0115-KDIT1-1.4012.266.2017.1.EA | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z inwestycją.
0115-KDIT1-1.4012.266.2017.1.EAinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  3. zadania publiczne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 3 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z inwestycją pn. „.......” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z inwestycją pn. „......”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ..... przekazała w administrowanie ujęcie wody na stacji uzdatniania wody w ..... umową nr ..... z dnia 16 lutego 1996 r. Przedsiębiorstwu ........ Umowa ta została zmieniona w dniu 1 czerwca 2014 r. (umowa nr .....) z powodu zmiany nazwy przedsiębiorstwa na „.......”.

Wodociągi ... realizują zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy ..... i wystawiają z tego tytułu faktury dla mieszkańców, a dla Gminy wnoszą opłatę z tytułu administrowania urządzeniami wodnymi.

Gmina ..... będzie realizowała w latach 2017-2019 zadanie inwestycyjne pn.: „.....”. Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków UE z ... . Całość wydatków kwalifikowanych dotyczących rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody wynosi .... zł, w tym podatek VAT w wysokości ... zł.

Gmina ... uznała jako koszty kwalifikowane wydatki dotyczące podatku VAT, ponieważ nie ma możliwości odzyskania VAT-u ze względu na to, iż nie wystawia faktur dla mieszkańców za sprzedaną wodę, a co za tym idzie, nie wykonuje czynności opodatkowanych z tego tytułu.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Gmina wystawia faktury na rzecz Wodociągów ..... z tytułu administrowania urządzeniami wodnymi na terenie Gminy .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina .... ma prawo odzyskania podatku VAT od zadania pn.: „......”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zadania pn.: „.......”, ponieważ nie prowadzi sprzedaży wody, która miałaby związek z czynnością opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina w latach ... będzie realizowała projekt pod nazwą „.....”. Inwestycja ta będzie dofinansowana ze środków UE z Programu ... . Umową z dnia 16 lutego 1996 r. Gmina .... przekazała w administrowanie ujęcie wody na stacji uzdatniania wody Przedsiębiorstwu ..... Następnie umowa ta została zmieniona w dniu ... z powodu zmiany nazwy przedsiębiorstwa na ...... Wodociągi .... realizują zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy ... i wystawiają z tego tytułu faktury dla mieszkańców, a dla Gminy wnoszą opłatę z tytułu administrowania urządzeniami wodnymi.

Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Gminy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z planowaną realizacją inwestycji.

Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że co prawda Gmina nie zajmuje się dostawą wody dla mieszkańców, niemniej jednak przekazała w administrowanie Spółce sieć wodociągową i z tego tytułu wystawia faktury na rzecz Spółki, zatem występuje w Gminie sprzedaż opodatkowana. W związku z powyższym Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych/planowanych wydatków na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie barku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu należało uznać za nieprawidłowe.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Dlatego też ocena stanowiska odnoszącego się do pytania jest bezprzedmiotowa.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.