0114-KDIP4.4012.423.2017.1.AKO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
0114-KDIP4.4012.423.2017.1.AKOinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. parafia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2017 r. (data wpływu 22 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Remont zabytkowego kościoła” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Remont zabytkowego kościoła”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia złożyła 19 października 2016 r. w Lokalnej Grupie Działania, wniosek o przyznanie pomocy finansowej na remont fundamentów kościoła oraz położenie nowych podłóg. Pomoc została przyznana w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (inicjatywa LEADER).

Realizacja projektu jest zgodna z celem ogólnym Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowanej przez LGD. Jest nim „Rozwój oferty weekendowej dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych” a także zgodna z celem szczegółowym, jakim jest „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Remont kościoła służy nie tylko zachowaniu dziedzictwa kulturowego, ale też włączeniu szerszej społeczności nie tylko tej religijnej, w szereg innych działań, związanych nie tylko z chrześcijaństwem, ale także z innymi sferami potrzeb społecznych. Remontowana świątynia znajduje się na szlaku kościołów drewnianych na ..., sąsiaduje ze świątynią z XVIII wieku ..., również drewnianą. Ta inwestycja nie tylko przedłuży żywotność zabytkowego obiektu ..., ale też wzmocni atrakcyjność szlaku drewnianych świątyń na ... i poszerzy „ofertę weekendową” dla turystów. Zachęci przybyszów do poznawania wyjątkowych miejsc i zabytków, które znakomicie harmonizują z przyrodą i są wyjątkowym dorobkiem naszej kultury. Tej klasy zabytki ułatwiają promocję obszarów wiejskich.

Parafia podpisała 27 lutego 2017 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę na remont kościoła w celu zachowania lokalnego, materialnego dziedzictwa kulturowego. Jest nim drewniany kościół pobudowany na wzgórzu w 1783 roku na planie ośmiokąta, ściany boczne są wydłużone. Obiekt stanowi przykład unikalnej architektury na .... Budowlę uzupełnia kruchta i zakrystia. Dach drewniany, ośmiospadowy, kryty gontem. Świątynia jest wpisana do rejestru zabytków województwa z 30 marca 1962 r.

Zakres prac związanych remontem kościoła poprzedziły badania eksperckie. Wg ekspertyzy mykologicznej kościół ... ulega zaawansowanej korozji biologicznej, miejscami całkowitej. Ekspertyza stwierdza, że obiekt „znajduje się w złym stanie technicznym” i występuje przekroczenie nośności konstrukcji. Zgodnie z zaleceniami prace zaplanowane na rok 2017 obejmują roboty przygotowawcze, wykonanie fundamentów pod budynkiem kościoła, zakrystii, kruchty oraz nowych podłóg. Roboty te zostaną poprzedzone podniesieniem obiektu, obejmą demontaż zakrystii i kruchty, demontaż starych podwalin i fundamentów, wykonanie właściwych prac, które zostaną zakończone posadzeniem budynku na nowym fundamencie i odbudową zdemontowanych przybudówek oraz położeniem podłóg. Wartość operacji wynosi 235 886,42 zł. Przyznana pomoc finansowa w ramach inicjatywy LEADER to kwota 150 tys. zł. Remont zabytkowego kościoła ... zostanie wykonany i rozliczony do grudnia 2017 r., zgodnie z wykazem prac w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

W zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jako kosztem kwalifikowalnym operacji. W ramach operacji zostaną wystawione trzy faktury VAT przez jednego usługodawcę. Zakres prac obejmuje realizację projektu polegającego na remoncie fundamentów i położeniu nowej posadzki. Parafia zobowiązana jest złożyć wniosek o rozliczenie projektu wraz z załącznikiem przedstawiającym stanowisko odpowiedniego organu – interpretację indywidualną kwalifikacji podatku VAT.

Parafia otrzymała wsparcie na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570).

Zgodnie z tym Rozporządzeniem pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. W tym rozporządzeniu UE określono, że kosztem niekwalifikowalnym jest podatek od wartości dodanej (VAT) z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Prawodawstwo krajowe zostało zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tym podatnikom, którzy składając naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, zarejestrowali się, jako podatnicy VAT czynni.

Parafia nie jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Remont fundamentów i położenie nowej podłogi nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystający ze świątyni (wierni, turyści, artyści) nie uiszczają opłat. Remontowany kościół pozostanie jako obiekt ogólnodostępny i nieodpłatny dla parafian i zwiedzających. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w przypadku realizacji projektu pn. „Remont zabytkowego kościoła ...” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przysługuje Parafii prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją opisanej operacji? Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją tego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Parafia ... realizując operację – w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – i nie będąc płatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania tego podatku. Dlatego zdaniem wnioskodawcy podatek VAT jest w tym przypadku kosztem kwalifikowalnym.

Parafii nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem. Parafia uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektu polegającego na remoncie kościoła) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. Parafia udostępnia kościół wiernym i turystom nieodpłatnie. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Parafii prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

Zakupiona usługa remontu fundamentów i położenia podłogi w zabytkowym kościele ... zawiera VAT (faktury wystawione przez wykonawcę będą określały podatek VAT). Z tytułu zrealizowanego projektu Parafia nie będzie pobierała żadnych opłat, operacja w żaden sposób nie będzie generowała dochodu. Parafia nie może odliczyć podatku, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją operacji nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, ponadto Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Nie zostanie spełniony podstawowy warunek (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabyte towary i usługi – brak jest związku dokonanego zakupu usługi ze sprzedażą opodatkowaną.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są za rejestrowani, jako podatnicy VAT czynni.

Dlatego Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu „Remont zabytkowego kościoła ...”. W przypadku braku takiej możliwości odzyskania podatku VAT jest on kosztem kwalifikowalnym dla Parafii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 ww. przepisu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z opisu sprawy wynika, że Parafia ... złożyła 19 października 2016 r. w Lokalnej Grupie Działania – e Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na remont fundamentów kościoła oraz położenie nowych podłóg. Pomoc została przyznana w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (inicjatywa LEADER). W lutym 2017 r. Parafia podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę na remont kościoła .... Zgodnie z zaleceniami prace zaplanowane na rok 2017 obejmują roboty przygotowawcze, wykonanie fundamentów pod budynkiem kościoła, zakrystii, kruchty oraz nowych podłóg. Roboty te zostaną poprzedzone podniesieniem obiektu, obejmą demontaż zakrystii i kruchty, demontaż starych podwalin i fundamentów, wykonanie właściwych prac, które zostaną zakończone posadzeniem budynku na nowym fundamencie i odbudową zdemontowanych przybudówek oraz położeniem podłóg. Wartość operacji wynosi 235 886,42 zł, przyznana pomoc finansowa w ramach inicjatywy LEADER to kwota 150 tys. zł. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Parafia nie jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Remont fundamentów i położenie nowej podłogi nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Korzystający ze świątyni (wierni, turyści, artyści) nie uiszczają opłat. Remontowany kościół pozostanie jako obiekt ogólnodostępny i nieodpłatny dla parafian i zwiedzających. Efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W odniesieniu do przedstawionej sytuacji wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont zabytkowego kościoła ...” i odzyskania tego podatku.

Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w związku z tym, że Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT a zrealizowany projekt nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont zabytkowego kościoła ...”. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Parafia nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojecie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestie te rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.