0115-KDIT1-1.4012.393.2018.1.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu adaptacji budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 31 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu adaptacji budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 31 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu adaptacji budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm.) Muzeum ....... w T. jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartości i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historycznych, nauki i kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Siedziba Muzeum mieści się w T. przy ul. . Organem prowadzącym Muzeum jest Powiat T. z siedzibą przy ul. . Muzeum zarejestrowane jest w powiatowym rejestrze instytucji kultury pod nr ... i posiada osobowość prawną. Muzeum nie jest podatnikiem podatku VAT.

Muzeum finansowane jest przez Powiat T.. Wkład własny w projekcje zobowiązał się zapewnić Powiat T. Muzeum zawarło umowę pomiędzy Województwem ........ nr R......... w dniu 24 kwietnia 2018 r. o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dział 7.1 dziedzictwo kulturowe i naturalne regionalnego programu operacyjnego Województwa ........ na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu będzie adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. ...... w T.

W ramach realizacji programu przewidziano: adaptację budynku, wykonanie instalacji p.poż, monitoringu wizyjnego, systemu sygnalizacji włamania, konserwacji eksponatów, zakup sprzętu do pracowni archeologicznej, sprzętu do magazynów, kampanii informacyjno-reklamowej oraz nadzoru inwestorskiego.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele: przystosowanie budynku internatu do celów wystawienniczych oraz do zwiedzania wystaw przez osoby niepełnosprawne, zabezpieczenie obiektu przed zagrożeniem pożarowym oraz włamaniem i kradzieżą eksponatów. Wyposażenie pracowni w sprzęt służący opracowywaniu zbiorów muzealnych oraz do archeologicznych badań wykopaliskowych, sprzęt magazynowy służył będzie do rozmieszczenia eksponatów w magazynach. Celem konserwacji eksponatów jest przygotowanie ich do eksponowania na wystawach stałych. Kampania informacyjno-promocyjna posłuży także do szerokiego rozreklamowania muzeum w społeczeństwie, zaś nadzór inwestorski służył będzie należytemu wykonaniu prac budowlanych.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o historii ziemi ... oraz gromadzenia, udostępniania i trwałej ochrony zbiorów. Inwestycja ma także na celu właściwą ochronę eksponatów i efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego.

Za wstęp do Muzeum sprzedawane będą bilety, które nie są opodatkowane podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Muzeum korzysta ze zwolnienia podmiotowego (nie przekracza obrotu 200.000 zł z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), posiada osobowość prawną i nie podlega centralizacji rozliczeń VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Muzeum jest uprawnione do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. ....... w T. realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach projektu operacyjnego Województwa ...... na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem - adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. ........ w T.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn.zm) podatnikami są osoby prawne. W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści powyższej regulacji wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki:

  1. odliczenie tego dokonuje podatnik towarów i usług;
  2. gdy usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

Przedstawione zasady wykluczają możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Reasumując fakt, iż adaptacja budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul. ...... w T. nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, Muzeum nie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – dokonywane przez niezarejestrowanego podatnika VAT zakupy nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej (Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego).

W konsekwencji - o ile realizowane inwestycje nie posłużą sprzedaży opodatkowanej -Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z projektem adaptacji budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych realizowanym z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach projektu operacyjnego Województwa ....... na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.