0114-KDIP4.4012.700.2018.1.AKO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2018 r. (data wpływu 23 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X (X, Uczelnia lub Wnioskodawca) jest publiczną uczelnią akademicką działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), dalej: PSWN).

Podstawowymi zadaniami statutowymi uczelni są w szczególności kształcenie, wychowanie studentów oraz prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, jak również upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Ponadto wskazać należy, iż X jest podmiotem finansów publicznych, gdzie w zakresie swojej podstawowej działalności przychody Uczelni są zwolnione z podatku VAT.

X realizuje Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Y (dalej: Projekt).

Projekt jest realizowany w ramach powołanego w tym celu konsorcjum obejmującego partnerów krajowych oraz jednego partnera z zagranicy:

 1. Zakład A,
 2. Zakład B,
 3. Zakład C,
 4. Zakład D,
 5. Zakład E,
 6. Zakład F,
 7. H, Holandia,
 8. Gospodarstwo Rybackie I,
 9. Gospodarstwo Rybackie J,
 10. Gospodarstwo Rybackie K,
 11. Pracownia L.

Celem Projektu jest wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy, jak również opracowanie, testowanie i wdrożenie do hodowli w gospodarstwach rybackich nowej syntetycznej linii karpi o podwyższonej odporności. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań dotyczących dróg zakażenia wirusem xxx oraz rozwoju infekcji w tkankach karpia, a także uwarunkowań genetycznych, które wpływają na zwiększoną odporność części osobników na tego wirusa. Uzyskana wiedza na temat rozwoju infekcji wirusem xxx oraz uwarunkowań genetycznych odporności karpi na ten patogen zostanie wykorzystana w trakcie prowadzonych prac selekcyjnych ukierunkowanych na stworzenie nowej syntetycznej linii karpi o zwiększonej odporności. Nowa innowacyjna technologia oparta o chów materiału obsadowego syntetycznej linii karpi o podwyższonej odporności zostanie opracowana a następnie wdrożona w gospodarstwach rybackich będącymi beneficjentami tej operacji. Opracowana technologia oraz uzyskana wiedza zostanie szeroko rozpowszechniona w środowisku rybackim poprzez szereg wydawnictw, stronę internetową i publikacje naukowe. Uzyskana nowa syntetyczna linia karpi o podwyższonej odporności poprzez istotne zmniejszenie śmiertelności tych ryb zwiększy wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego tradycyjnych stawów przez co spowoduje zwiększenie podaży tych ryb co przyczyni się do wzmocnienia ekonomicznej żywotności gospodarstw rybackich. Sprzyja to wspieraniu rynku pracy, często na obszarach o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju gdzie gospodarka rybacka ma pierwszoplanowe znaczenie. Jednocześnie, proponowane rozwiązania służyć będą zachowaniu pozaprodukcyjnych oraz prośrodowiskowych cech ekstensywnej gospodarki stawowej, stanowiącej obecnie wzorzec zrównoważonej akwakultury.

Realizacja Projektu podzielona jest na trzy etapy:

 1. Etap I – Przygotowawczy;
 2. Etap II – Badawczy;
 3. Etap III – Wdrożeniowy.

Etap I przygotowawczy polega na uzyskaniu materiału do badań. Etap II badawczy polega na przeprowadzeniu testów ostrych oraz badań w kierunku odporności na xxx. Etap III wdrożeniowy polega na przeprowadzeniu prac selekcyjnych i weryfikacji wyników.

Na podstawie uzyskanych wyników w prowadzonych doświadczeniach w ramach projektu przeprowadzona zostanie ich synteza oraz opracowana zostanie nowa innowacyjna metoda technologii chowu karpia w Polsce. Metoda ta będzie się opierała na zestawie zweryfikowanych pod kątem odporności antywirusowej markerów oraz uwzględniała ich związek z parametrami produkcyjnymi. Zostanie ona opisana w postaci monografii naukowej i rozpowszechniona wśród producentów rybackich.

