0115-KDIT1-1.4012.440.2018.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pt. „Z.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pt. „Z”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet jest uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Uczelni jest: kształcenie studentów i kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług naukowych i inne.

Koszty działalności Uczelni pokrywane są z dotacji z budżetu państwa, przychodów własnych uzyskiwane za świadczone usługi edukacyjne, przychodów własnych uzyskiwanych za usługi badawcze, przychodów własnych uzyskiwanych z tytułu najmu pomieszczeń i inne.

W ramach konkursu w Uniwersytecie, na podstawie umowy realizowany jest projekt badawczy Nr ... pt. „Z.”.

W dniu 23 września 2016 r. została podpisana Umowa Konsorcjum na realizację projektu „Z.”. Członkami Konsorcjum jest 9 jednostek, w tym 5 jednostek naukowych i 4 partnerów przemysłowych.

Dla każdego członka Konsorcjum, w tym również dla Uniwersytetu, lider przekaże środki finansowe potrzebne do realizacji poszczególnych zadań projektu badawczego (zgodnie z postanowieniami umowy Konsorcjum).

Projekt ma na celu opracowanie podstaw metodycznych dla współczesnej polskiej hodowli pszenicy x. X. odmiany tego zboża są od lat oczekiwane zarówno przez hodowców, jak i rolników, dystrybutorów materiału siewnego oraz przemysł płodów rolnych. Koncepcja tworzenia x. odmian pszenicy sięga lat 60-tych XX wieku, ale przez dziesięciolecia nie uzyskiwano oczekiwanych efektów. Sytuacja uległa zmianie na początku drugiej dekady XXI wieku, kiedy zarejestrowano w Europie pierwsze odmiany x. pszenicy. Jakkolwiek ich efektywność nie jest w pełni zadowalająca, ale od tego czasu w Europie prowadzone są szeroko zakrojone programy zmierzające do wyhodowania nowych odmian pszenicy m., bazującej na naturalnych mechanizmach biologii kwitnienia.

Polskie spółki hodowlane, chcąc utrzymać swoją konkurencyjną pozycję na rynku nasiennym pszenicy ozimej muszą w szybkim tempie uruchomić, a właściwie reaktywować, zaniechane 20-30 lat temu, własne projekty wyhodowania polskich odmian pszenicy x. Stworzenie konkurencyjnych programów hodowli, po wielu latach, gdy prace hodowlane były zaniechane, jest możliwe pod warunkiem szerokiego wykorzystania nowoczesnych metod badawczych.

W ramach projektu realizowanych jest 5 zadań (WP):

 1. Charakterystyka genotypów pszenicy pod względem ich przydatności jako komponentów rodzicielskich mieszańców h.,
 2. Uzyskanie wartościowych komponentów rodzicielskich mieszańców x.,
 3. Narzędzia molekularne wspomagające uzyskiwanie mieszańców x. pszenicy,
 4. Ocena potencjału i przydatności narzędzi molekularnych dla hodowli pszenicy x.,
 5. Zdiagnozowanie potencjalnych korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających z wprowadzenia odmian mieszańcowych pszenicy do gospodarstw rolnych i na rynek.

Projekt badawczy obejmuje 2 fazy:

 • faza A - badawcza - w skład, której wchodzą zadania WP1 do WP4,
 • faza B - przygotowanie do wdrożenia - zadanie WP5.

Faza B realizowana będzie przez podmioty posiadające zdolność do zastosowania w działalności gospodarczej rozwiązań będących wynikiem realizacji projektu.

Uniwersytet uczestniczy w realizacji tylko jednego zadania - WP1, które ma charakter typowo badawczy. Celem WP1 jest scharakteryzowanie aktualnie dostępnych genotypów pszenicy pod kątem ich potencjalnej przydatności w planowanych programach hodowlanych o charakterze komercyjnym.

W projekcie nie przewidziano fazy wdrożeniowej, gdyż typowy program hodowli nowej odmiany to 10-15 lat i w planowanym okresie trwania projektu wdrożenie jego efektów byłoby nierealne. Z drugiej strony, zakończenie sukcesem planowanych prac badawczych i przedwdrożeniowych, może pozwolić w perspektywie czasowej ok. roku 2030 na wyhodowanie i zarejestrowanie nowych odmian pszenicy x., które mogą być źródłem przychodu - głównie dla spółek hodowlanych, które wdrożą opracowane rozwiązania metodyczne.

Ze względu na trudny do przewidzenia efekt planowanych badań, Umowa Konsorcjum nie zapewnia żadnemu z wykonawców praw własności (przychodów) przyszłych odmian x., ale gwarantuje każdemu z uczestników prawo do zgłaszania patentów i innych form ochrony własności przemysłowej, proporcjonalnie od wkładu pracy i uzyskanych efektów. Korzystanie z prawa własności intelektualnej lub innych dóbr niematerialnych pozostaje w gestii członków konsorcjum, którzy daną wartość wytworzyli (o ile odrębne umowy między członkami konsorcjum nie będą stanowiły inaczej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uczelni przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług nabywanych i wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu towarów i usług nabywanych i wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego projektu.

Projekt ma na celu opracowanie podstaw metodycznych dla współczesnej hodowli polskiej pszenicy x. W projekcie przewidziano dwie fazy, fazę A - badawczą oraz fazę B -przygotowanie do wdrożenia. Uniwersytet uczestniczy w realizacji tylko jednego zadania, które ma charakter typowo badawczy.

W projekcie nie przewidziano fazy wdrożeniowej, gdyż typowy program hodowli nowej odmiany to 10-15 lat i w planowanym okresie trwania projektu wdrożenie jego efektów byłoby nierealne.

Ze względu na trudności do przewidzenia efektów planowanych badań umowa Konsorcjum nie zapewnia żadnemu z wykonawców praw własności do przyszłych odmian x.

Wyniki projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych lecz będą szeroko i nieodpłatnie rozpowszechniane podczas konferencji naukowych, w formie publikacji w czasopismach naukowych i technicznych, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencji otwartego dostępu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm.) prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia podatku VAT naliczonego przysługuje o ile zakup dokonywany jest w związku z obecnie prowadzoną lub planowaną działalnością opodatkowaną.

Mając powyższe na uwadze Uniwersytet stoi na stanowisku, że Uczelni nie przysługuje prawo od odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących zakupu realizowanych w ramach projektu, gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile – na co wskazują okoliczności przedstawione we wniosku – nabyte towary i usługi w ramach realizacji ww. Projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych (będą szeroko i nieodpłatnie rozpowszechniane podczas konferencji naukowych, w formie publikacji w czasopismach naukowych i technicznych, za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencji otwartego dostępu), to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi zakupami.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.