „Y” jest priorytetowa. Całość wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich.

Powiat X będący jednostką samorządu terytorialnego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług spełnia następujące przesłanki:

  • jest organem władzy publicznej,
  • działa w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji, których został powołany,
  • nie działa na podstawie zawartych umów cywilnoprawych.

Powiat działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 995). Powiat X. nie prowadzi działalności gospodarczej.

Powiat X. nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT na podstawie ustawy od podatku od towarów i usług – nie może obniżyć VAT należnego o VAT naliczony - nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ nie ma sprzedaży opodatkowanej z przedmiotu projektu.

Powiat X., będący jednostką samorządu terytorialnego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie jest uznawany na podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat X. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Czy Powiat X. ma możliwość odzyskania VAT w związku z realizacją (zdarzenia przyszłego) projektu typu: „B.”, polegającego na „P.”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania kosztów podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ w ramach projektu nie występuje sprzedaż opodatkowana związana z przedmiotem projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w oparciu o powołane przepisy prawa prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Nie zostały bowiem spełnione warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż jak wskazano, usługi nabywane w ramach projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w przywołanym rozporządzeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.