X uczestniczy jedynie w Etapie II realizacji Projektu tj. fazie badawczej Projektu. Wydatki w ramach tych czynności polegały na zakupie sprzętu badawczego wraz z osprzętem do przeprowadzania analiz histologicznych, jak również pokrycie prac badań naukowych pracowników X.

Projekt ma tylko charakter naukowo-badawczy. Realizowane w ramach Projektu przez Wnioskodawcę zadania związane z tym Projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, prowadzonych przez X. X będzie realizować zadania na potrzeby Projektu i kwalifikować w koszty Projektu całą wartość poniesionych wydatków uznając, że podatek VAT naliczony nie podlega zwrotowi, ponieważ nie ma powiązania z obrotem opodatkowanym ani opodatkowanym i zwolnionym. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją Projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny) – zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Dodatkowo zauważyć należy, iż otrzymywana przyznana i wypłacana przez X dotacja na realizację Projektu przeznaczona jest na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu (tzw. dotacja o charakterze zakupowym).

Przedmiotowa dotacja nie stanowi dopłaty do wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi, ale jedynie jako zwrot poniesionych kosztów realizacji Projektu (ma charakter zakupowy, a nie sprzedażowy). Dotacja podlegać będzie rozliczeniu a w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem podlegać będzie także zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby Projektu, które nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych w czasie trwania Projektu ani po jego zakończeniu, Uczelni przysługuje prawo zastosowania przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia nie ma prawa na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z następujących powodów.

Po pierwsze umowa konsorcjum polega zasadniczo na tym, że co najmniej dwa podmioty gospodarcze podejmują się wykonania określonego zamówienia, przy czym zawarty przez nich związek (konsorcjum) nie posiada osobowości prawnej, a także – co istotne dla niniejszej sprawy – nie jest podatnikiem podatku VAT. Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.; dalej Dyrektywa 2006/112) i nie ustanowił na gruncie prawa podatkowego konsorcjum jako podatnika podatku VAT. Zatem partnerzy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami tego podatku, którzy działając w ramach konsorcjum powinni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o VAT. Dodatkowo wskazać należy, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wynika, że czynności wykonywane przez członków konsorcjum, na podstawie postanowień umowy tworzącej to konsorcjum oraz odpowiadające części przypisanej każdemu z nich w tej umowie, nie stanowią dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 2 pkt 1 VI Dyrektywy VAT, ani też w konsekwencji czynności opodatkowanej na podstawie tej dyrektywy (wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) p. Fazenda Publica).

Po drugie w ramach realizacji Projektu Uczelnia nie prowadzi działalności gospodarczej a zatem nie podlega pod ustawę o podatku VAT. W związku z powyższym brak jest możliwości odliczenia w tym przypadku naliczonego podatku VAT skoro wszystkie zakupy do Projektu będą wykonywane poza prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tezą braku prowadzenia działalności w tym zakresie jest fakt, iż realizacja Projektu odbywa się w ramach podstawowych i statutowych zadań uczelni, które z definicji mają charakter niegospodarczy. W tym zakresie X jako publicznej szkoły wyższej nie można uznać jako podatnika podatku VAT, gdyż brak w tym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z którą danina ta jest immanentnie związana. Równocześnie w związku realizacją Projektu, poza dotacją, X nie uzyskuje jakichkolwiek przychodów, a jeśliby nawet takie przychody uzyskała to i tak środki te, jako środki publiczne, których wydatkowanie obwarowane jest ustawą o finansach publicznych i dyscyplinie finansów publicznych, musiałyby być reinwestowane w podstawową i statutową działalność uczelni, w tym rozbudowę infrastruktury badawczej. Zatem skoro Projekt wpisuje się w realizację podstawowych i statutowych zadań Uczelni, bądź to w formie prowadzenia niezależnej działalności badawczej i rozwojowej mającej na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym współpracy w zakresie badań i rozwoju; bądź rozpowszechniania wyników badań, to działalność ta ma charakter niegospodarczy, a zatem uczelnia w tym zakresie nie może być uznana za podatnika VAT.

