0114-KDIP4.4012.696.2018.1.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit. Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja prowadzi szereg działań, których celem jest m.in. ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu.

Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 18 listopada 2015 r., ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Zgodnie z § 6 statutu Fundacji, została ona powołana m.in. w celu:

 1. zbierania i wypłacania funduszy na ochronę przyrody, jak również zarządzania nimi, analizowania potrzeb ochrony środowiska w Polsce oraz badania i rozwijania środków dla zaspokojenia tych potrzeb;
 2. rozwijania świadomości potrzeby ochrony przyrody i uczestniczenia w projektowaniu, produkcji, i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać ruch na rzecz ochrony przyrody w Polsce;
 3. finansowania działań i projektów związanych z ochroną środowiska, w tym badań naukowych, wymianę naukowców, specjalistów z zakresu ochrony przyrody, studentów i innych osób oraz promowania i uczestniczenia w konferencjach, seminariach, wykładach, spotkaniach wspomagających ochronę przyrody.

Na mocy statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację jej celów statutowych.

W ramach działalności gospodarczej Fundacja wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, np.:

 • sprzedaje gadżety i zabawki z logo,
 • świadczy usługi reklamowo-promocyjne,
 • udziela licencji na użytkowanie logo Fundacji, udostępnia zdjęcia z bazy, przekazuje materiały redakcyjne,
 • prowadzi szkolenia.

Fundacja świadczy także usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT (refaktura pakietów medycznych na rzecz pracowników).

Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (...) (dalej: „projekt”). Działania w ramach projektu będą podejmowane we współpracy z Uniwersytetem oraz Grupą Badawczą na podstawie zawartych porozumień ramowych i umów o wspólnej realizacji projektu.

Głównym celem strategicznym projektu jest ochrona ... oraz ich siedlisk.

Celami szczegółowymi są:

 1. Monitoring i ograniczenie antropogenicznej śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków i ptaków. W wyniku testowania alternatywnych narzędzi połowowych wypracowane zostaną metody mające na celu ograniczenie śmiertelności ssaków i ptaków morskich na skutek przyłowu w sieciach rybackich.
 2. Ochrona fok i ich legowisk oraz lęgowych ptaków morskich i ich siedlisk przed antropogenicznymi zagrożeniami (w tym głównie przed niepokojeniem i płoszeniem). Zakłada się wzrost liczby par lęgowych ptaków i liczby lęgów, którym uda się wychować pisklęta w rejonach objętych działaniami projektowymi, a także znaczące ograniczenie płoszenia fok i ptaków.
 3. Rehabilitacja i przywracanie naturze wymagających weterynaryjnej pomocy fok dzikich. Udzielana będzie pomoc osłabionym, rannym lub chorym fokom, głównie młodym osobnikom, zaobserwowanym na polskim wybrzeżu, które będą wypuszczane po rehabilitacji do środowiska naturalnego.
 4. Zbiór danych z zakresu występowania, biologii, ekologii i zagrożeń ze strony działalności człowieka na morzu i brzegu wobec ssaków i ptaków morskich w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunków (w tym np. przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej).
 5. Zwiększenie akceptacji dla ochrony ssaków i ptaków morskich i redukcja zagrożeń antropogenicznych poprzez szeroką edukację i informację. Oczekuje się, że efektem ekologicznym będzie wzrost świadomości społecznej na temat ssaków i ptaków morskich oraz potrzeby ich ochrony.

W ramach realizacji projektu Fundacja będzie zmierzać do realizacji określonych działań o charakterze przyrodniczym, takich, jak:

 • działalność i utrzymanie patrolu terenowego obejmującego polskie wybrzeże,
 • funkcjonowanie bazy danych nt. ssaków i ptaków (...) i ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża,
 • powołanie i funkcjonowanie Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego,
 • rozpowszechnienie informacji o projekcie,
 • koordynacja projektu.

Wszystkie z zadań objętych projektem wykonywane będą w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji realizowanej w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt nie przewiduje pobierania jakichkolwiek form odpłatności z tytułu realizacji projektu. Wyniki projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie.

