0115-KDIT1-1.4012.447.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w odniesieniu do realizowanego projektu, istnieje możliwość odzyskania przez szpital podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „D.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wojewódzki Szpital Zespolony działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - świadczy usługi medyczne .

W dniu 21 grudnia 2017 r. podpisał umowę z Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia na dofinansowanie projektu pn. „D.” - nr xx w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - infrastruktura ratownictwa medycznego. Projekt jest finansowany w 85,00% ze środków POIS, a w 15,00% ze środków własnych.

Realizowany projekt ma na celu wzmocnienie infrastruktury, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym xx w zakresie ratownictwa medycznego poprzez:

  1. dostosowanie zasobów sprzętowych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w xx do obecnych wymagań i rosnącego zapotrzebowania na usługi ratownictwa medycznego w regionie,
  2. dysponowanie odpowiednim, nowoczesnym i charakteryzującym się wysoką jakością sprzętem medycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w xx,
  3. właściwy stan technicznych sprzętu medycznego, z którego korzysta Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w xx,
  4. dysponowanie sprzętem medycznym pozwalającym na bardziej kompleksową, skuteczniejszą i precyzyjniejszą diagnostykę pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w xx, w tym pacjentów przebywających w obszarze wstępnej intensywnej terapii na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z POIŚ 2014-2020, Szpital złożył pisemne oświadczenie, iż zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania w całości bądź w części w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług.

Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1, pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług.

W 2016 roku (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła xxx zł, w tym:

Sprzedaż usług zwolnionych z podatku - xx zł,

Sprzedaż usług opodatkowanych stawką 8% i 23% xx zł,

Sprzedaż usług, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - xx zł.

W 2017 roku (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła xx,-zł, w tym:

Sprzedaż usług zwolnionych z podatku - xx zł,

Sprzedaż usług opodatkowanych stawką 8% i 23% xx zł,

Sprzedaż usług, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - xx zł.

W 2018 roku (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7 za okres styczeń - maj) sprzedaż ogółem wyniosła xx zł, w tym:

Sprzedaż usług zwolnionych z podatku - xx zł,

Sprzedaż usług opodatkowanych stawką 8% i 23% xx zł,

Sprzedaż usług, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca -xx zł.

Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej. Ponadto Szpital prowadzi działalność dodatkową - opodatkowaną wykorzystując działy i komórki pomocnicze Szpitala. Dodatkowa działalność to m.in.: pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%), usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 23%), dzierżawa pomieszczeń, miejsc parkingowych (stawka VAT 23%), usługi ksero (stawka VAT23%).

W związku z powyższym Szpital odlicza strukturą podatek naliczony od podatku należnego, od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.

Projekt pn. „D.” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu, istnieje możliwość odzyskania przez szpital podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT o kwotę podatku naliczonego. W związku z przyznanym Szpitalowi dofinansowaniem za środków POIS 2014-2020 na realizację projektu pn. „D.” Szpital nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowany. Usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług i dlatego Szpital nie nalicza i nie odprowadza podatku należnego z tytułu sprzedaży i nie może odliczyć podatku naliczonego, który w efekcie zwiększa koszt zadania inwestycyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 ze zm.), wskazano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia wskazany został katalog środków, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Otrzymanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że o ile – jak wynika ze złożonego wniosku – realizowany projekt służy wyłącznie wykonywaniu działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, to Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, z uwagi na fakt, że nie został spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem brak jest związku dokonanych w ramach projektu zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawcy nie przysługuje także prawo do zwrotu podatku naliczonego, ponieważ dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie prawo do odzyskania kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego we wniosku projektu, interpretacja nie rozstrzyga natomiast pozostałych kwestii zawartych we wniosku, w tym m.in. sposobu opodatkowania czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę. Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, z którego wynika, że opisany projekt będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.