Po trzecie, w niniejszej sprawie brak jakichkolwiek podstaw do uznania, że czynności wykonywane przez X w ramach realizowania, tak umowy konsorcjum jak również Projektu, stanowią odpłatne świadczenie usług. Przede wszystkim w relacjach pomiędzy Uczelnią a podmiotem przyznającym dotację, względnie podmiotem pośredniczącym w wypłacie tej dotacji (tj. Liderem Projektu) brak jest jakichkolwiek relacji ekwiwalentności dokonywanych przysporzeń majątkowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że dotacja podlegać będzie rozliczeniu a w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem podlegać będzie także zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Sama umowa o wykonanie i finansowanie projektu nie ma tylko charakteru umowy cywilnoprawnej ale zawiera liczne elementy administracyjnoprawne. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 października 2014 r. w sprawie sygn. akt II GPS 2/14, wyjaśnił, że „Po analizie regulacji ustawowych i umownych dotyczących powstałego stosunku dofinansowania trzeba stwierdzić, że nie wszystkie elementy tej relacji mają charakter cywilnoprawny. Ustawodawca wprowadził do tych stosunków prawnych, łączących strony umowy o dofinansowanie elementy publicznoprawne, stanowiące dodatkowe gwarancje, zapewniające prawidłową realizację umowy. Wyposażył instytucję zarządzającą w atrybut władzy administracyjnej w postaci orzekania o zwrocie dofinansowania w drodze decyzji administracyjnej (...)”. Ponadto w opisanym zdarzeniu brak jest możliwości określenia odbiorcy rzekomych usług (brak konsumpcji rzekomych usług). W żadnym zakresie beneficjentem świadczenia nie jest ani uczelnia ani podmiot udzielający dotacji, czy też inni partnerzy Projektu. W ramach realizacji projektu Uczelnia nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT ani na rzecz partnerów Projektu, ani na rzecz podmiotu udzielającego dotacji, w związku z czym nie wystawia faktur na rzecz tych podmiotów. Uczelnia jest jedynie współwykonawcą projektu dofinansowanego przez podmiot udzielający dotacji. Dotacja nie została przewidziana w umowie o wykonanie i finansowanie projektu jako wynagrodzenie za czynności opodatkowane VAT, gdzie dotacja podlega rozliczeniu a w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Po czwarte zauważyć trzeba, iż otrzymywana dotacja przez X będzie przeznaczona jedynie na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu (tzw. dotacja o charakterze zakupowym). Przedmiotowa dotacja nie stanowi dopłaty do wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi, ale zwrot poniesionych kosztów realizacji projektu (ma charakter zakupowy, a nie sprzedażowy). Dotuje się bowiem poszczególnych wykonawców Projektu, a nie konkretną, świadczoną przez nich usługę, która stanowiłaby centralną kwestię w umowie o dotację. Skoro dotacja na realizację Projektu pokrywa tylko koszty z nim związane, to przyznana pomoc nie będzie stanowiła dopłaty do ceny świadczonych usług, lecz zwrot poniesionych kosztów. Oznacza to, że przedmiotowa dotacja będzie miała właśnie charakter zakupowy. W konsekwencji, w związku z realizacją Projektu X nie otrzyma zatem sfinansowanego dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, lecz zwrot (zaliczkowany) poniesionych kosztów. A zatem otrzymana dotacja na realizację projektu badawczo-rozwojowego nie będzie stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (tak m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 697/16). Zaznaczyć bowiem trzeba, iż celem X w realizacji Projektu nie jest cel zarobkowy i komercyjny, a przede wszystkim wykonywanie Jej podstawowych zadań do których została powołana tj. prowadzenie i rozwijanie badań naukowych. Innymi słowy udział X w realizacji Projektu nie jest powodowany możliwością uzyskania określonego przychodu czy też odniesienia zysku (co jest cechą immanentną i warunkiem koniecznym działalności gospodarczej), ale pierwszą i podstawową przyczyną podjęcia decyzji o udziale w Projekcie jest możliwość prowadzenia badań naukowych.

