0115-KDIT1-1.4012.300.2018.1.RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji-projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji-projektu pn. „........................” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji-projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z podpisaną umową Nr ............ w dniu ............... r. na kwotę o ............ zł. zawartą pomiędzy Województwem .................. z siedzibą w ............. przy ul. ....................., zwanym w umowie „Samorządem Województwa”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Powiatem ............. z siedzibą w ................., ul. ..........., ............., NIP ............., zwanym w umowie „Beneficjentem”, jest realizowana operacja-projekt pn. „.................” w zakresie operacji typu „.............” w ramach Programu ............. na lata ............. Działanie „.............”, poddziałanie „................”. W ramach umowy zostanie udzielona Powiatowi jednorazowa pomoc finansowa ze środków ............ na rzecz ............... tj. .............% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Inwestycja jest realizowana w jednym etapie i pomoc finansowa na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych (.........) zostanie przekazana jednorazowo w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych i opłaconych przez Powiat.

Wnioskodawcą, beneficjentem i realizatorem zadania jest Powiat.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane na odcinku km .......... tj. od km ...........do km ..............

Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji to towary i usługi:

 • roboty przygotowawcze,
 • odwodnienie.
 • przepusty.
 • zatoka autobusowa.
 • jezdnia,
 • zjazdy z asfaltobetonu na istniejącej podbudowie,
 • zjazdy z asfaltobetonu,
 • chodnik z kostki betonowej,
 • zjazdy z kostki betonowej,
 • roboty wykończeniowe,
 • koszty ogólne: dokumentacja do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz nadzór inwestorski.

W dniu ............. r. Powiat podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych .............. Sp. z o.o. ul. ........... w ............ Wybrany w przetargu wykonawca robót wykonuje prace budowlane określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca wystawi fakturę VAT na Powiat. Umowny termin realizacji zadania przez wykonawcę robót budowlanych ustalono do dnia ............ r.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie osiągnięty cel:

 • zlikwidowane zostaną ograniczenia komunikacyjne hamujące rozwój obszarów wiejskich wsi .........., wsi .........., wsi .......... i ............. poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury transportowej polegającej na przebudowie ........... km drogi powiatowej w celu podniesienia nośności jezdni z ...kN/oś do ....kN/oś,
 • przebudowana droga poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz wszystkich osób korzystających z drogi publicznej. Jest to operacja-projekt niegenerujący dochodu. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m. in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych dlatego realizacja przedmiotowej operacji należy do zadań własnych powiatu a towary i usługi zakupione w celu realizacji inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nie planuje się poboru opłat za korzystanie z przebudowanej drogi publicznej. Na drodze nie ma żadnych płatnych miejsc parkingowych i nie planuje się też świadczenia jakichkolwiek płatnych usług. Jedyne opłaty, które mogą wystąpić, to tylko opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego, które nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Powiatowi przysługuje prawo obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w związku z realizacją operacji-projektu pod nazwą „.........................”?

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo, że jest podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik od towarów i usług VAT, to stoi na stanowisku, że nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony) zarówno na dzień realizacji operacji-projektu, jak również mając na uwadze sposób wykorzystania w przyszłości majątku wytworzonego w związku z realizacją operacji-projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust.6 , przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powyższy przepis stanowi, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Realizowane przez Powiat zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy ogólnodostępnej drogi powiatowej i jest to zadanie własne powiatu i nie powstaje w związku z jego wykonaniem przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Czynności te są poza zakresem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy o podatku VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zrealizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 1 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust. 6, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powiat nie spełnia w tym przypadku przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne do złożenia wniosku o płatność operacji-projektu pn. „...............” w ramach ............ na lata ..........

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowe, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.