W związku z projektem Wnioskodawca poniesie szereg wydatków, związanych m.in. z:

 • organizacją spotkań merytorycznych koordynatorów lokalnych, spotkań rekrutacyjnych i szkoleń dla wolontariuszy,
 • utrzymaniem patrolu terenowego (w tym zakupem umundurowania oraz sprzętu terenowego, sprzętu optycznego, narzędzi ochronnych, medykamentów i narzędzi medycznych, opakowań do transportu sprzętu i zwierząt, materiałów i akcesoriów edukacyjnych) koordynacją i administracją bazy danych,
 • organizacją spotkań w ramach Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego organizacją wydarzeń medialnych, wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych dla dziennikarzy, wolontariuszy, administracji,
 • opracowaniem i wydaniem publikacji edukacyjnych obsługą prawną projektu.

Poniesienie przedmiotowych wydatków wiąże się z zapłatą przez Fundację VAT (jest on naliczany przez podmioty dostarczające towary i usługi według obowiązujących stawek). Zakupy zrealizowane w powyższym zakresie będą mogły być jednoznacznie wyodrębnione w systemie księgowym Fundacji jako bezpośrednio związane wyłącznie z realizacją projektu. Analizowane wydatki nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. (i.) odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz (ii.) gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. takimi czynnościami, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wnioskodawca zaznaczył, iż wszystkie z zadań objętych projektem wykonywane będą wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej realizowanej w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt nie przewiduje pobierania jakichkolwiek form odpłatności z tytułu jego realizacji. Wyniki projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe oznacza, że nie będzie spełniony podstawowy warunek umożliwiający obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jako że w ramach realizacji projektu Fundacja nie działa jako podatnik VAT oraz projekt nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Fundację (nie występuje obrót opodatkowany). Nieodliczanie podatku naliczonego w toku realizacji projektu od podatku należnego jest zatem działaniem prawidłowym i jedynym możliwym w kontekście przedstawionego stanu faktycznego.

Powyższe potwierdza stanowisko organów podatkowych przedstawione w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych w analogicznych stanach faktycznych, tzn. dla podmiotów prowadzących nieodpłatną działalność w zakresie zadań związanych z ekologią i ochroną środowiska (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. ITPP2/4512-361/16/AG oraz z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. ITPP3/4512-207/15/AT; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r., sygn. ILPP1/443-132/14-4/NS).

Reasumując, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego nie zostaną więc spełnione, gdyż towary i usługi nabywane przez Fundację w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przy czym, stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

 1. wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
 2. wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit. Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja prowadzi szereg działań, których celem jest m.in. ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu.

Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 18 listopada 2015 r., ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Na mocy statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację jej celów statutowych.

W ramach działalności gospodarczej Fundacja wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, np.:

 • sprzedaje gadżety i zabawki z logo,
 • świadczy usługi reklamowo-promocyjne,
 • udziela licencji na użytkowanie logo Fundacji, udostępnia zdjęcia z bazy, przekazuje materiały redakcyjne,
 • prowadzi szkolenia.

Fundacja świadczy także usługi podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT (refaktura pakietów medycznych na rzecz pracowników).

Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (...) (dalej: „projekt”). Działania w ramach projektu będą podejmowane we współpracy z Uniwersytetem oraz Grupą Badawczą na podstawie zawartych porozumień ramowych i umów o wspólnej realizacji projektu.

Głównym celem strategicznym projektu jest ochrona ... oraz ich siedlisk.

Wszystkie z zadań objętych projektem wykonywane będą w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji realizowanej w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt nie przewiduje pobierania jakichkolwiek form odpłatności z tytułu realizacji projektu. Wyniki projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie.

W związku z projektem Wnioskodawca poniesie szereg wydatków.

Poniesienie tych wydatków wiąże się z zapłatą przez Fundację VAT (jest on naliczany przez podmioty dostarczające towary i usługi według obowiązujących stawek). Zakupy zrealizowane w powyższym zakresie będą mogły być jednoznacznie wyodrębnione w systemie księgowym Fundacji jako bezpośrednio związane wyłącznie z realizacją projektu. Analizowane wydatki nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizacją opisanego projektu.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy i powołane przepisy, należy stwierdzić, że w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków dotyczących przedmiotowego projektu. Wynika to z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. towary/usługi związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.