Powyższe stanowisko, w analogicznych sprawach, w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami służącymi realizacji Projektu finansowanego z dotacji otrzymanej z NCBR zostało potwierdzone w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 938/16) oraz z dnia 17 stycznia 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 936/16) oraz w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 845/17), z dnia 3 lipca 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 3087/17) oraz z dnia 18 września 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 4139/17).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych wskazanych powyżej, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a także niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

I tak, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak zaś stanowi ust. 4 ww. artykułu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca jest publiczną uczelnią akademicką działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawowymi zadaniami statutowymi uczelni są w szczególności kształcenie, wychowanie studentów oraz prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki, jak również upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. X realizuje Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (Projekt). Projekt jest realizowany w ramach powołanego w tym celu konsorcjum obejmującego partnerów krajowych oraz jednego partnera z zagranicy. X jest Członkiem Konsorcjum.

Wnioskodawca wskazał, że celem Projektu jest wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy, jak również opracowanie, testowanie i wdrożenie do hodowli w gospodarstwach rybackich nowej syntetycznej linii karpi o podwyższonej odporności. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań dotyczących dróg zakażenia wirusem xxx oraz rozwoju infekcji w tkankach karpia, a także uwarunkowań genetycznych, które wpływają na zwiększoną odporność części osobników na tego wirusa. Uzyskana wiedza na temat rozwoju infekcji wirusem oraz uwarunkowań genetycznych odporności karpi na ten patogen zostanie wykorzystana w trakcie prowadzonych prac selekcyjnych ukierunkowanych na stworzenie nowej syntetycznej linii karpi o zwiększonej odporności. Nowa innowacyjna technologia oparta o chów materiału obsadowego syntetycznej linii karpi o podwyższonej odporności zostanie opracowana a następnie wdrożona w gospodarstwach rybackich będących beneficjentami tej operacji. Opracowana technologia oraz uzyskana wiedza zostanie szeroko rozpowszechniona w środowisku rybackim poprzez szereg wydawnictw, stronę internetową i publikacje naukowe. Realizacja Projektu podzielona jest na trzy etapy: przygotowawczy, badawczy i wdrożeniowy. X uczestniczy jedynie w fazie badawczej Projektu. Wydatki w ramach tych czynności polegały na zakupie sprzętu badawczego wraz z osprzętem do przeprowadzania analiz histologicznych, jak również pokrycie prac badań naukowych pracowników X. X wskazuje, że Projekt ma tylko charakter naukowo-badawczy. Realizowane w ramach Projektu przez Wnioskodawcę zadania związane z tym Projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, prowadzonych przez X. Wnioskodawca będzie realizować zadania na potrzeby Projektu i kwalifikować w koszty Projektu całą wartość poniesionych wydatków uznając, że podatek VAT naliczony nie podlega zwrotowi, ponieważ nie ma powiązania z obrotem opodatkowanym ani opodatkowanym i zwolnionym. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją Projektu nie służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny) – zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą ustalenia, czy Uczelni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług na potrzeby projektu.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – towary i usługi nabyte w trakcie realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ponieważ stroną wniosku o wydanie przedmiotowej interpretacji jest X – należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja wywołuje skutki prawne wyłącznie dla Wnioskodawcy, a nie Partnerów projektu.

Należy podkreślić, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podnoszone przez Wnioskodawcę, które nie zostały objęte pytaniem (w tym dotyczące opodatkowania dotacji), nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Przyjęto je jako element zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.