0115-KDIT1-1.4012.422.2017.1.JP | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi i wykonane remonty związane z realizacją projektu w budynkach mieszkalnych?
Czy Spółdzielnia ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego, którą przypisano czynnościom opodatkowanym (ustaloną do powierzchni lokali użytkowych dla każdego budynku odrębnie)?
0115-KDIT1-1.4012.422.2017.1.JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu 10 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2017 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT (najem lokali użytkowych, dzierżawy terenów, ścian budynków pod reklamy) oraz działalność zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 w zakresie czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędącymi członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie pobieranych opłat od osób ww. między innymi na:

 • eksploatację i utrzymanie lokali,
 • fundusz remontowy.

Pobierane opłaty pokrywają koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania jak również koszty odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, który to odpis obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia posiada w zasobach 68 budynków o powierzchni 132.084,38 m2, w tym 63 budynki mieszkalne o powierzchni 124.572,92 m2 oraz 5 budynków użytkowych i technicznych o powierzchni 7.511,46 m2 z tego 1.106,13 m2 to lokale o innym przeznaczeniu (garaże i biura). Spółdzielnia złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w xxx wniosek o dofinansowanie do planowanych nakładów w wysokości 50% ze środków UE projektu na „xx”, w ramach osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007 - 2013.

Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Spółdzielnia podpisała stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu. Projekt polega na wykonaniu robót termomodernizacyjnych mających na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków. Prace związane z realizacją ww. projektu podzielone były na poszczególne rodzaje robót:

Zadanie 1 - docieplenie stropodachów.

Wykonanie dociepleń stropodachów polegało na wdmuchnięciu do przestrzeni stropodachu, nad ostatnią kondygnacją budynku, warstwy docelowej o grubości 15 cm z granulatu wełny mineralnej. W koszcie wykonania dociepleń przewidziano wykonanie niezbędnych remontów kominów. Roboty związane z dociepleniem ww. metodą wykonano w 41 budynkach mieszkalnych, w tym w 5 budynkach są lokale użytkowe, które nie korzystają z klatek schodowych (posiadają niezależne wejścia).

Zadanie 2 - montaż okien piwnicznych.

Ma na celu wymianę starych drewnianych okienek piwnicznych na energooszczędne z PCV dotyczy tylko lokali mieszkalnych, pralni, suszami.

Zadanie 3 - remont logii.

Remont płyt balkonowych polega na rozbiórce starej posadzki, wykonaniu nowej warstwy izolacyjnej, wylaniu nowej posadzki betonowej, wykonaniu nowej obróbki blacharskiej, wykonaniu nawierzchni balkonu wraz z cokołem z terakoty mrozoodpornej typu gres, naprawie czół balkonów oraz ubytków na sufitach i ścianach logii.

Zadanie 4 - remont sieci domofonowej.

W ramach zadania wymieniono sieć domofonową z analogicznej na cyfrową. Wymieniono kasety domofonowe na panel kaset wyposażonych w system odczytu kluczy elektronicznych. Te kasety są wyposażone w system niezależnego źródła zasilania niezbędne w przypadku zaniku prądu dla podtrzymania pracy instalacji.

Zadanie 5 - montaż czujników ruchu na klatkach schodowych i wiatrołapach.

Zadanie to umożliwi osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej poprzez racjonalizację oświetlenia klatki schodowej i wiatrołapu.

Wydatki związane z projektem Spółdzielnia finansuje środkami funduszu remontowego. Studium wykonalności projektu obejmuje koszty kwalifikowane brutto (łącznie z podatkiem VAT). Spółdzielnia nie obniża podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z faktur za wykonane usługi i remonty związane z realizacją projektu w 36 budynkach mieszkalnych, które nie posiadają lokali użytkowych, natomiast w pozostałych 5-ciu budynkach ustalono dla każdego budynku proporcję powierzchni lokali użytkowych do powierzchni ogółem łącznie z powierzchnią przynależną danego budynku. Proporcje powierzchni zajmowane przez lokale inne niż mieszkalne w budynkach były podstawą ustalenia kwoty VAT jaką Spółdzielnia odliczyła od podatku należnego. Takie ustalenie proporcji VAT zastosowano dla Zadania 1, pozostałe zadania dotyczyły lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi i wykonane remonty związane z realizacją projektu w budynkach mieszkalnych?

Czy Spółdzielnia ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego, którą przypisano czynnościom opodatkowanym (ustaloną do powierzchni lokali użytkowych dla każdego budynku odrębnie)?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi i wykonane remonty związane z realizacją projektu w 36 budynkach mieszkalnych (dotyczy zadania nr 1 ) ponieważ zakupy te są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy.

W pozostałych 5 budynkach mieszkalnych, w których łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 9.533,00 m2 w tym lokali użytkowych 1.441,27 m2 ustalono proporcje powierzchni dla każdego budynku odrębnie. Tak wyliczone proporcje posłużyły do pomniejszenia kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, do których Spółdzielni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego(art. 90 ust. 2 ustawy).

W tej sprawie została wydana interpretacja ... z dnia 15 stycznia 2015 r. jednak Urząd Marszałkowski zobowiązał do uzyskania pisemnej interpretacji na koniec okresu trwałości Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zasady ustalania proporcji zostały określone w art. 90 ust. 4-10 ustawy.

Wskazać należy, iż stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. – w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, ze proporcja ta wynosi 0%

Ww. przepis do 31 marca 2011 r. miał następujące brzmienie: w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

 1. przekroczyła 98 % – podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;
 2. nie przekroczyła 2 % – podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

W świetle ust. 4 ww. artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 3 określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w przypadku budynków mieszkalnych, w których nie ma lokali użytkowych, Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Natomiast w odniesieniu do budynków, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, uznać należy, że wydatki poniesione na realizację robót w ramach Zadania 1 (docieplenie stropodachów) związane są zarówno z czynnościami opodatkowanymi (dającymi prawo do odliczenia), jak i zwolnionymi (nie dającymi prawa do odliczenia). W tej sytuacji Spółdzielnia powinna przyporządkować odpowiednie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, kierując się przede wszystkim zapisami art. 86 i 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc ustalając rzeczywisty zakres prawa do odliczenia, który winien być miarodajny i uzasadniony. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Spółdzielnia znając specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie ustalić stosowny klucz podziału w celu wyliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

W przypadku natomiast, gdy nie jest możliwe rzetelne wyodrębnienie kwot podatku naliczonego (tj. przypisanie konkretnych kwot podatku naliczonego), związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, Spółdzielnia powinna dokonywać odliczenia podatku naliczonego związanego z usługami wykonanymi w zakresie Zadania 1 na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy o podatku od towarów i usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że odliczenie to w późniejszych latach wymagać będzie, stosownie do art. 91 ww. ustawy, dokonywania stosownych korekt.

Jednocześnie należy wskazać, że weryfikacja prawidłowości i zasadności przyjętego przez Spółdzielnię sposobu przyporządkowania opisanych wydatków do czynności opodatkowanych może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Końcowo informuje się, niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku wykonywanych przez Spółdzielnię czynności, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem kwestia ta wykracza poza zakres żądania interpretacji sformułowany w postawionych pytaniach.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.