0114-KDIP4.4012.623.2018.2.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn.zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 14 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone 19 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 14 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone 19 listopada 2018 r.), dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Związek został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 6 kwietnia 1995 r. pod pozycją 131. Związek tworzy trzy gminy. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn.zm) oraz na podstawie statutu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa jako zarządzenie Wojewody z dnia 18 kwietnia 1995 roku w sprawie ogłoszenia statutu Związku. Cele i zadania Związku określa statut, należą do nich: między innymi prowadzenie eksploatacja i zarządzanie wodociągami oraz urządzeniami kanalizacyjnymi i oczyszczalniami ścieków a ponadto realizacja i obsługa inwestycji wodno¬kanalizacyjnych w oparciu o uchwały Związku. Związek swoją działalność opiera głównie na administrowaniu wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami prawa od 2000 roku jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług to jest od dnia rozpoczęcia działalności. Sprzedaje wodę do gospodarstw indywidualnych, budynków użyteczności publicznej, zakładom przemysłowym jak również odbiera ścieki od gospodarstw indywidualnych, budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych. Od dnia rozpoczęcia działalności rozlicza podatek należny i naliczony. W związku z tym Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Jest podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji płatników podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że powstała infrastruktura w ramach operacji obejmuje:

 1. Modernizację SUW – wizualizacja monitoring online,
 2. Podłączenie studni głębinowej na SUW,
 3. Odwiert studni głębinowej awaryjnej na terenie SUW,
 4. Modernizację pompowni ścieków sanitarnych,
 5. Modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych.

Wszystkie wymienione zadania Wnioskodawca będzie wykorzystywał w ramach inwestycji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

(Przeformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 20 listopada 2018 r. - data wpływu 27 listopada 2018 r.):

Czy Związek może odzyskać podatek VAT od realizowanej inwestycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami prawa, zdaniem Wnioskodawcy sprzedając produkt z branży wodno-kanalizacyjnej może inwestować w tę branżę w kwotach netto, a więc reasumując Związek zdaniem Wnioskodawcy może odzyskać podatek VAT od realizowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 6 kwietnia 1995 r. pod pozycją 131. Związek tworzy trzy gminy. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn.zm) oraz na podstawie statutu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa jako zarządzenie Wojewody z dnia 18 kwietnia 1995 roku w sprawie ogłoszenia statutu Związku. Cele i zadania Związku określa statut, należą do nich: między innymi prowadzenie eksploatacja i zarządzanie wodociągami oraz urządzeniami kanalizacyjnymi i oczyszczalniami ścieków a ponadto realizacja i obsługa inwestycji wodno¬kanalizacyjnych w oparciu o uchwały Związku. Związek swoją działalność opiera głównie na administrowaniu wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami prawa od 2000 roku jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług to jest od dnia rozpoczęcia działalności. Sprzedaje wodę do gospodarstw indywidualnych, budynków użyteczności publicznej, zakładom przemysłowym jak również odbiera ścieki od gospodarstw indywidualnych, budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych. Od dnia rozpoczęcia działalności rozlicza podatek należny i naliczony. W związku z tym Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Jest podatnikiem podatku VAT i figuruje w ewidencji płatników podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że powstała infrastruktura w ramach operacji obejmuje:

 1. Modernizację SUW – wizualizacja monitoring online,
 2. Podłączenie studni głębinowej na SUW,
 3. Odwiert studni głębinowej awaryjnej na terenie SUW,
 4. Modernizację pompowni ścieków sanitarnych,
 5. Modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych.

Wszystkie wymienione zadania Wnioskodawca będzie wykorzystywał w ramach inwestycji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z realizacją ww. projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w ramach projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia zostaną spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu będą wykorzystywane przez Niego do czynności opodatkowanych. Wobec powyższego, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją. Tym samym, Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych przepisami ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.