0115-KDIT1-1.4012.222.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy z tytułu organizacji imprezy plenerowej pn. „...” Gmina posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od faktur dokumentujących poniesione w ramach projektu wydatki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2018 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina zamierza zrealizować projekt pn. „...” przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnodostępnej, plenerowej imprezy kulturalnej polegającej na wystawieniu dwóch przedstawień teatralnych. Jeden spektakl skierowany będzie dla widzów dorosłych, drugi dla dzieci i młodzieży. Obydwa przedstawienia będą trwały maksymalnie po dwie godziny, a widownia jednorazowo pomieści około 150 widzów. Wstęp zarówno na spektakl dla dzieci, jak i dla dorosłych będzie wolny od opłat i otwarty dla publiczności.

Celem organizacji imprezy plenerowej w formie przedstawień teatralnych jest promocja Gminy oraz poprawa świadomości społeczności lokalnej o walorach turystycznych regionu. Impreza odbywać się będzie w miejscowości W., leżącej na trasie rowerowego Szlaku ... oraz kajakowego szlaku rzeki .... Obydwa przedstawienia zatytułowane: „...” oraz „...” nawiązywać będą w swojej tematyce do zasobów historycznych i krajobrazowych Z. Podsumowując, impreza będzie miała charakter kulturalny, ale przyczyni się także do popularyzacji atrakcji turystycznych obszaru ... części Gminy P ....

W ramach projektu „...” poniesione zostaną koszty związane z częścią artystyczną, m.in.: honorariami dla występujących aktorów, reżyserów oraz plastyków, ale także koszty poboczne związane m.in.: z wynajęciem montażem i demontażem trybuny dla publiczności, koszty związane z ochroną i obsługą, koszty oświetlenia i nagłośnienia oraz koszty promocji imprezy. W ramach promocji wydarzenia, nagrany zostanie spot radiowy, a w lokalnej prasie ukaże się ogłoszenie oraz relacja z imprezy. Prowadzona będzie także kampania internetowa, tak aby jak największa ilość osób mogła dowiedzieć się o nadchodzącym wydarzeniu i wziąć w nim udział.

Z tytułu organizacji imprezy plenerowej pn. „...” Gmina nie osiągnie żadnych przychodów z uwagi na ogólnodostępny i bezpłatny charakter organizowanego przedsięwzięcia. Wydatki natomiast zostaną częściowo pokryte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz częściowo środkami własnymi. Planowana wartość projektu wynosi xx zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich xxx zł, a wkład ze środków własnych xxx zł. Gmina zwraca się o wydanie indywidualnej interpretacji, z uwagi na fakt, iż jest ona niezbędnym elementem wniosku o płatność, ponieważ koszt podatku od towarów i usług został uznany jako koszt kwalifikowany projektu.

W związku z powyższym opisem pytanie.

Czy z tytułu organizacji imprezy plenerowej pn. „...” Gmina posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od faktur dokumentujących poniesione w ramach projektu wydatki?

Zdaniem Gminy, z tytułu organizacji imprezy pn. „...”, polegającej na zorganizowaniu plenerowych przedstawień teatralnych, „nie podlega pod odliczenie podatku naliczonego VAT” z uwagi na brak związku poniesionych w ramach projektu wydatków ze sprzedażą opodatkowaną Gminy. Zgodnie bowiem z treścią art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług: w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei w art. 15 ust. 6 stwierdzono, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zadania własne Gminy uregulowane zostały w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Są to między innymi zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz zadania z zakresu promocji. Gmina uważa zatem, że wszystkie działania związane z organizacją imprezy plenerowej „...” mieszczą się w katalogu zadań własnych, do których realizacji Gmina została powołana, tak więc działa w tym zakresie jako organ władzy publicznej realizujący swoje zadania statutowe, a nie jako podatnik podatku od towarów i usług.

Gmina organizując plenerowe przedstawienia teatralne „nie będzie podlegać pod opodatkowanie” podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie będzie pobierała od uczestników żadnych opłat, a tym samym nie będzie dokonywała sprzedaży usług ani dostawy towarów. W myśl art. 5 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Nie zostanie zatem spełniony podstawowy warunek jakim jest odpłatność świadczeń. Musi być zachowana zasada wykonywania czynności wymienionych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w zamian za wynagrodzenie, czyli transakcje muszą być wzajemne. Wynagrodzenie w zamian za odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, musi mieć konkretny wymiar, a więc być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu. Zobowiązanie podatkowe VAT występuje dopiero po ustaleniu wysokości wynagrodzenia, do którego ma zastosowanie odpowiednia stawka podatkowa. W omawianej sytuacji Gmina nie wystąpi jako podatnik podatku od towarów i usług, ponieważ nie dojdzie do wystąpienia odpłatnych transakcji wzajemnych.

W związku z powyższym, skoro Gmina realizując projekt występuje jako organ władzy publicznej, wykonuje swoje zadania własne i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat, to nie działa w tym zakresie jako podatnik podatku od towarów i usług, a tym samym nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.